Denetimli Serbestlik Tedbiri Altındaki Hükümlü Ve Tutuklulara Sağlık Sigortası Yapılması - Ankara Sanayi Odası

Denetimli Serbestlik Tedbiri Altındaki Hükümlü Ve Tutuklulara Sağlık Sigortası Yapılması

    18 Eylül 2012

Tarihi  : 18.09.2012
İşareti : 05/5000-2906
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden alından bir yazıda,denetimli serbestlik altında bulunan kişilerin özel sektörde istihdam edilmesi durumunda işveren tarafından sağlık sigortası yaptırılıp yaptırılmayacağı konusunda görüş bildirilmesine ilişkin ilgi yazı incelenmiş olduğu belirtilmiştir.
Denetimli serbestlik;mahkemelerce haklarında seçenek ceza ,tedbir veya yükümlülük belirlenen şüpheli,sanık veya hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak,toplumla bütünleşmesi açısından ihtiyaç duyduğu her türlü  hizmet,program ve kaynakların sağlandığı alternatif bir ceza ve infaz sistemi olduğu ifade edilmektedir.Denetimli serbestlik hizmetlerinin amacı;şüpheli,sanık ve hükümlünün toplum içinde denetim ve takibinin yapılarak iyileştirilmesini ve topluma kazandırılmasını sağlamak,tekrar suç işlenmesini önlemek,toplumu suç ve suçludan koruduğu belirtilmektedir.
 
Denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında;hükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılmaları veya özel kurum ve kuruluşlarda iş bulmaları konusunda hükümlülere yardımcı olunması,denetimli serbestlik hizmetlerinden beklenen amacın gerçekleşmesinde en etkili ve faydalı faaliyetler olarak ön plana çıktığı bildirilmektedir.Söz konusu bu faaliyetler ile hükümlüde çalışma disiplinin ve sorumluluk bilincinin oluşturulması ile hükümlünün dış dünyaya uyumunun ve ileride iş bulmasının kolaylaştırılması sağlanmaya çalışıldığı ifade edilmektedir.
 
1982 Anayasası’nın “Sosyal güvenlik hakkı” başlığı 60 ıncı maddesinde “Herkes,sosyal güvenlik hakkına sahiptir.Devlet,bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar.”hükmü ile çalışma ve sosyal güvenlik hakkı düzenlendiği belirtilmektedir.
 
31/05/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Sigortalı Kanunun “Sigortalı sayılanlar” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde “Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları uygulaması bakımından; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılırlar.”hükmü bulunduğu belirtilmektedir.5510 sayılı Kanun hizmet akdi ile çalıştırılanların denetimli serbestlik altında bulunan şüpheli,sanık veya hükümlü olup olmadıkları konusunda bir ayırım yapmadığı gibi bu kişilerin özel sektörde istihdam edilmeleri durumunda sağlık sigortalarının yaptırılmamasına ilişkin mevzuatta herhangi bir  kısıtlayıcı düzenleme de mevcut olmadığı belirtilmektedir.
 
Öte yandan; 20/06/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun “Kapsam ve İstisnalar” başlıklı  2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen “ Hükümlü ve tutuklara yönelik infaz hizmetleri sırasında,iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu,eğitim,güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.”hükmünün denetimli serbestlik tedbiri altında olmakla birlikte kendi nam ve hesabına ücretli bir işte çalışan hükümlüleri kapsamadığı düşünüldüğü ifade edilmektedir.
 
Bu itibarla; denetimli serbestlik müdürleri tarafından takip ve kontrolleri yapılan hükümlü ve tutuklar hakkında  uygulanan seçenek ceza,tedbir veya yükümlülüklerden bağımsız olarak kendi nam ve hesaplarına özel kurum ve kuruluşlarda ücret karşılığı çalışanların ilgili işveren tarafından sağlık sigortalarının mevzuat doğrultusunda yaptırılması gerektiği değerlendirildiği bildirilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası