Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk. - Ankara Sanayi Odası

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hk.

Tarihi : 01.08.2011
İşareti : 4/5000 –2413
Yanıt : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;   
 
“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.07.2011 tarih ve 28010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 04/08/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
 “Nükleer enerjiye dayalı üretim lisansı başvurusu kapsamında ilgili kurumdan alınacak yer lisansının Kuruma ibrazı zorunludur.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi ile dördüncü fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
 
 “c) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları açısından; kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutardan 7. madde uyarınca Kuruma sunulan banka teminat mektubunun tutarının düşülmesi ile bulunan ve Kurul kararıyla belirlenen üst sınırı geçmeyecek tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunması,”
 
 “1) Üretim faaliyeti göstermek amacıyla yapılan lisans başvuruları açısından, üretim tesisi için Kurum tarafından öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde yirmisi, nükleer  enerjiye dayalı üretim lisansı başvuruları açısından yüzde beşi oranına karşılık gelen miktara eşit,”
 
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası