Gümrük Tarife Cetveli Taslağı Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Tarife Cetveli Taslağı Hk.

Tarihi    : 28.06.2011
İşareti   : 4/5000 –2109
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;     
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Gümrük Müsteşarlığı’nın yazısına atfen; dış ticaret işlemlerinde ticarete konu eşyaya uygulanacak gümrük vergileri ve dış ticaret önlemlerinin belirlenmesini sağlayan ve ticari istatistiklerin toplanmasını, uluslararası ticarette eşyanın sınıflandırılmasını amaçlayan Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin (TGTC) 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 15. maddesi uyarınca her yıl Resmi Gazete’de Bakanlar Kurulu Kararı olarak yayımlanmakta olduğu bildirilmiştir.
 
Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği Armonize Sistem ve AB Kombine Nomanklatürü esas alınarak, 12’li bazda hazırlanan (Gümrük Tarife Cetveli) TGTC’nin ilk sekiz rakam itibariyle AB ile uyumlu olduğu bildirilmiştir.
 
2008 yılı Ulusal Programı’nın “Gümrük Birliği” başlıklı 29.Fasılında “Öncelik 29.2 Yasadışı ticaret ve sahtecilik başta olmak üzere, gümrük idaresinin uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi. Bilgi teknolojileri sistemlerinin AB sistemlerine bağlanmasına yönelik hazırlıkların devam ettirilmesi” başlığı altında, 2658/87 sayılı AB Tüzüğü’ne uyum sağlanabilmesi için “Mevcut BİLGE Sisteminin TARIC sistemine uyumunun sağlanması için gerekli düzenlemelerin yapılması’nın programa alındığı, söz konusu düzenlemenin, 2011 yılı ve sonrasında yayımlanacağının taahhüt edildiği ifade edilmektedir.
 
Bu kapsamda, TARIC sistemi üzerinde gümrük vergisi, toplu konut fonu, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, damga vergisi, ek mali yükümlülük, anti-damping vergisi, anti-sübvansiyon vergisi, çevre katkı payı ile ithalat/ihracat yasakları ve kota tarife yönetimine ilişkin tanımlamaların yapılmasının öngörülmekte olduğu belirtilmektedir.
 
Bu çerçevede, Gümrük Müsteşarlığı’nca mevcut TGTC’nin TARIC sistemine uyumlu hale getirilmesi için çalışmaların devam etmekte olduğu ve söz konusu çalışmaların ilk aşamasının tamamlanarak, 10 haneli TARIC kodlarıyla uyumlu “Gümrük Tarife Cetveli Taslağı”nın hazırlandığı bildirilmiştir.
 
Bahsi geçen çalışmalar çerçevesinde, vergiler ve dış ticaret önlemlerini içermeyen TARIC sistemine dayalı “Gümrük Tarife Cetveli Taslağı” ekte bilgilerinize sunulmuştur.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası