ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE YERLİ ÜRETİM VE AR-GE FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ

    12 Mart 2018

İşareti : 05/5000-686
İrtibat : dim@aso.org.tr
İlgili Kişi: Nilay Şahin (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr)

Sayın Üyemiz,

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTİK) alınan yazıda, “Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı”nın 2017-2020 yıllarını kapsayacak şekilde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda hazırlandığı ve Yüksek Planlama Kurulunca onaylanarak 21 Aralık 2017 tarihli ve 30277 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, “Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı”nın “Elektronik Haberleşme Sektöründe Yerli Üretim ve Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi” başlıklı 21 numaralı eylem maddesi kapsamında, yürütülecek faaliyetlere esas teşkil etmek üzere aşağıda sıralanan eylemlerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş ve değerlendirmeler ile somut öneriler talep edilmektedir.

1- Yeni nesil mobil haberleşme hizmetlerine ilişkin mevcut yetkilendirmelerdeki işletmecilerin Ar-Ge ve yerli ürün kullanma yükümlülüklerinin etkin bir şekilde takip edilmesi sağlanacaktır. Yerli malı ve yerli üretim ürünlerinin piyasadan temin edilemediği durumlara ilişkin yükümlülükler için mevcut değerlendirme mekanizması daha da geliştirilecektir.

2- Elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan ürünleri, üretme potansiyeli olan tedarikçiler ve Ar-Ge faaliyeti yürüten firmalar açısından da teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

3- Elektronik haberleşme altyapısında kullanılan donanım ve yazılım ürünlerinin belirli oranlarda yerli malı belgeli ürünlerden temin edilmesine ilişkin yükümlülüklerin kapsamı (kullanılan ürün bazında) genişletilecektir.

4- Yazılım yerli malı belgesi alınabilmesine yönelik belirlenen kriterler ve esasların etkin uygulanması sağlanarak elektronik haberleşme şebekelerinde yerli malı belgesi almış yazılımların kullanım oranları artırılacaktır.

5- Yerli ürün geliştirilmesi, Ar-Ge kapasitesinin artırılması ve sonuçta sektörel patent haklarının gelişimi izlenecektir.

6- Birinci madde kapsamında elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, ulusal çapta frekans tahsis ihtiva eden veya uygun görülecek diğer yeni yetkilendirmelerde (sabit haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirmeler dahil) yerli ürün kullanma oranlarının artırılması ve Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yeni hak ve yükümlülükler belirlenecektir.

Bu kapsamda, yukarıda sıralanan eylemlere ilişkin olabilecek değerlendirmeler ile somut önerilerinizin BTİK’ya iletilmek üzere, 30 Mart 2018 tarihine kadar Odamız Araştırma ve Yönlendirme Müdürlüğü’ne gönderilmesi (E-posta: nilay.sahin@aso.org.tr) hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası

Amateur Francais Porn guarda porno Kostenlos Deutsche Porno