Gümrük Alacaklarında Uzlaşma Müessesesinin Uygulanması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Gümrük Alacaklarında Uzlaşma Müessesesinin Uygulanması Hk.

Tarihi     : 03.10.2011 
İşareti    :04/5000-2981
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na 6111 sayılı Kanun ile eklenen 244 üncü maddenin 1 inci fıkrasına ve 27.08.2011 tarih ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 31.08.2011 tarihinde yürürlüğe giren ilgili yönetmelik uyarınca, beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilen farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile Gümrük Kanununda ve ilgili diğer Kanunlarda öngörülen cezaların tümünün uzlaşma kapsamında bulunduğu belirtilmiştir.
 
Yazıda devamla, uzlaşmanın idare ile yükümlüler arasında ortaya çıkan ihtilafların yargı yoluna başvurulmadan görüşme yoluyla çözümlenmesini öngören bir müessese olduğu, uzlaşmanın idareye yükümlüden istenilen gümrük vergileri ve cezalarının bir kısmından vazgeçilmesi karşılığında vergi alacağının hemen tahsil edilmesi imkanını sağlamakta olduğu, bu sayede yargı sürecinin uzaması nedeniyle doğacak sıkıntıların önlendiği ve çok sayıda davanın takip külfetinin de ortadan kalktığı bildirilmiştir. Konu, yükümlü açısından değerlendirildiğinde yargıya gitmesi halinde faizleriyle birlikte daha büyük tutarlara ulaşabilecek vergi ve ceza borçlarının uzlaşılan kısmını ödemek suretiyle kalanından ve dava takip külfetinden kurtulduğu, diğer taraftan uzlaşma müessesesi sayesinde vergi mahkemelerinde gereksiz iş yükü oluşmasının da önlendiği bildirilmiştir.
 
Bu çerçevede, gümrük idaresince tahsili gereken alacaklara ilişkin ihtilaf ve uyuşmazlıkların, dava konusu edilmeden ticaret erbabı ve ilgili serbest meslek erbabıca uzlaşma müessesesinden yararlanılarak çözülmesinin önem arzettiği ifade edilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası