Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:77) Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:77) Hk.

    31 Aralık 2010

Tarihi     :31.12.2010
İşareti    :4/5000-4318
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:77)” 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
          12/11/2010 tarihli ve 27757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 401 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı için yeniden değerleme oranı % 7,7 (yedi virgül yedi) olarak tespit edilmiş olup bu çerçevede 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241. maddesi, 07/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122. maddesi ve 07/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 260, 500, 519 ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.
 
MADDE 1 – (1) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 65,00 TL olarak uygulanır.
 
MADDE 2 – (1) 2009/15481 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 5,50 TL, diğer işlemler için 13,20 TL, (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 13,20 TL, diğer işlemler için 20,90 TL olarak uygulanır.
 
MADDE 3 – (1) Gümrük Yönetmeliğinin;
 
a) 260. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 5.503.470,00 TL,
 
b) 500. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 109.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 550.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 550.000,00 TL,
 
c) 519. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 1.100.694,00 TL, (2) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 385.242,90 TL, (3) numaralı alt bendinde belirtilen tutar 165.104,10 TL,
 
d) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 65, 00 TL olarak uygulanır.
 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 01/01/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası