Dış Ticaret Veri Sistemi Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dış Ticaret Veri Sistemi Hk.

Tarihi    : 11.02.2011
İşareti   : 4/5000 –451
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz;    
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda; Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yazısına atfen, Dış Ticaret Müsteşarlığı bünyesinde, Dış Ticaret Veri Sistemi(DTVS) adında bir yazılım çalışmasının sürdürüldüğü, bu sistem ile tüm izin ve uygunluk başvurularının belge üretilmeksizin yapılıp sonuçlandırılması ve firmalara iletişimin elektronik ortama taşınmasının öngörüldüğü belirtilmiş olup, konu ile ilgili olarak pilot uygulamanın 2010/42 ve 2010/43 sayılı Tebliğler kapsamında seçilmiş tarım ve kişisel koruyucu donanım ürünlerinde sırasıyla 8 Aralık 2010 ve 1 Ocak 2011 tarihlerinde başlatıldığı bildirilmiştir.
 
Ayrıca, söz konusu sistemin kademeli olarak genişletildiği, sistemin pilot uygulamasının ihracat için de başlatılacağı, bu amaçla firmaların sınıflandırılması ve seçilmiş tarım ürünleri denetimlerinin DTVS üzerinden yapılmasına ilişkin olarak üç adet (2011/18,2011/21,2011/22 sayılı Tebliğler) hazırlandığı belirtilmiştir.
  • Buna göre, 29 Ocak 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 8 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren, 2011/18 sayılı “İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair DTS Tebliği”’nin Dış Ticaret Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği (DTTDSY) ekinde yer alan ürünler için, pamuk hariç olmak üzere, ihracatta risk esaslı yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerinde, gerektiğinde veri olarak kullanılmak üzere, ihracatçı firmaların sınıflandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.Bu çerçevede , yeni uygulamada, zorunlu satandart ve kalite kontrollerine tabi ürünleri ihraç eden firmalar sahip oldukları kalite sistem belgeleri ve tesisleri temelinde sınıflandırılacağı ve bu sınıflandırmanın, firmaların hangi sıklıkla ve ne şekilde denetime tabi tutulacağı konusundaki çalışmalara ışık tutacağı belirtilmektedir.
  • 30 Ocak 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve 9 Şubat 2011 tarihinde yürülüğe giren, 2011/21 sayılı “Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair DTS Tebliği” ile DTTDSY kapsamında bazı tarım ürünlerinin (elma ve domates) ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları hükme bağlamaktadır.Bu uygulama için ilk aşamada İzmir, Antalya, Mersin, İstanbul ve Bursa İllerin seçildiği bildirilmiştir.
 
Kontrolün yapılması için, DTVS’de tanımlanmış olan firmanın yetkilendirilmiş kullanıcısının, Müsteşarlık web sayfasındaki “DTM E-imza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-imza Uygulamalarına Giriş” bölümü vasıtasıyla, DTVS üzerinden ihraç partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapmış olmasının gerektiği bildirilmiştir.
 
DTM Grup Başkanlarınca yapılan denetim sonucunda ürünlerin ihracının uygun bulunması durumunda, ürüne dair e-Kontrol Belgesi oluşturulacağı, DTVS aracılığıyla bir referans numarası tahsis edileceği ve söz konusu referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesi zorunlu olduğu, aksi takdirde ürünün ihracına izin verilmeyeceği belirtilmektedir.
 
·        9 Şubat 2011 tarihinde yürülüğe giren diğer bir pilot düzenleme, 2011/22 sayılı “Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Bazı Tarımsal Ürünlerin İhracat Denetimlerinin DTVS Üzerinden Yapılmasına Dair DTS Tebliği”dir.Söz konusu tebliğin bazı tarım ürünleri için (elma,domates ve iç fındık) İzmir ve Trabzon Grup Başkanlıkları görev alanında faaliyet gösteren TKDYB sahibi firmaların Sorumlu Denetçileri tarafından düzenlenecek “e-Denetim Beyanı ve Belgesi” işlemlerine ilişkin usul ve esasları hükme bağlamakta olduğu belirtilmektedir.
 
Tebliğ kapsamı ürünlere dair e-Denetim Beyanı ve Belgesi, TKDYB sahibi firmaların Sorumlu Denetçileri tarafından, Müsteşarlık web sayfasındaki “DTM e-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümü kullanılarak DTVS üzerinden gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
 
İhraç edilen ürüne dair e-Denetim Beyanı ve Belgesi oluşturulduğunda, firmaya DTVS tarafından bir referans numarası verileceği, söz konusu referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından kaydedilmesinin zorunlu olacağı, aksi takdirde ürünün ihracına izin verilmeyeceği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası