Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

    8 Kasım 2016

İşareti : 04/5000-2147

İrtibat : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;   7/10/2016 tarihli ve 29850 sayılı Resmi Gazete’de, “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:6)” yayımlanmıştır. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “onaylanmış kişi statüsü(OKS)”, “yetkilendirilmiş gümrük müşaviri(YGM)”, “el konulan eşyanın iadesine ilişkin süreler”, “tanımlar”, “demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin getirilen değişiklikler” ve “tahlil ve analize gönderilecek eşyanın taşınmasındaki usuller” gibi konu başlıklarında değişikliklere yer verildiği belirtilmektedir.

Anılan Yönetmelik kapsamında Gümrük Yönetmeliğinin 22, 23, 24, 25, 26, 85, 180, 181, 196, 207, 235, 251, 252, 253-262 (mülga), 330, 332, 335, 380, 520, 521, 524, 525, 536, 538, 540, 555,
557, 574, 575, 576, 577, 578 ve Geçici 6.Maddelerinde revizyon gerçekleştirilmiştir. Anılan maddeler arasında 22.23.24.25.26 ve 180. maddelerdeki değişiklikler 15.08.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.


Yukarıda bahsi geçen konu başlıkları esas alınarak söz konusu değişiklikler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:

 

 OKS ile İlgili Değişiklikler:

 

>         OKS almak için başvuruda bulunan tırmalar daha önce belirli kriterler esas alınarak A, B ve C şeklinde sınıflandırılıp belgelendirilmekteydi. Yeni düzenleme ile beraber bu şekilde bir sınıflandırma ortadan kaldırılmıştır. (Madde 22)

>         21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in geçici 6. maddesinde A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsünün 01.01.2017 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılması kararı alınmış olup, son yapılan değişiklik ile A ve B sınıfı OKS Belgelerinin sona eriş süresi ve buna bağlı ithalatta mavi hat uygulamasının 15/8/2017 tarihine kadar yürürlükte kalacak şekilde ilgili hüküm revize edilmiştir. (Geçici Madde 9)

>         15.08.2017 tarihinden sonra firmalar tarafından OKS Belgelerinin temininde herhangi bir sınıflandırmaya gidilmeden tek tip belge usulü esas alınarak belge sahiplerinin İhracatta mavi hat uygulamasından yararlanması sağlanacaktır. (Geçici Madde 6)

>         OKS Belgesi için başvuruda bulunacak olan firmalar için aranan özel şartlarda da değişikliğe gidilmiştir. (Madde 24)

 

Yönetmelik YGM ile İlgili Değişiklikler:

 

Malumları olduğu üzere daha önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yapmış olduğu mevzuat değişikliği ile YGM’ lerin yetki ve sorumlulukları askıya alınmıştır. Konu hakkında yargının verdiği yürütmeyi durdurma karan nedeniyle belirli alanlarda yetki karmaşası yaşanmıştır. Yapılan son değişiklikler ile YGM’ler aşağıdaki hususlarda tekrardan yetkilendirilmiştir.

 

>         YGM’ler geçici depolama yeri veya antrepoda eşyanın mevzuat hükümlerine göre muhafazasını teminen gereken inceleme ve raporlama yetkisini ve bu bölgelere giriş iznini almıştır. (Madde 235 ve 557)

>         Gümrük Yönetmeliğinin 330,332 ve 335 inci maddeleri kapsamında gümrük memurunun görev ve sorumluluklan YGM’lere de verilmiştir.

>         Antrepo açmak ve işletmek için yapılan başvurularda aranan belgeler arasında yer alan ve gümrük memuru tarafından düzenlenen görgü raporu yerine bundan sonra YGM tarafından düzenlenen tespit raporu yeterli olacaktır.(Madde 520)

>         YGM’ler antrepolarda yapılacak değişikliklerle ilgili olarak daha önce gümrük memurlannın sorumluluğunda olantespit raporlarını hazırlayıp doğrudan Bakanlığa (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne) göndermeleri konusunda yetkilendirilmiştir. (Madde 524)

>         Antrepolardaki eşyanın denetlenmesi konusunda da YGM’lere yetki verilmiştir. (Madde 536)

>         Çabuk bozulan, akan, sızma tehlikesine maruz kalan masraflı veya tehlikeli olan eşyaların antrepoya alınması ileeşzamanlı olarak tutanak düzenlenmesi hususunda YGM’ler de yetkilendirilmiştir. (Madde 540)

>         Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri bulunmayan antrepo ile geçici depolama yerlerinde artık çift kilit bulundurulması zorunludur. (Madde 555)

 

Mavi Hat’ın Tanımına İlişkin Değişiklikler:

Gümrük Yönetmeliği’nde hâlihazırda kırmızı, sarı, mavi ve yeşil olmak üzere 4 adet hat tanımlanmış olup yapılan son değişiklik ile beraber mavi hat şu şekilde revize edilmiştir: “Mavi hat; Bakanlıkça belirlenen onaylanmış kişi statüsüne sahip kişilerin ihracatta yararlandığı, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasından önce belge kontrolüne veya muayeneye tabi tutulmadığı hattır. Mavi hatta işlem gören ihracat beyannamelerine ilişkin beyanın kontrolü, eşyanın çıkış işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilir.” (Madde 180)

 

Tahlil ve Analize Gönderilen Eşyanın Taşınmasına İlişkin Değişiklikler

 

Laboratuvar tahliline gönderilecek nitelikte bir eşya taşınmasında giriş gümrük idaresi tarafından rejimin ibrasına kadar gümrük idaresinde saklanmak üzere numune alınarak taşıtın varış idaresine şevki mühür tatbik edilmek ve elektronik uydu takip cihazları ile takip edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir. Diğer bir ifade ile artık araçlar tahlil veya analiz sonucunu beklemeden taşımasına devam edebilecek böylece tahlil sonucu beklenilmesi nedeniyle kara sınır kapılarında bekleme olmayacaktır. Artık tahliller sınırlarda değil iç gümrüklerde yapılacaktır. (Madde196)

 

El Konulan Eşyanın İadesine Yönelik Sürelere İlişkin Değişiklikler

 

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri uyarınca el konulan eşya serbest dolaşımda bulunmuyorsa otuz gün içindegümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek buna ilişkin işlemler tamamlanır; serbest dolaşımda bulunuyorsa kararın kesinleşmesini müteakip ilgilisine yapılacak tebligat tarihinden itibaren otuz gün içinde teslim alınır. Bu süreler içerisinde işlemleri yapılmayan eşya tasfiye edilir. Söz konusu madde ile daha öncesinde herhangi bir süre kısıtlaması getirilmemişken, mevcut madde ile otuz günlük bir süre tayin edilmiştir. (Madde 85)

 

Demiryolu ve Denizyolu Taşımalarına İlişkin Değişiklikler

 

Gümrük Yönetmeliğinin 251 inci maddesi ile demiryolu; 252 nci maddesi ile denizyolu ile taşımalara ilişkin basitleştirilmiş usuller düzenlenmiştir. Anılan değişiklikler ile transit rejiminde demiryolu ve denizyolu taşımalarına ilişkin basitleştirme başvurusunda aranan koşulların ve basitleştirme izni kapsamında gümrük idarelerinde yapılacak işlemlerin, izin sahibi asıl sorumlunun yükümlülüklerine ve basitleştirme iznine ilişkin diğer hususların Bakanlıkça belirleneceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

 

Anılan Yönetmelikteki değişikliklere www.resmigazete.gov.tr adresindeki 7 Ekim 2016 tarihli sayfasından erişilebilmektedir.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası