Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılacak Ürü - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Vergisi Askıya Alınacak Ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılacak Ürü

    4 Aralık 2012

Tarihi  : 04.12.2012
İşareti : 
4/5000-3654
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; ülkemizin, gümrük vergisi askıya alınacak ve Avrupa Birliği (AB) tarafından tarife kontenjanı açılacak ürünlere ilişkin olarak Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) müzakerelerine doğrudan katılmakta olduğu; bu müzakereler sonucunda bir taraftan sanayicimizin ihtiyacı olabilecek düşük maliyetli girdi temin edilmesine imkan tanınırken, diğer taraftan askıya alma rejimine konu olabilecek hammadde ve yarı mamul üretimimizin zarar görmemesinin sağlanmakta olduğu ve Gümrük Birliği alanı içerisinde ülkemiz sanayicisinin olası pazar kaybına engel olunduğu ifade edilmiştir.
 
Yazıda devamla, AB ile müştereken hazırlanan gümrük vergisi askıya alınacak ürünlerin listesinin Toplulukta her yıl 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe girdiği, 1 Temmuz itibariyle de söz konusu listeye yeni ürünler eklenmekte veya çıkarılmakta olduğu belirtilmiştir. Ülkemizde de, AB’deki uygulamaya paralel olarak her yıl yayımlanan İthalat Rejimi Kararı’na ekli V Sayılı Liste’de gümrük vergisi askıya alınan ürünlerin yayınlanmakta olduğu, yine her yıl Temmuz ayında ise gerekli değişikliklerin yapıldığı ifade edilmiştir
 
Askıya Alma Sistemi’nin işlerliğinin artırılması, paydaşlar arasında daha etkin koordinasyon sağlanması ve sistemin ülkemiz çıkarları doğrultusunda en verimli şekilde kullanılabilmesi amacıyla Askıya Alma sistemine İlişkin Tebliğ (İthalat: 2012/18) 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Aynca sistemin işleyişini ve başvuru prosedürlerini açıklayan bir internet sitesi (www.ekonomi. gov.tr/askiyaalma) hazırlandığı bildirilmiştir.
 
Bu kapsamda, AB ile Türkiye arasında ihdas edilen Gümrük Birliği çerçevesinde, 01.07.2013 tarihi itibariyle gümrük vergisinin müştereken askıya alınması ve AB tarafından tarife kontenjanı açılması planlanan ürünlerin listesi Bakanlık internet sitesinde (www.ekonomi.gov.tr/askivaalma) duyurulmuş olup, söz konusu listenin ETSG müzakereleri çerçevesinde güncelleneceği ve kullanıcıların internet sitesini takip etmelerinin önem arz ettiği belirtilmiştir.
 
Listede yer alan ürünlerden herhangi birini üretiyor olması nedeniyle gümrük vergisinin askıya alınmasına veya tarife kontenjanı açılmasına itiraz etmek isteyen firmaların 15.11.2012 tarih ve 28468 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalat 2012/18 Sayılı “Askıya Alma Sistemine îlişkin Tebliğ” hükümlerine göre, 05.12.2012 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir 
 
Söz konusu başvurulardan Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda yeterli şartlan haiz olduğu tespit edilenlerin, Avrupa Komisyonu ETGS bünyesinde müzakere edileceği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası