Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği Hakkında - Ankara Sanayi Odası

Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliği Hakkında

Tarihi     : 29.11.2011
İşareti    : 4/5000-3605
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29.11.2011 tarih ve 28127  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
DEVLET MALZEME OFİSİ SATINALMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1 – 14/11/2008 tarihli ve 27054 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“a) Merkez satınalma komisyonları; satınalma daire başkanlıkları bünyesinde komisyon başkanı ile birlikte en az üç üyeden oluşmak üzere Genel Müdürlük tarafından kurulur. İşin niteliğine göre aynı satınalma daire başkanlığında birden fazla komisyon kurulabileceği gibi komisyonlara yeteri kadar üye veya komisyonda oy hakkı olmaksızın uzman da görevlendirilebilir. Komisyon başkanının olmadığı durumlarda yerine görevlendirilen kişi komisyona başkanlık eder. Herhangi bir sebeple Başkan veya üyelerden birinin geçici olarak bulunmadığı hallerde bu üyelerin yerine komisyonlara katılacak kişiler Genel Müdürlükçe tespit edilir. Yeni komisyon üyeleri ile yedek üyeler atanıncaya kadar mevcut üyeler görevlerine devam eder.”
 
“b) Mahalli satınalma komisyonları; Başkan ile birlikte en az üç üyeden oluşmak üzere Genel Müdürlük tarafından kurulur. Yeni komisyon belirleninceye kadar mevcut komisyon görevine devam eder. Herhangi bir sebeple Başkan veya üyelerden birinin geçici olarak bulunmaması halinde, ilgili müdür derhal Genel Müdürlükçe önceden belirlenmiş kişiler arasından geçici olarak görevlendirme yapar.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (e), (f) ve (g) bentlerinde yer alan “(b) bendi” ibareleri “(c) bendi” şeklinde değiştirilmiştir.
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan, örgütlü suçlardan veya kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.”
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü yürütür.
 
Saygılarımızla, 
Ankara Sanayi Odası