Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Birliğinin Güncellenmesi Hakkında

    22 Ekim 2015

Tarihi  : 21.10.2015
İşareti : 04/5000-2296
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda;  Gümrük Bırliğı’nin güncellenmesine ilişkin çalışma başlatıldığı ve güncellenme sürecinde Gümrük Birliği Kararının (1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Karan) daha iyi işletilmesi/düzeltilmesini teminen ilgili Kararda tadilat yapılması öngörülmekte olduğu bildirilmektedir.
Bu çerçevede, ele alınması öngörülen konular arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının  taraflar arasında ticari korunma araçlarının uygulanmasına ilişkin maddelerinde değişiklik yapılması da yer almakta olduğu belirtilmektedir.
Bilindiği üzere. Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği tesis edilmiş olması, taraflar  arasında ticari korunma tedbirlerinin otomatik olarak kaldırılması sonucunu doğurmamış, ticari korunma araçları iki taraf arasında uygulamada kalmaya devam etmiştir. Gümrük Birliği Kararı’nın 44’üncü maddesi çerçevesinde taraflar arasında söz konusu önlemlerin askıya alınması, Türkiye’de haksız rekabete karşı A13 iç pazarında mevcut, olan sisteme denk bir koruma sağlanmış olması koşuluna bağlanmıştır.
 
Bu kapsamda, Gümrük Birliği’nin uygulama döneminde, bahse konu alanda ülkemizce karşılaşılan sorunlar kapsamında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi sürecinde 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında yapılmasında yarar görülen değişiklik önerilerinize e tarafların atrti-damping uygulamalarına karşılıklı son vermelerinin muhtemel etkilerine yönelik değerlendirmelerinize ihtiyaç duyulmaktadır.
 
Odamız tarafından ekonomi Bakanlığına iletilecek görüşe dayanak oluşturmak üzere görüş ve değerlendirmelerinizin en geç  1 Kasım 2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası