İhracı Kayda Bağlı Mallara İklişkin İhracat Tebliği Hk. - Ankara Sanayi Odası

İhracı Kayda Bağlı Mallara İklişkin İhracat Tebliği Hk.

Tarihi    : 21.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1364
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr      
 
Sayın Üyemiz;      
 
 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
İHRACI KAYDA BAĞLI MALLARA İLİŞKİN İHRACAT 2006/7 SAYILI
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  
(İHRACAT: 2011/6)
          MADDE 1 – 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat: 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi’ne 25 inci sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir.
          “25 – Geri Kazanılmış Kağıt veya Karton Döküntü, Kırpıntı ve Hurdaları (GTİP No: 4707), Alüminyum Döküntü ve Hurdaları (GTİP No: 7602) ”
          MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
          MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası