Gürcistan Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu - Ankara Sanayi Odası

Gürcistan Menşeli Bazı Tarım Ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygu

Tarihi    : 19.04.2011
İşareti   : 4/5000 –1320

Yanıt     : ticaret@aso.org.tr    
 
Sayın Üyemiz;    
 
 
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri
İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
MADDE 1 – 24/9/2010 tarihli ve 27709 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı “Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile 4/3/2011 tarihli ve 2011/1523 sayılı “Gürcistan Menşeli Ayçiçeği Tohumunun Unu ve Kaba Unları ile Diğer Yağlı Tohumların Unu ve Kaba Unları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” uyarınca, Gürcistan menşeli bazı tarım ve işlenmiş tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.”     
MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/11/2008 tarihli ve 2008/14356 sayılı “Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile 4/3/2011 tarihli ve 2011/1523 sayılı “Gürcistan Menşeli Ayçiçeği Tohumunun Unu ve Kaba Unları ile Diğer Yağlı Tohumların Unu ve Kaba Unları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ve 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar”a dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in eki Ek-2’de yer alan “Gürcistan Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi”ne aşağıdaki tabloda tarife kontenjanı kod numarası ve gümrük tarife istatistik pozisyonu belirtilen tarife kontenjanı eklenmiştir.
 
 

Tarife
Kontenjanı
Kod No
G.T.İ.P.
Madde İsmi
Tarife
Kontenjanı
Dönemi
Bir Defada Talep
Edilebilecek
Azami Tarife
Kontenjanı
Miktarı
Tahsisat
Yapılacak
Firma
Türü
Tahsisat
Yöntemi
Tahsisat
Önceliği
Bulunan
Kurum ve
Kuruluşlar