Elektronik İletişimin Kullanılması Hakkında Görüş - Ankara Sanayi Odası

Elektronik İletişimin Kullanılması Hakkında Görüş

    16 Haziran 2015

 
Tarihi : 11.06.2015
İşareti : 
4/5000-1401 
İrtibat : ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dışişleri Bakanlığı’nın  yazısına atfen, “Uluslarası Mukavelelerde  Elektronik İletişimin Kullanılmasına Dair BM Sözleşmesi”(United Nations Convention on the use of Electronic Communications in İnternational Contracts, New York,2005) husunda ülkemizin tutumunun tespit edilmeye çalışıldığı belirtilmektedir.
 
Yazıda devamla Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, ülkemiz tarafından henüz imzalanmamış olan söz konusu Sözleşmenin 1 Mart 2013’ten bu yana yürürlükte olduğu ve Sözleşmeye halihazırda sadece Honduras, Singapur, Dominik Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kongo ve Karadağ’ın  taraf olduğu, İran tarafından da 2005 yılında imzalanmasına rağmen henüz iç  onay işlemlerinin tamamlandığı belirtilmekte ve Sözleşmenin uluslararası ticari işlemler açısından standart bir form getirmekten ziyade, her turlu elektronik iletişim aracı ile gerçekleştirilen görüşmelerin hukuksal bağlayıcılık taşımasına cevaz vermek amacını güttüğünün  gözlemlendiği ifade edilmektedir.
 
Söz konusu yazıda ayrıca konunun esas olarak özel sektörde yer alan firmalarımızın ilgi alanına girmesi hasebiyle, anılan Sözleşmeyle ilgili özel sektör görüşü oluşturulması amacıyla Odamızın  görüş ve önerileri talep edilmektedir.
 
 Bu kapsamda, http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/electcom/06-57452_Ebook.pdf adresinden ulaşılabilecek anlaşma tam metni üzerinde gerekli inceleme yapılarak bahse konu anlaşmaya taraf olunmasına ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin en geç 16.07.2015 tarihi mesai saati bitimine kadar Odamızın ticaret@aso.org.tr e-posta adresine ulaştırılması hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası