ELEKTRİK PİYASASINDA İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİNE BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIMI HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

ELEKTRİK PİYASASINDA İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMLERİNE BAĞLANTI VE SİSTEM KULLANIMI HAKKINDA

Tarihi    : 30.03.2010
İşareti   : 4/5000-1041
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı resmi gazete’de yayımlanmıştır. 
MADDE 1 – 27/03/2003 tarihli ve 25061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(1) İletim sistemi kullanıcıları, TEİAŞ ile Ek-1’de yer alan anlaşmaları yapar. İletim sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin başvurular, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması başvuruları eşzamanlı olarak ve üretim faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler açısından lisansa derç edilen inşaat öncesi süre bitmeden önce yapılır.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(1) Dağıtım sistemi kullanıcıları, dağıtım şirketi ile Ek-1’de yer alan anlaşmaları yapar. Dağıtım sistemine bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin başvurular; Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliği veya Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Bağlantı anlaşması ve sistem kullanım anlaşması başvuruları eşzamanlı olarak ve üretim faaliyetinde bulunacak tüzel kişiler açısından lisansa derç edilen inşaat öncesi süre bitmeden önce yapılır.”
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in Geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(3) Müştereken veya münferiden yapılacak iletim tesisine ilişkin geri ödemeye esas yatırım tutarı, TEİAŞ tarafından hazırlanıp Kurul tarafından onaylanan metodolojiye göre hesaplanır. Söz konusu yatırım tutarına ilişkin geri ödemelere, takip eden uygulama döneminde başlanır. Geri ödeme süresi, söz konusu iletim tesisinin TEİAŞ tarafından geçici kabulünün yapıldığı tarihten itibaren en fazla 10 yıldır. Geçici kabul tarihi ile bunu takip eden uygulama döneminin başladığı tarih arasındaki süre 10 yıldan düşülür. Geri ödemeler, her uygulama dönemi içinde aylık eşit taksitler halinde yapılır. Konu iletim tesisinin TEİAŞ tarafından geçici kabulünün yapıldığı ayı takip eden aydan itibaren, geri ödemesi yapılmamış tutara Hazine Müsteşarlığı’nın Yıllık İç Borçlanma Faiz Oranı uygulanır.”
 
MADDE 4 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 7 nci madde eklenmiştir.
 
          “GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin yürürlük tarihinden önce lisans almış ve inşaat önce süresi sona ermesine rağmen bağlantı ve/veya sistem kullanım anlaşmalarına ilişkin başvurularını yapmamış olan üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine 30 gün içinde başvuru yapar.”
 
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
 
 
Bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası