Dış Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması Hk. - Ankara Sanayi Odası

Dış Ticaret Örgütü Kamu Alımları Anlaşması Hk.

    24 Nisan 2012

Tarihi  :24.04.2012
İşareti : 04/5000-1370
 
Sayın Üyemiz;
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen; 30 Mart 2012 tarihinde gerçekleştirilen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu Alımları Komitesi toplantısı sırasında, üyelerce müzakere edilerek revize edilen Kamu Alımları Anlaşmasının (KAA) yeni metni ekinde yer alan yeni taviz listeleri ile onaylanmış olduğu, söz konusu Anlaşmanın yeterli sayıdaki üye tarafından onay işleminin tamamlanması akabinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. Bu kapsamda, kamu alımları alanında söz konusu yeni anlaşmanın ve ülkemizin söz konusu anlaşmaya taraf olması hususlarının da ele alındığı kapsamlı bir çalışmanın yapılacağı ve dolayısıyla, bu konuda, aşağıda belirtilen çerçevede özel sektörün değerlendirmelerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.
 
Yazıda devamla, mallar, hizmetler ve müteahhitlik hizmetleri olmak üzere üç alanı kapsayan KAA’nın DT֒nün diğer anlaşmalarının aksine çoklu bir yapı arz ettiğine dikkat çekilmiş ve bu kapsamda, KAA’na tarafı olan ülkelerin, diğer taraf ülkelere karşı yerli ve yabancı tedarikçiler arasında ve taraf ülkeler arasında ayrım yapmama yükümlülüklerine sahip olduğu, ancak, KAA’ya taraf olmayan ülkeler için ise, iki ülke arasında bir ikili anlaşma bulunmaması durumunda, hiçbir yükümlülükleri bulunmadığı hususuna işaret edilmiş ve bir örneği ekte yer alan ve hâlihazırda KAA’ya  taraf olan ülkelerin bir listesi tarafımıza gönderilmiştir. Diğer taraftan, yukarıda belirtilen gelişmenin, KAA’na katılım sürecindeki Çin, Ukrayna ve Ürdün gibi ülkelerin katılım sürecini hızlandırılacağı yönünde değerlendirmelerin bulunduğu bildirilmektedir.
 
Ayrıca, ülkemizce, KAA’na taraf olunması durumunda, KAA’nın diğer tarafları tarafından ülkemize karşı, anlaşmaya tabi kamu alımları sektörlerinde ve anlaşmada belirtilen eşik değerler içinde yerli ve yabancı tedarikçiler ve mallar arasında her türlü ayrımcılığın yasaklanmış olacağı ve ayrıca, ülkemizin her bir taraf ülkenin pazarında, diğertaraf ülkelerle eşit muamele görme hakkını kazanmış olacağı belirtilmektedir. Diğer taraftan, KAA’na taraf olunması durumunda,ülkemizin de bu yükümlülükleri tüm diğer taraf ülkelere karşı üstlenmiş olacağı, diğer bir deyişle, diğer taraf ülkelere karşı, belli istisnai sektörler dışında ve belirlenecek eşik değerlerin üstündeki ihalelerde ülkemiz tedarikçi ve mallarına avantaj sağlayan her türlü uygulamadan vazgeçilmesi durumunda kalınacağına değinilmektedir. Benzer şekilde, ülkemizce, KAA’ya taraf ülkeler arasında hiçbir ayrımcı uygulamada bulunulmayacağına dair yükümlülük altına girilmiş olacağı ifade edilmektedir.
 
Bu çerçevede, KAA’ya taraf olma hususunun ülkemiz açısından sağlıklı bir şekilde fayda maliyet analizinin gerçekleştirilebilmesi açısından;
  • KAA’ya taraf olan ülkelerin pazarında, kamu ihalelerinde ülkemiz firmalarının performansı, bu ülkelerde kaydedilen ihalelerde ihaleyi düzenleyen otoritenin ülkemize uyguladığı ayrımcı ve kısıtlayıcı uygulamaların rolü,
  • Ülkemize karşı bu ülkelerde karşılaşılan ayrımcı ve kısıtlayıcı uygulamaların ortadan kalkmasının ülkemiz sektörleri adına ne ölçüde bir kazanca yol açabileceği,
  • Ülkemiz dahilindeki  kamu alımlarında, KAA’ya taraf olunmasının yol açabileceği pazar kaybı,
hususlarındaki değerlendirmelerinizin 27.04.2012 tarihi mesai bitimine kadar ticaret@aso.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası