Dahili Acil Durum Planı Tebliği Görüş Talebi - Ankara Sanayi Odası

Dahili Acil Durum Planı Tebliği Görüş Talebi

    27 Temmuz 2015

Tarihi : 27.07.2015
İşareti : 05/5000-1726
İrtibat : dim@aso.org.tr  
Sayın Üyemiz,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan bir yazıda; Bakanlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın müştereken hazırladığı “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğinin” 30 Aralık 2013 tarihli ve 25530 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.
Aynı zamanda, söz konusu Yönetmeliğin 13 ncü, 15 nci, 16 ncı ve 21 nci maddelerine dayanılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşleri alınarak hazırlanan “Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil Durum Planı Tebliği Taslağı” na Genel Müdürlük web sayfası “Mevzuat” bölümünde yer alan (http://www.csb.gov.tr/gm/ced/index.php?Sayfa=sayfa&Tur=webmenu&Id=324) adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, bahse konu tebliğ taslağına yönelik görüş ve önerilerinizin Ekte yer alan “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”a işlenerek; en geç 07.08.2015 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamıza yazılı olarak, ayrıca ceyda.polat@aso.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.
 
 Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası