ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUNUN - Ankara Sanayi Odası

ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUNUN

Tarihi     :07.12.2009
İşareti    :
4/5000-4170
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 


Sayın Üyemiz; 

“Elektrik Piyasası  Kanununda Değişiklik Yapılması Ve Doğal Gaz  Piyasası Hakkında Kanunun 9 Uncu Maddesi Uyarınca 2010 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ”05.12.2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
          4646 sayılı Elektrik Piyasası  Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz  Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu  maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüştür. Kurumumuzun 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine tabi olması dolayısı ile Kanunun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında “İdarî para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idarî para cezaları açısından uygulanmaz.” hükmü yer almaktadır.
          Maliye Bakanlığı 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı  Resmî Gazete’de yayımlanan 392 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2009 yılı yeniden değerleme oranını %2,2  olarak tespit ve ilan etmiştir. 4646 sayılı Elektrik Piyasası  Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz  Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu  maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda artırılarak uygulanması gerekmektedir.
          4646 sayılı Elektrik Piyasası  Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz  Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu  maddesinde yer alan para cezası miktarları, 01/01/2010 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.


İLGİLİ KANUN MADDESİ

KANUNDA ÖNGÖRÜLEN PARA CEZALARI(YTL)

2009 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI(TL)

2010 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI(TL)