İHRAÇÇILARIN MUAFİYET ŞARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ - Ankara Sanayi Odası

İHRAÇÇILARIN MUAFİYET ŞARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞ

İHRAÇÇILARIN MUAFİYET ŞARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: IV, NO: 45) HK.

Tarihi     :11.08.2009
İşareti    :6/5000 –2920
Yanıt     :ticaret@aso.org.tr


 

Sayın Üyemiz;
 
 “İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 45)” 11.08.2009 tarih ve 27316 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: IV, No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 7 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(3) Kurul kaydından çıkarılan ortaklıklar, ortak sayısının 250’yi aşması, aktif toplamının 3.000.000,- TL’yi aşması, sermayesinin %95’i veya daha fazlasının yirmiden fazla ortağa ait hale gelmesi ve brüt satış hasılatının 250.000,- TL’yi aşması hallerinin tamamının gerçekleşmesi durumunda, bu durumun öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde kayda alınmak üzere Kurula bildirimde bulunmak zorundadırlar.”
 
 MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
 
 Bilgilerinize Sunarız.     

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası