Fatura Tasdiki

Fatura Tasdiki; Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen kesin faturalar, piyasa araştırması yapılarak tarihleri itibarı ile rayicine uygunluk tasdik işlemleri için inceleme yapılır.

5174 sayılı TOBB Kanunu’nun 26.maddesinin “b” fıkrası ve Odalar ve Borsalar Birliği Muamelat Yönetmeliği’nin 38. ve 39. maddeleri çerçevesinde ve Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesi’nin 20.maddesi hükmüne göre kamu kurumlarına yapılan işlerle ilgili olarak düzenlenen faturaların tutarlarının günün rayiç fiyatlarının uygunluğunun tasdiki yapılmaktadır.

İstenen Belgeler :

 Dilekçe

 Kesin fatura aslı ve 2 adet fotokopisi

 Teknik açıklama veya prospektüsler

 Malzeme Fiyat Analizi (gerekli hallerde)

 Proje (varsa)

 Oda harç tarifesine göre tasdik harcı

Fatura Tasdik İşleminin Uygulama Esasları