Gümrük Vergisi Alacakları ve Gümrük Kanunu ve Diğer Kanunlarda Öngörülen Cezalar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Vergisi Alacakları ve Gümrük Kanunu ve Diğer Kanunlarda Öngörülen Cezalar Hk.

Tarihi    : 23.09.2011
İşareti   : 4/5000 –2894
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda,Gümrük ve Ticaret  Bakanlığı’nın yazısına atfen; 4458 sayılı Gümrük Kanununa 6111 sayılı Kanun ile eklenen 244 üncü maddenin 1 inci fıkrası ile, beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanununda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen cezalar hakkında; yükümlü veya ceza ile uzlaşabileceği hüküm altına alındığı belirtilmiştir.
 
Yazida devamla, aynı maddenin üçüncü fıkrası ile de, anılan madde kapsamında yapılacak başvurulara ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmış olup, söz konusu Yönetmeliğin 27.08.2011 tarih ve 28.038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31.08.2011 tarihinde yürülüğe girdiği iletilmiştir.
 
Yazida devamla,uzlaşmanın idareye, yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezalarının bir kısmından vageçilmesi karşılığında, vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkanını sağladığı, bu sayede yargı sürecinin uzması nedeniyle doğacak sıkıntıları önlediği ve çok sayıda davanın takip külfetini de ortadan kaldırdığı ifade edilmiştir.
 
Bu itibarla, Gümrük İdaresince tahsili gereken alacaklara ilişkin ihtilaf ve uyuşmazlıkların dava konusu edilmeden çözümlenmesi, ticaret erbabı ile ilgili serbest meslek erbabınca uzlaşma müessesesinden azami istifade edilmesinin önem arz ettiği belirtilmiştir.
 
Söz konusu düzenlemelere ilişkin olarak talep edilmesi halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kıymet Dairesi tarafından ayrıca bilgilendirme yapılabileceği ifade edilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası