Harici Acil Durum Planı Tebliği Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Harici Acil Durum Planı Tebliği Hakkında

    30 Haziran 2016

Tarihi : 30.06.2016
İşareti : 
4/5000-1424

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nden  alınan bir yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın müştereken hazırladığı “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” 30 Aralık 2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bu Yönetmeliğin 14 üncü, 15 inci, 16 ıncı ve 21 inci maddelerine dayanılarak Bakanlık tarafından, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşleri alınarak hazırlanan “Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Harici Acil Durum Planı Tebliği Taslağı”nın Bakanlığın Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında (www.csb.gov.tr/gm/ced) yer alan “Mevzuat” bölümünde görüşe sunulduğu  belirtilerek söz konusu taslak’a ilişkin Odamız görüşleri talep edilmektedir.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen talebe ilişkin olarak Bakanlığa iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere, görüş ve önerilerinizin “Görüş Bildirme Formuna” işlenmiş olarak en geç 22 Temmuz 2016 tarihi mesai saati sonunu kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası