ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ HK. - Ankara Sanayi Odası

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ HK.

    8 Ocak 2010

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ HK.
 
Tarihi     :08.01.2010
İşareti    :4/5000 – 73
 Yanıt     :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 

“Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 38)” 29.12.2009 tarih ve 27447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.
 
Bakanlığımızca 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.
 
            Buna göre; 01/01/2010 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi ekteki tutarlara göre tahsil edilecektir.
 
 
Bilgilerinize sunarız.   
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası