FAALİYETLERİNİZ İLE İLGİLİ SORUNLARINIZI ODAMIZA İLETMENİZ HK. - Ankara Sanayi Odası

FAALİYETLERİNİZ İLE İLGİLİ SORUNLARINIZI ODAMIZA İLETMENİZ HK.

Tarihi     :  20. 01.2010 
İşareti    :  4/5000-226
Yanıt      :  ticaret@aso.org.tr  
 
İlgi: 24.12.2009 tarih ve 4374 sayılı e-posta duyurumuz.
 
Sayın Üyemiz; 
 
İlgi duyurumuzda da belirtildiği üzere; toplumun üretici kesmi olan değerli sanayici üyelerimiz, yıllardan beri karşılaştıkları çeşitli zorluk ve engellere rağmen faaliyetlerini devam ettirme gayretiyle, Ülkemiz üretim, istihdam ve katma değerine büyük katkılar sağlayarak, Ülkemiz sanayisinin uluslararası pazarlarda yer edinmesinde ve Ülkemiz ihracat ve milli gelir artışında büyük rol oynamışlardır. 
 
Ülkemiz sanayicisinin faaliyetlerinin sürdürülebilirliği önünde büyük engel teşkil eden kemikleşmiş sorunlarımız bir yana, 2008 yılı sonlarında Ülkemizde de yoğun olarak yaşanan dünya ekonomik krizi ile birlikte, değerli üyelerimizin düştükleri finansal, bürokratik, kurumsal vb. sıkıntılar hepimizi derinden etkilemekte ve yarattığı sonuçlar itibariyle gerek Odamız gerekse tüm toplum kesimlerince endişe ile karşılanmaktadır.
 
Bu kapsamda, Odamızca gerçekleştirilmesi planlanan çalışma kapsamında, üretim planlama, üretim akışlarının iyileştirilmesi, verimliliğin artırılması, hamadde, stok, işçi, enerji  vb. üretim maliyetlerinin düşürülmesi, mali, üretim ve pazar analizleri, kredi ve finansman sorunları, her tür Devlet teşvikleri, ithalat ve ihracata ilişkin sorunlar vb. her tür konu, boyut ve nitelikteki sorunlarınızın, Odamıza iletilmesi ile birlikte, sözkonusu sorunların ana ve önemli alt başlıklar itibariyle  belirlenmesini müteakip, bu konularla ilgili gerekli sayıda uzmanın görevlendirileceği yapılanma içerisinde, değerli üyelerimize gereken danışmanlık hizmetleri verilecek ve gizlilik kurallarına uyarak isteyen firmalarımızda uzman kişilerce incelemeler yapılıp sorunlar ve çözümleri hakkında iş planları hazırlanacaktır. Öte yandan, doğrudan ilgili kurum ve kuruluşların uygulamaları ile mevzuatından kaynaklanan sorunların, bu kurumun en yüksek düzeydeki yetkilisine doğrudan iletilerek takibini yapmak suretiyle çözümü amaçlanmaktadır.  
 
Bu kapsamdadeğerli üyelerimizin faaliyetleri ile ilgili olarak yaşadığı her tür sorunu  22.01.2010 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine veya 417 52 05 no.lu faksına iletmesi hususunu  tekrar ve önemle rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
Nurettin ÖZDEBİR
Yönetim Kurulu Başkanı