IRAK’a Yapılan İhracatlar Hakkında - Ankara Sanayi Odası

IRAK’a Yapılan İhracatlar Hakkında

    8 Temmuz 2014

Tarih: 08.07.2014     
İşareti: 05/5000-2243
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen; son dönemde Irak’ta yaşanan olaylar nedeniyle, bu ülkeye yapılan ticaret sırasında karşılaşılan/karşılaşılacağı düşünülen sorunlara dair çeşitli oda, borsa ve sektör meclislerinin görüşlerinin TOBB tarafından Ekonomi Bakanlığına bildirildiği ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, diğer hususlar meyanında, bu ülkeye ihracat yapan firmaların Dahilde İşleme Rejimi ile vergi, resim ve harç istisnası uygulamaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesinde sorunlar yaşayacağı ve bu nedenle firmalara ilgili mevzuat kapsamında ek süre verilmesinin talep edildiğinin müşahede olduğu bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, 20/12/2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin 25 inci maddesi ile 05/12/2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin 17’nci maddesinde mücbir sebep ve fevkalade hallerin düzenlendiği belirtilmektedir.
 
Bu kapsamda, Irak’a ihracat yapan firmaların karşılaşmaları muhtemel problemlerin bertarafını teminen, firmalar tarafından ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Ekonomi Bakanlığına müracaat edilmesi ve bahse konu durumlarını belgelendirmeleri halinde keyfiyetin Ekonomi Bakanlığı tarafından değerlendirilmesinin mümkün olacağı ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
   
    
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası