Hizmet Ticaret Anlaşması Ve Pazara Giriş Müzakereleri Hk - Ankara Sanayi Odası

Hizmet Ticaret Anlaşması Ve Pazara Giriş Müzakereleri Hk

Tarihi : 03.12.2015
İşareti : 
4/5000-2591 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü’nün yazısına atfen, aralarında ülkemizin de yer aldığı ve uluslararası hizmet ticaretinin yaklaşık %70’ini gerçekleştiren Dünya Ticaret Örgütü’nün (DSÖ) 23 üye ülkesi tarafından hizmet ticareti alanında serbesti sağlanması amacıyla, 2012 yılından bu yana Hizmet Ticareti Anlaşması (TİSA) adı altında çoklu müzakereler yürütüldüğü belirtilmektedir.
 
Tüm hizmet sektörlerini ve hizmet sunum biçimlerini kapsayan müzakerelerde, mümkün olduğu ölçüde mevcut pazara giriş koşullarının garanti altına alınması ve pazara giriş olanaklarının yaratılması amaçlanmaktadır. Ayrıca belirli alanlarda hizmet ticaretinin kolaylaştırılarak daha öngörülebilir koşullarda gerçekleştirilmesi ve sektörel bazdaki engellerin giderilmesini teminen yeni kurallar geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede Anlaşma günümüz küresel ekonomik yapısı ve teknolojideki değişimler çerçevesinde ortaya çıkan yeni sorunların çözümüne yönelik güncel ve geliştirilmiş ticaret kurallarının oluşturulmasını hedeflemektedir.
 
Müzakerelerde şu ana kadar yeni ve geliştirilmiş kuralların belirlenmesine yoğunlaşılmış olup geçtiğimiz Ekim ayından itibaren pazara giriş müzakerelerine ağırlık verilmeye başlanmıştır. Bu çerçevede muhatap ülkelere yönelik Pazar açılımı taleplerimizin belirlenmesi çalışmalarında yararlanılmak üzere ülkemiz hizmet sunucularının TİSA tarafı ülkelerin pazarlarına girişte veya piyasada faaliyet gösterirken karşılaştıkları engellere ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.
 
Bu amaçla, TOBB’a iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, ülke pazarlarına giriş  ve piyasada faaliyet gösterme aşamasında karşılaşılan engeller ve ayrımcı uygulamaların tespitine yönelik olarak hazırlanmış olan soru formu ekte bilgilerinize sunulmakta olup, sorulara ilişkin yanıtlarınızın en geç 5 Ocak 2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası