CIP – EIP Proje Teklif Çağrıları - Ankara Sanayi Odası

CIP – EIP Proje Teklif Çağrıları

    25 Haziran 2012

Tarihi : 25.06.2012
İşareti: 05/5000-2117
İrtibat : dim@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği’nin  en önemli programlarından olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) ile  Avrupa’daki işletmelerin rekabet gücünün artmasına katkı sağlamayı amaçlandığı ifade edilmektedir. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri (KOBİ’ler) hedef alan programın, inovasyon faaliyetlerini desteklemekte, finasman kaynaklarına erişim olanaklarını iyileştirmekte ve bölgesel bazda iş destek hizmetleri sunduğu ifade edilmektedir. Söz konusu program aşağıda belirtilen üç alt bileşenden oluşmaktadır:
  • Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP- Entrepreneurship and İnnovation Programme)
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politikları Destek Programı (ICT- Information Communication Technologies Policy Support Programme)
  • Avrupa Akıllı Enerji Teknoloji Programı (IEE- Intelligent Energy Europe Programme)
Girişimcilik ve Yenilik Programı (EIP) kapsamında;
  • “Turizm” alanında aşağıda sunulan iki adet proje teklifi yayınlandığı belirtilmektedir.
1.      “Sosyal Turizm Geliştirilmesi Yoluyla Avrupa Çağında Düşük Sezonda Sınır Ötesi Değişimin Kolaylaştırılması” Konulu proje teklifi çağrısının toplam bütçesi 450.000 Avro olup, proje teklifi çağrısına son başvuru tarihi 11 Temmuz 2012’dir.
2.      “Avrupa Turizminin Rekabet Edebilirliğinin ve Sürdürülebilirliğinin Artırılması için bir Araç Olarak Uluslararası Tematik Turizm Ürünlerinin Desteklenmesi” konulu proje teklif çağrısının toplam bütçesi 1.250.000 Avro olup, proje teklif çağrısına son başvuru tarihi 25 Temmuz 2012’dir.
  • “Kurumsal  Sosyal Sorumluluk” alanında ise aşağıda sunulan iki adet proje teklif çağrısı  yayınlandığı bildirilmektedir.
1.      “Avrupa Kurumnsal Sosyal Sorumluluk Ödül Programı” konulu proje teklif çağrısının toplam bütçesi 800.000 Avro olupi proje teklif çağrısına son başvuru tarihi 27 Temmuz 2012 ‘dir.
 
2.      “İlgili İş Sektörlerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Avrupa Çok Paydaşlı Platformları” konulu proje teklif çağrısının toplam bütçesi 600.000 Avro olup, proje teklif çağrosona son başvuru tarihi 14 Eylül 2012’dir.
 
Bu kapsamda; anılan çağrının amacı, finansmanı, seçilebilirlik kriterleri, başvuru koşulları ve prosedürlerine ilişkin detaylı bilgilere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin web sitesinden http://tobb.org.tr/AvrupaBirliğiDairesi:/Sayfalar/AnaSayfa.aspx ulaşılabilmektedir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası