Gümrük İşlemleri İçin Elektronik Ortama Yüklenmesi Gereken Firma Dosyaları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük İşlemleri İçin Elektronik Ortama Yüklenmesi Gereken Firma Dosyaları Hk.

Tarihi     :14.11.2011 
İşareti    :04/5000-3444
 
Sayın Üyemiz,
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda, 03.03.2011 tarih ve 27863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 81 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) çerçevesinde hazırlanan “Firma Dosya Takip Sistemi” (Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) sistemi aracılığıyla gümrük işlemleri yürütülen gümrük idarelerinde işlem yapan dış ticaret ve taşıma firmalarının önceden ibraz edeceği belgelerden oluşan firma dosyalarının elektronik ortama aktarılarak firma ve işlemlerinin elektronik ortamda takip edilmesi)  için firmaların dosyalarını pdf formatında sözkonusu programa gönderme işlemini son günlere bırakması, gönderilen bu dosyaların ilgili personel tarafından onaylanmasında geç kalınması nedeniyle sistemde meydana gelen aşırı yüklenme sonucu, uygulama süresinin 31.12.2011 tarihine ertelendiği belirtilmiştir.
 
Sözkonusu elektronik firma dosyasında yer alacak bilgi ve belgelere ilişkin açıklamalar ekteki 81 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)’nde yer almakta olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda devamla, uygulamanın devreye alınacağı son tarih olan 31.12.2011 tarihi beklenmeksizin sistem üzerindeki işlemlerin tamamlanması için mezkur talimat yazıları doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi ile uygulamada ortaya çıkabilecek her türlü sorun ve uygulama sonuçlarının ivedilikle rkgelektronik@gumruk.gov.tr e-posta adresine iletilmesi istenmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası