İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu - Ankara Sanayi Odası

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

    9 Ocak 2014

Tarihi   : 08.01.2014
İşareti   : 08/5000
       
 
Sayın Üyemiz,
 
Odamıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Genel Müdürlüğü tarafından gelen yazıda, 30/06/2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda getirilmiş olan çalışan tanımıyla; kamu veya özel sektör ayrımı yapılmaksızın çırak ve stajyerler dahil olmak üzere tüm istihdam edilenlerin Kanun kapsamına alındığı, işverenin genel yükümlülüklerinin Kanununun özellikle 4 üncü maddesinde düzenlenmekle birlikte, diğer maddelerde de işverenler için yükümlülükler bulunduğu belirtilmiştir.
 
Bu kapsamda aşağıda sıralanan hususlar tüm işyerleri için yürürlüğe girmiştir:
 
·        Çalışma ortamında bulunan risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılması,
·        İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılması,
·        Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması,
·        Acil durum planlarının hazırlanması,
·        Çalışanların işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerini dikkate alarak sağlık gözetimine tabi tutulmaları,
·        Çalışanların bilgilendirilmesi,
·        Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almalarının sağlanması, çalışanların görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,
·        Çalışan temsilcisinin görevlendirilmesi,
·        İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması,
·        İş kazaları ve meslek hastalıklarının bildirimi.
 
Ayrıca, işverenlerin çalışan sayıları ve tehlike sınıfları dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sağlamak zorunda olduğu belirtilmiştir.
 
Kademeli geçişi sağlayan Kanunun 38 inci maddesi; 02/08/2013 tarih ve 28726 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 56 ncı maddesi ile değiştirilmiştir. Buna göre, özel sektör için işyerinde iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam edilmesi veya bu hizmetlerin ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden temin edilmesi yükümlülüğü;
 
·        50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01/07/2016 tarihinde,
·        50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 01/01/2014 tarihinde,
·        50 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinde tehlike sınıfına bakılmaksızın 01/01/2013 tarihinde başlayacağı bildirilmiştir.
 
Yukarıda bahsi geçen hususlar hakkında detaylı bilgi ilgili yönetmeliklerden veya http://www.csgb. gov.tr/csgbPortal/isggm .portal# adresinden temin edilecektir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası