Eko-Verimlilik Programı Eylem Önerileri Hk. - Ankara Sanayi Odası

Eko-Verimlilik Programı Eylem Önerileri Hk.

Tarihi  : 22.03.2013
İşareti : 
4/5000-1059
İrtibat : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz; 
 
Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Türkiye Sanayi Strateji Belgesi(2011-2014) ve 2013 Yılı Programı kapsamında ulusal eko-verimlilik (temiz üretim) programı hazırlanmasına yönelik eylem ve tedbirler tanımlandığı (Eylem 44 ve Tedbir 140),bu eylem ve tedbirler doğrultusunda, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2013-2017 Strateji Planı’nda; “Kaynakların verimli kullanılması ve çevreyle uyumlu üretim prensipleri doğrultusunda, sanayide, temiz üretim/eko verimlilik programlarının uygulanması sağlanacaktır” hedefinin yer aldığı bildirilmektedir.Bu çerçevede “ Ulusal Temiz Üretim/Eko-Verimlilik Programı(2014-2017)” oluşturulmasına yönelik olarak 2012 yılında başlatılan çalışmalar Bakanlığın Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmekte olduğu, söz konusu programın, hazırlık çalışmaları devam etmekte olan Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı (2014-2017) kapsamında hayata geçirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.
 
Yazıda devamla, temiz üretim/eko-verimlilik uygulamaları, çevresel etkilerin oluşmadan kaynağında önlenmesini ve kaynak kullanımında vermliliğin arttırılmasını ifade etmekte olup programın bu uygulamaların ülke çapında yaygınlaştırılarak Türk sanayisinin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücünü arttırmaya katkı sağlayacak önemli bir uygulama aracı olmasının öngörülmekte olduğu belirtilmektedir.Programın hazırlanmasında konuyla ilgili tüm tarafların katılım ve katkılarının alınabilmesi, gerek hazırlık sürecinin sağlam temellere oturtulması gerekse programın uygulanabilirliğinin azami düzeye çıkarılması bakımından büyük önem taşıdığı, bu bağlamda öncelikle programın amacına, kapsamına ve öncelik eksenlerine ilişkin bir “Kavramsal Çerçeve Belgesi” hazırlanmış olduğu belirtilmekte olup EK-1’ de sunulmaktadır.
 
Bu çerçevede, Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilecek Odamız görüşlerine dayanak oluşturmak üzere; Kavramsal Çerçeve Belgesi doğrultusunda, Programda yer alması öngörülen eylem önerilerinizin  EK-2’deki  eylem öneri formuna işlenerek en geç 30 Mart 2013 tarihine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
                                     
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası