D-8 Menşe İspat Belgesi Hakkında - Ankara Sanayi Odası

D-8 Menşe İspat Belgesi Hakkında

Tarihi : 20.07.2016
İşareti : 
4/5000-1496

İrtibat : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;  

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda;  Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’den oluşan Gelişen Sekiz Ülke (Developing Eight /D-8) Örgütü, 15 Haziran 1997 tarihinde “İstanbul Deklarasyonu” ile kurulmuştur.

13 Mayıs 2006 tarihinde Endonezya’da imzalanan ve 23.02.2011 tarihli ve 23.02.2011 tarihli ve 6157 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması” 18.04.2011 tarihli ve 2011/1681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu Anlaşmanın ekini teşkil etmek üzere 04.08.2008 tarihlerinde Malezya’da kabul edilen j “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na İlişkin Menşe Kuralları da 18.04.2011 tarihli ve 2011/1681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak, 22.04.2011 ve 27913 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın yürürlüğe girmesi için Menşe Kuralları; Protokolü ile birlikte en az 4 ülke tarafından onaylanması gerekmektedir.

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması, daha önce İran, Malezya ve Nijerya tarafından onaylanması ve ardından ülkemizce de onay işlemlerinin tamamlanması suretiyle,25.08.2011 tarihinde söz konusu dört ülke arasında hukuken yürürlüğe girmiştir. Endonezya 04.10.2011 tarihinde ve akabinde, Pakistan 08.02.2012 tarihinde Anlaşmayı onaylayan ülkeler arasında yer almışlardır. Böylece, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan ülke sayısı altıya (6) yükselmiştir. Bangladeş ile Mısır D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na taraf ülkeler arasında yer almamaktadır.

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’nın yukarıda belirtilen 6 ülke arasında fiilen yürürlüğe girebilmesi için, taviz listelerini sunmuş olan söz konusu 6 ülke arasında ortak bir tarihin belirlenmesi ve belirlenen tarihe kadar iç prosedürlerin (ülkelerin taviz listelerinin onaylanması ve bu listelerin ülkelerin ithalat rejimine aktarılması, bahse konu Tercihli Ticaret Anlaşması çerçevesinde ihracatı gerçekleştirilecek tercihli ticarete konu eşyanın tercihli menşeinin tespitine yönelik yasal düzenlemelerin uygulamaya konulması ve ülkelerin gümrük idarelerinin mühür örneklerinin değişimi gibi) tamamlanması gerekmektedir.

Bu çerçevede, Malezya, Endonezya ve Pakistan’a ait Taviz Listeleri ve bu listelerin onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 14.07.2015 tarihli Resmi Gazete’nin Mükerrer 29416 sayılı, İran ile Nijerya’ya ait Taviz Listeleri de 19.11.2015 tarih ve 29537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak onaylanmıştır.

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na taraf ülkelere tercihli ticaret kapsamında yapılacak ihracat esnasında, bahse konu ürünün Anlaşma kapsamında olup olmadığının tespitinin yapılabilmesi için, yukarıda bildirilen taraf ülkelere ait Tavizli Listelerin göz önünde bulundurulması gerekir.

Taviz Listeleri için esas alınan yıl 2008 yılı olarak belirlenmiştir. Bilahare 2008 yılı tavizleri esas alınarak HS 2012 güncellemesi yapılmıştır. Taviz listelerinde yapılacak indirimler ise, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 4 yılda aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından, Türkiye’nin İran, Malezya, Nijerya Endonezya ve Pakistan’a uygulayacağı Taviz Listesi, 28.06.2016 tarihli ve 29756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8984 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İthalat Rejimi Kararı’na aktarılmıştır.

Diğer taraftan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” 24.05.2016 tarihli ve 27913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Yönetmeliğin 01.07.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi sebebiyle, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette 01.07.2016 tarihinden itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi’nin kullanılması gerekmektedir.

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin 7 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında olup tamamen elde edilmemiş veya üretilmemiş bir ürün, o ürünün fabrika çıkış fiyatının en az %40’lık kısmının bir taraf ülke menşeli olması ve o ülkede yetersiz işçilik ve işlemin ötesinde işçilik veya işlem görmesi halinde diğer bir taraf ülkeye ithalatında tercihli ticaretten yararlanabilmektedir. Söz konusu Yönetmeliğin 8’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamındaki tercihli rejimden yararlanmaya ehil bir nihai ürün için bir taraf ülkede girdi olarak kullanılan ürünlerin, nihai üründeki taraf ülkeler menşeli toplam içeriğin %40’dan az olmaması ve o ülkede yetersiz işçilik ve işlemin ötesinde işçilik veya işlem görmeleri halinde nihai ürünün işçilik veya işleminin gerçekleştirildiği taraf ülke menşeli olarak kabul edilmeleri mümkündür.

Bahse konu Yönetmeliğin 7 inci maddesinin ikinci fıkrasında, bir taraf ülke menşeli girdilerin yüzdesinin belirlenmesinde aşağıda kayıtlı formülün esas alınabileceği belirtilmiştir.

Fabrika Çıkış Fiyatı-Menseli Olmayan Girdilerin  Kıymeti xl00≥%40 Fabrika Çıkış Fiyatı

D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması’na taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin, başka taraf ülkeye ithalatı esnasında, ilgili taraf ülke menşeli olduğunu ispat etmek üzere, söz konusu ihracatçı ülkede düzenlenen D-8 Menşe İspat Belgesi’nin ibrazı üzerine, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında tavizli rejimden yararlanması mümkündür.

Yukarıda belirtildiği üzere, D-8 Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasını onaylayan 6 ülke arasında tercihli ticaret kapsamında yapılacak ticarette 01.07.2016 tarihinden itibaren D-8 Menşe İspat Belgesi’nin kullanımına başlanılmıştır. Bununla birlikte, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşmasının yürürlükte bulunması itibariyle, Türkiye-İran Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında kullanılmakta olan Menşe İspat Belgesi ile Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşmasının kapsamında kullanılmakta olan Menşe Belgesinin kullanımına devam edilecektir.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası