DMO ALIMLARI HK. - Ankara Sanayi Odası

DMO ALIMLARI HK.

Tarihi     : 19.12.2008
İşareti    : 6/5000 – 4981
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; 29.09.2008 tarihli, 27012 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin Tanımlar başlıklı 4.maddesinin, (g) fıkrasında, “Piyasadan hazır halde alınıp satılan malın projelendirme veya münhasıran bir talep üzerine üretimi yapılmayan malları” şeklinde tanımlandığı,

Hakedişten kesinti ve mahsup başlıklı 6.maddesinede de, “Piyasadan hazır halde alınıp satılan işlerle ilgili olarak işi üstlenenlere yapılacak hakediş ödemelerinden önce, işi üstlenenlerin idari para cezası, prim ve prime ilişkin borcunun olup olmadığının Kurumdan yazılı olarak sorulacağı ve bir aylık süre içinde Kurumca yapılacak bildirime istinaden borcu varsa hakedişten kesinti yapılacağı”, öngörülmüştür.

Konu ile ilgili olarak yayımlanan 2008/88 sayılı Genelgenin, “İdarelerin İhaleli İşleri Üstlenenleri Kuruma Bildirmesi”, başlıklı 2.maddesinin, son paragrafında; “İhale konusu işin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine ilişkin işler için işçilik söz konusu olmayabileceğinden, işyeri dosyası tescil edilemeyeceği, bu bakımdan, İdarelerin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yünelik ihaleleri üstlenenleri Kuruma bildirmeyeceği”,

“Hakediş Ödemesine Esas Olmak Üzere Düzenlenecek Olan Yazılar” başlıklı 4.maddesinde de; “İdarelerce, işverenlerin hakediş ödemesine esas olmak üzere, Kuruma muaccel borcunun bulunup bulunmadığının sorulması üzerine; hizmet alımları ile yapım işleri için, ilgili ihale konusu işyerinin, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teslim işleri için, işverenin merkez adresinin bağlı bulunduğu Ünitede işlem gören tüm işyerlerinin, muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer fer’ilerinden oluşan borçlarının olup olmadığı sorgulanacağı”, belirtilmiştir.

Bu bakımdan, yukarıda bahsi geçen Yönetmelikte yapılan tanımlamaya uyması halinde piyasadan hazır halde alınıp satılan mal olarak değerlendirilmesi gerekmekte, dolayısıyla 2008/88 sayılı Genelge gereğince, piyasadan hazır halde alınıp satılan mal teminine yönelik ihaleleri üstlenenlerin Devlet Malzeme Ofisi’ne bildirilmemesi ve kesin teminatlarının iadesinde ilişiksizlik belgesinin aranılmaması gerektiği ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası