Eğitim Atölyesi’nden 2 adet duyuru - Ankara Sanayi Odası

Eğitim Atölyesi’nden 2 adet duyuru

Tarihi     : 26.08.2009
İşareti    : 11/5000-3122

 

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ HK. 

                                                                                           

Sayın Üyemiz;

 

“Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ” 25.08.2009 tarih ve 27330 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

MADDE 1 – (1)Bu Tebliğin Amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan yirmi meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

MADDE 2 – (1)Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununun 21’inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (1) inci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – (1)Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1)Bu Tebliğ hükümlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası  

 

Ek: Meslek Standartları Listesi


 
 
Tarihi     : 26.08.2009
İşareti    : 11/5000-3132

 

ODAMIZ – MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU İŞBİRLİĞİ HK. 

                                                                                           

Sayın Üyemiz;

 

21 Eylül 2006 tarihli ve 5544 sayılı Kanun ile meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek üzere kurulmuş olan Mesleki Yeterlilik Kurumu(MYK),

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 

Kurumun temel görevi; Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi” ni kurmak ve işletmektir. Kurum bu görevlerini Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, işçi, işveren, meslek kuruluşları ve diğer ilgili kurumlarla işbirliği yaparak yerine getirecektir.

 

Bu kapsamda, Odamız ve Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği yapılarak, Otomasyon Teknolojileri alanındaki mesleklerden ilk aşamada belirli sayıda mesleğin standardı belirlenecektir. Söz konusu standart çalışmalarında ve Komisyonlarda görev almak isteyen üyelerimizin 3 Eylül 2009 tarihine kadar Odamızla temasa geçmeleri rica olunur. 

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

İrtibat: Eğitim Atölyesi Tel: 4171200/1323-1324