Döküm Sektörü Atıkları Hk. - Ankara Sanayi Odası

Döküm Sektörü Atıkları Hk.

Tarihi  : 19.04.2013
İşareti : 
4/5000-1541
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr  
 
Sayın Üyemiz,
 
Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, ilimizde faaliyet gösteren döküm tesislerinden kaynaklanan döküm atıklarının (döküm kumu, maça kumu ve döküm cürufu atıkları) çevreye zarar vermeden mevzuata uygun şekilde yönetilmesi amacıyla Müdürlüklerince bu atıkların halihazırdaki durumu, miktarı, bertaraf şekli, atıkların türü ve niteliği konusunda Ankara Madeni Dökümcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile de işbirliği yapılarak bir süredir devam eden çalışmalar yürütüldüğü, bu kapsamda öncelikle döküm atıklarının döküm kumu, maça kumu ve cüruf atıkları olarak ortaya çıktığı, bu atıkların büyük çoğunlukla karışık halde toplandığı ve geri kazammının yapılmadığı, bir kısmının rastgele muhtelif alanlara döküldüğü, bir kısmının Sincan Çadırtepe Katı Atık Depolama Alanında bertaraf edildiği, büyük bir kısmının da hafriyat döküm alanlarında bertaraf edildiğinin  tespit edildiği, bu atıkların niteliğinin belirlenmesi amacıyla daha önce yapılan analiz sonuçlarının incelendiği ve karışık halde toplanan atıklardan numune alındığı, tüm bu analiz sonuçlarına göre karışık halde (döküm kumu + maça kumu + cüruf), (döküm kumu + maça kumu) numunelerinin düzenli depolanması halinde 2. Sınıf depolama alanına gidecek nitelikte olduğunun tespit edildiği, ayrıca karışık haldeki döküm kumu ve maça kumlarının (cüruf hariç), içeriği nedeniyle çimento fabrikalarında kullanılabileceğinin anlaşıldığı, bu amaçla Dökümcüler Odası Yönetimi tarafından Elmadağ ilçesinde faaliyet gösteren Baştaş Çimento Fabrikası ile görüşüldüğü ve bu tesisin döküm kumlarını (döküm kumu + maça kumu) cüruf hariç olmak üzere alması için mutabakatın sağlandığı, diğer çimento tesisleri ile de görüşmeler yapıldığı, bu kapsamda da bir kısım döküm kumlarının bu tesise gönderilmeye başlandığı bildirilmiştir.
 
Yazıda, diğer taraftan döküm kumlarının mevzuatta muhtemel tehlikeli atık olarak nitelendirildiğinden ilimizdeki bazı döküm tesislerinin kumlarından karışık olarak geneli temsil edecek şekilde numune alındığı ve TÜBİTAK MAM laboratuvarında analizinin yapıldığı, analiz raporunun Müdürlüklerine ulaştırılmadığı, analiz sonucuna göre döküm kumlarının organik ve inorganik açıdan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik EK-3B kapsamında tehlikesiz atık olarak tespit edildiği, ancak bu döküm kumlarının toksik etki gösterdiğinin de yine aynı raporda belirtildiği, ayrıca rapora göre döküm kumlarının yüksek silika içeriği sebebiyle çimento üretimi başta olmak üzere, beton harcı üretimi, kalsit veya silika kullanan proseslerde kullanıma elverişli olduğunun belirlendiği ifade edilmiştir.
 
Buna göre döküm kumları (döküm + maça kumları) için atık kod listesinden 10 09 08 kodu kullanılabilecek olup analiz sonucuna göre bu atıkların ekotoksik etkisi nedeniyle su kaynaklarına karışmasının engellenmesi gerektiğinden karayolları v.b. yerlerde yol dolgu malzemesi v.s. kullanımı olarak uygun olmadığı, döküm cüruflarının ise mevzuatta tehlikesiz atık olarak nitelendirildiği ve 10 09 03 kodu ile tanımlandığı, ayrı toplanan döküm cüruflarının düzenli depolanması halinde hangi tür depolama alanında bertaraf edileceğine ilişkin olarak Müdürlüklerince yine atık genelini temsil edecek şekilde numune alındığı, bu analiz sonucu Müdürlüklerine ulaştığında cürufların bertarafı ile ilgili ayrıca bilgi verileceği belirtilmiştir.
 
Yazıda, sonuç olarak, döküm atıklarının mevzuata uygun bertaraf edilmesi/geri kazanılabilmesi için; öncelikle kumların (döküm kumu+ maça kumu) ve döküm cüruflarının ayrı toplanması, döküm kumlarının geri kazanımı için Çimento Fabrikalarına gönderilmesi, aksi halde sadece 2. Sınıf düzenli depolama alanında bertaraf edilmesi, döküm kumlarının kesinlikle Hafriyat Döküm alanlarında bertaraf edilmemesi, cürufların ayrı toplanması ve bu atıkların bertarafı İle ilgili Müdürlüklerince yapılacak bilgilendirmenin beklenmesi, Dökümcüler Sitesi başta olmak üzere tüm döküm atıklarının toplanması ve bertarafı konusunda, Dökümcüler Odası Yönetimi’nin muhatap olarak kabul edildiği, bunun haricinde bireysel hareket eden tesislerin ise Müdürlüklerince takip edileceği, söz konusu atıklarla ilgili belirtilen hususlar haricinde mevzuata aykırı hareket edenler hakkında 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 121.908 TL idari para cezası uygulanacağı ve çevre kirliliğine sebebiyet verme suçundan adli süreç başlatılacağı bildirilmiştir.
 
Gereğini bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası