HİZMETLERİMİZ

Kapasite Raporu; Sanayi sicil belgesi alınmasında, ithalat-ihracat işlemlerinde, yerli malı belgesi taleplerinde, çeşitli sektörlere ait izin ve lisansların temininde, kamu ihalelerinde ve kamu desteklerinde (Yatırım Teşvik, Dahilde İşleme, KOSGEB v.b) talep edilmekte olup Odamızca düzenlenmektedir.

 • Kapasite Raporu (Müracaat Formu)
 • İstenen Belgeler :
 • KAPASİTE RAPORU MÜRACAAT FORMU
 • MAKİNE VE TEÇHİZAT FATURA FOTOKOPİLERİ VEYA YMM/SMM ONAYLI MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ
 • LEASING İLE ALINMIŞ OLAN MAKİNELERİN LEASING SÖZLEŞMELERİ, PROFORMA FATURALARI VE ÖDEME PLANLARI
 • MAKİNELER KİRALIK İSE KİRA MUKAVELESİ (İMZA SİRKÜLERİ İLE BİRLİKTE)
 • SGK E-BİLDİRGE VE TAHAKKUK MAKBUZU
 • ONAYLI BİLANÇO
 • İMZA SİRKÜLERİ
 • SANAYİ SİCİL BELGESİ FOTOKOPİSİ (VARSA)
 • VERGİ LEVHASI FOTOKOPİSİ
 • İŞYERİ KİRALIK İSE KİRA MUKAVELESİ, FİRMAYA AİTSE TAPU FOTOKOPİSİ
 • SON AYA AİT ELEKTRİK FATURASI FOTOKOPİSİ
 • KALİTE BELGELERİ FOTOKOPİLERİ
 • T.O.B.B. KAPASİTE RAPORU ONAY ÜCRETİNİN YATIRILDIĞINA DAİR DEKONT
 • Kapasite Raporlarını Düzenleme Esasları
Fatura Tasdiki; Devlete ait inşaat işlerinde kullanılan ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen inşaat işleri rayiç listelerinde bulunmayan mallarla ilgili olarak düzenlenen kesin faturalar, piyasa araştırması yapılarak tarihleri itibarı ile rayicine uygunluk tasdik işlemleri için inceleme yapılır.
 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Kesin fatura aslı ve 2 adet fotokopisi
 • Teknik açıklama veya prospektüsler
 • Malzeme Fiyat Analizi (gerekli hallerde)
 • Proje (varsa)
 • Oda harç tarifesine göre tasdik harcı
 • Fatura Tasdik İşleminin Uygulama Esasları

Makina Parkı Tespiti; Üyelerimize ait makinaların tespiti amacıyla, kanuni defter kayıtlarında yer alan makinaların Odamız eksperlerince tespit edilmesi suretiyle düzenlenen bir belgedir.

 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Makina Parkı Listesi
 • Makina – Ekipmanlara ait faturalar (veya) Makina – Ekipmanların kayıtlı oldukları amortisman defterleri
 • İş makinaları tescil belgeleri (varsa)
 • Oda harç tarifesine göre harç
 • Makina Parkı Tesbiti İle İlgili Uygulama Esasları

Cari Değer Tespiti; Üyelerimize ait makina teçhizat, demirbaş ve taşınmazların değerlerinin tespiti ile ilgili düzenlenen bir belgedir.

 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 •  Cari değer tesbiti istenen gayrımenkuller veya makinaların listeleri
 • Makina Ekipmanlara ait faturalar, gümrük giriş beyannameleri, amortisman defterleri (varsa)
 • Arazi ve bina için tapu, emlak beyannameleri
 • İş Makinaları Tescil Belgeleri (varsa)
 • Oda harç tarifesine göre harç

Gümrük Ekspertiz Raporu; Gümrük idarelerince talep edilen, ithalatı yapılan makina-teçhizat, ürünlerle ilgili düzenlenen ekspertiz raporudur.

Gümrük Ekspertiz Raporu (Arıza Süre Tesbiti); Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayınlanan Dahilde İşleme Tebliği’nin 14.Maddesi çerçevesinde düzenlenen tamir sürelerini gösteren ekspertiz raporudur.

Mücbir Sebep Belgesi (Makina Arızası, Tabii Afet); Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 29.maddesine göre düzenlenmekte olup; makina arızası, doğal afetler durumlarında düzenlenmektedir.

İmalatçı Belgesi; Geçerli kapasite raporu bulunan firmalara ürün bazında düzenlenmektedir.

 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
Yerli İmalat Durum Belgesi; Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde yerli makina-aksam kullanılması halinde, üretilen elektrik enerjisi için ilave destek verilmektedir. Odamızca ilgili yönetmelik kapsamında Y.M.M. tarafından onaylanmış belgenin tasdik işlemi yapılmaktadır.
 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
Kapasite Suret Tasdiki; Odamızca düzenlenmiş olan kapasite raporlarına aslının aynısı olduğuna dair onay işlemi yapılmaktadır.
 • İstenen Belgeler :
 • Kapasite Raporu fotokopisi
 • Oda harç tarifesine göre harç
 • Şubelere gidildiği takdirde Kapasite Raporu aslı ile birlikte fotokopileri de beraberinde götürülmelidir.
Faaliyet İştigal Belgesi; Firmaların kapasite raporlarında yer alan ürünlere göre düzenlenen faaliyet belgesidir.
 • İstenen Belgeler :
 • Başvuru yazısı
 • Oda harç tarifesine göre harç
Su İhtiyaç Belgesi; Kamu kurumları tarafından talep edilen ve firmaların üretimlerinde ne kadar su kullandıklarını gösteren belgedir.
 • İstenen Belgeler :
 • Başvuru yazısı
 • Oda harç tarifesine göre harç

İmalat Yeterlilik Belgesi; Geçerli kapasite raporu bulunan firmalara ürün bazında düzenlenen bir belgedir.

 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Yeterlik belgesi istenen ürünle ilgili prospektüs
 • Oda harç tarifesine göre harç
 • İmal edilecek ürünlerle ilgili proje, resim, belge, malzeme analizi, gümrük giriş beyannameleri ve faturalar. .(Firmaca doldurulmuş Yerel Muhteva Oranı tablosu, ekinden çıkarılıp ayrı olarak yazılacaktır.)
 • İmalat Yeterlilik Belgesi Düzenleme Esasları

Yerli Malı Belgesi; 13/09/2014 tarih ve 029118 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği kapsamında incelenerek, belgelendirme yapılmaktadır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatılması İle İlgili Ekspertiz Raporu; Dahilde işleme izin belgesi kapsamında, taahhüt edilen ihracatların gerçekleştirilmesi aşamasında düzenlenen, belgeye konu olan malzemelerin üretimde kullanılan miktarlarını gösteren ekspertiz raporudur.

Yerel Muhteva Oranları İle İlgili Ekspertiz Raporu; Üretilen ürünlerdeki yerli katkı oranını gösteren ve detaylı analiz içeren ekspertiz raporlarıdır.
 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Firmaca doldurulmuş Yerel Muhteva Oranı tablosu imal edilecek ürünlerle ilgili proje, resim, belge, malzeme analizi, Gümrük Giriş Beyannameleri ve faturalar.
 • Taahhütname
 • Oda harç tarifesine göre harç
 • Resim ve Teknik Açıklama
 • Yerel Muhteva

İş Makinaları Tescil Belgesi; Üye firmalarımıza ait iş makinalarının tescil işlemleri yapılmaktadır.

Fiili Sarfiyat Belgesi; Üye firmalarımızın üretimleri sırasında kullandığı hammadde miktarları, dönem başı ve sonu hammadde stok miktarları ile üretilen ürün miktarlarını belirtmek amacıyla düzenlenen belgedir.

 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Ham ve yardımcı malzeme alım faturaları
 • Yıllık üretim satış fatura kayıtları
 • Oda harç tarifesine göre harç
 • “Yeminli Mali Müşavir Raporu” taslak örneği
 • Yeminli Mali Müşavir Faaliyet Belgesi
 • Fiili Tüketim Belgesi Düzenlenmesi Esasları
Patent Kullanım Belgesi; Patent sahibi firmanın, ilgili buluşu kullanmakta olduğuna dair düzenlenen belgedir.
 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Patent Belgesi
 • Patent Formu (2 adet)
 • Resim ve Teknik Açıklama
Fire Oranları Belgesi; Üye firmalarımızın üretimleri sırasında oluşan fire oranlarını gösteren belgedir.
 • İstenen Belgeler :
 • Dilekçe
 • Resim ve Teknik Açıklama
 • Üye firmaların ihracat işlemlerinde muhtelif ülkeler için ihracat evraklarının onay işlemleri yapılmaktadır.

  YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENMESİ, SÜRE UZATIMI, TAMAMLAMA VİZESİ VE EKSPERTİZİ, MAKİNE VE TEÇHİZAT LİSTESİ DEĞİŞİKLİĞİ, MAKİNE VE TEÇHİZAT DEVRİ, SATIŞI, İHRACI, ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ, YATIRIMIN NAKLİ VE YATIRIM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ, YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN İPTALİ, YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİ, TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI İŞLEMLERİ

  Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili muhtelif işlemler Odamızca yapılmaktadır.

 • Odamız üyelerine ihracat evraklarının satışı esnasında üyelerden istenen belgeler
 • İhracat formu satın alma yetki belgesi
 • İhracat formu satın alma yetki belgesi için tıklayınız.
 • Barkodlu ATR satın alma yetki belgesi için tıklayınız.
 • Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
 • Firma imza sirküleri
 • İHRACAT BELGELERİ ONAYI
 • A.TR DOLAŞIM BELGELERİNİN ONAYLANMASI
 • ATR BELGESİNİN DÜZENLENDİĞİ HALLER
 • A.TR Dolaşım Belgesi, AB ülkelerine ihraç edilen sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri için düzenlenir. Tarım ürünlerinin AB’ye ihracında; EUR.1 Belgesi düzenlenir.
 • ATR BELGESİ NEYİ GÖSTERİR?
 • Bu belge ihraç konusu malın serbest dolaşımda olduğunu gösterir.
 • ATR BELGESİNİN DÜZENLEYEN İHRACATÇIYA YARARI NEDİR?
 • Bu belge ile ihracat gerçekleştiren ihracatçı firma ithalatçı ülkedeki tercihli rejimden (tavizli gümrük vergisi oranlarından) yararlanabilir.
 • SERBEST DOLAŞIM
 • Bir malın serbest dolaşımda olması demek, ihraç konusu malın Türkiye veya AB menşeli olması veya üçüncü ülke menşeli olup Türkiye ya da AB’de ithal işlemleri tamamlanmış, gerekli gümrük vergisi, eş etkili vergi ve resimleri tahsil edilmiş, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamış olması demektir.
 • Bir malın serbest dolaşımda olduğunun tevsiki için;
 • Belge kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin temin ediliş belgeleri,
 • Üçüncü ülke menşeli girdi kullanıldı ise giriş beyannameleri,
 • Telafi edici vergi söz konusu ise tahsil edildiğine ilişkin gümrük vezne alındıları,
 • Üretici firmanın kapasite raporu ve
 • Belge kapsamı eşyanın çıkış beyannamesi gerekmektedir.
 • SONRADAN KONTROL
 • İşlemleri tamamlanan ATR belgesi ve bu belge ile gerçekleştirilmiş ihracat, sonradan kontrole tabidir.
 • TOBB Tarafından Bastırılan ATR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar için tıklayınız.
 • Buna göre; Odamızca ATR Belgelerinin onaylanması esnasında, ihracatçı firmalardan alınması gereken belgeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • A-İhraç konusu ürün firmanın kendi üretimi ise;
 • 1-Normal şartlar altında ihraç konusu ürün kapasite raporunda yer alması gerekir. Bu durumda;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair Taahhütname alınır.
 • İhraç Konusu Eşyanın Serbest Dolaşımda Olduğuna Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • 2-Şayet, ihraç konusu ürün, yanlışlıkla veya kapasite raporunun düzenlenmesinden sonra üretilmeye başlandığından kapasite raporunda yer almıyorsa;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair Taahhütname
 • İhraç Konusu Eşyanın Serbest Dolaşımda Olduğuna Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • -İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte kendileri tarafından üretildiğine dair Taahhütname veya ihraç konusu ürünün başka alıcılara satışına ilişkin fatura fotokopisi veya ihraç konusu ürünün üretim mahalinde çekilmiş fotoğrafı
 • İhraç Konusu Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Üretildiğine Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • B-İhraç konusu mal firmanın kendi üretimi değilse ve dışarıdan alınıp satılan bir mal ise;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu eşyanın serbest dolaşımda olduğuna dair Taahhütname ve
 • İhraç konusu ürünün alış faturası fotokopisi alınır. (İhraç konusu malın üretiminde kullanılan hammaddelerin faturası istenmemektedir. )
 • İhraç Konusu Eşyanın Serbest Dolaşımda Olduğuna Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • EUR.1 / EUR-MED DOLAŞIM SERTİFİKALARININ ONAYLANMASI
 • EUR-MED BELGESİ
 • EUR-MED Dolaşım Sertifikası PAAMK (Pan Avrupa Akdeniz Kümülasyonu)’a taraf ülkelere ilgili ürünlerin ihracatında kullanılan menşe ispat belgesidir.
 • PAAMK sistemi; AB-EFTA (İzlanda, Norveç, İsviçre, Lihtenştayn) – Türkiye ve bazı Akdeniz ülkelerinin (Fas, Tunus, Cezayir, Mısır) dahil olduğu bir çapraz kümülasyon sistemidir.
 • EUR.1 BELGESİ
 • EUR.1 Belgesi Türkiye ile Serbest Ticaret Anlaşması imzalamış ülkelere yapılan ihracatlarda düzenlenir.
 • EUR.1 BELGESİ NEYİ GÖSTERİR
 • EUR.1 Belgesi, ihraç konusu eşyanın tercihli menşe statüsüne sahip olduğunu gösterir.
 • EUR.1 BELGESİNİN DÜZENLEYEN İHRACATÇIYA YARARI NEDİR?
 • EUR.1 Belgesi ile ihracat gerçekleştiren ihracatçı firma ithalatçı ülkedeki tercihli rejimden (tavizli gümrük vergisi oranlarından) yararlanabilir.<
 • SONRADAN KONTROL
 • İşlemleri tamamlanan EUR.1 Belgesi ve bu belge ile gerçekleştirilmiş ihracat, sonradan kontrole tabidir
 • İhraç konusu eşyanın tercihli menşe statüsüne sahip olduğunun tevsiki için;
 • İhracatçı tarafından düzenlenen ”ihracatçı beyanı” eki tüm belgelerin,
 • Belge kapsamı ürün tamamıyla Türkiye’de elde edilmiş ise temin ediliş faturaları veya müstahsil makbuzları,
 • Ürün tamamıyla Türkiye’de elde edilmemiş ise ürünün bünyesine giren üçüncü ülke menşeli girdinin nereden temin edildiği ve üzerinde ne gibi bir işlem ve işçilik yapıldığına ilişkin imalatçı beyanının,
 • Belge kapsamı eşyanın üretiminde kullanılan girdilerin AB, EFTA üyesi ülkeler ve STA imzalanan ülkeler menşeli olması halinde bu durumu ispat eder belgelerin (EUR.1, fatura beyanı ve tedarikçi beyanı ) esas alınması gerekmektedir.”
 • Buna göre; Odamızca EUR.1 Belgelerinin onaylanması esnasında, ihracatçı firmalardan alınması gereken belgeler aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • A-İhraç konusu ürün firmanın kendi üretimi ise;
 • 1-Normal şartlar altında ihraç konusu ürün kapasite raporunda yer alması gerekir. Bu durumda;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -EUR.1 Taahhütnamesi alınır.
 • EUR-1 Taahhütnamesi için tıklayınız.
 • 2-Şayet, ihraç konusu ürün, yanlışlıkla veya kapasite raporunun düzenlenmesinden sonra üretilmeye başlandığından kapasite raporunda yer almıyorsa;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -EUR.1 Taahhütnamesi,
 • EUR-1 Taahhütnamesi için tıklayınız.
 • -İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte kendileri tarafından üretildiğine dair Taahhütname veya ihraç konusu ürünün başka satışlarına ilişkin fatura fotokopisi veya ihraç konusu ürünün üretim mahalinde çekilmiş fotoğrafı alınır.
 • barkodluatrsatinalmayetkibelgesi atrusulveesaslar atrtaahhutnamesi atrtaahhutnamesi EUR-1Taahhutnamesi ihracatformusatinalmayetkibelgesi
 • B-İhraç konusu mal firmanın kendi üretimi değilse ve dışarıdan alınıp satılan bir mal ise;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -EUR.1 Taahhütnamesi,
 • EUR-1 Taahhütnamesi için tıklayınız.
 • İhraç konusu ürünün alış faturası fotokopisi alınır. (İhraç konusu malın üretiminde kullanılan hammaddelerin faturası istenmemektedir.)
 • İhracatçı firmanın EUR.1 Dolaşım Sertifikasının son sayfasındaki İhracatçı Beyanı bölümünü eksiksiz doldurması gerekmektedir.
 • MENŞE ŞAHADETNAMESİ BELGESİ ONAYLANMASI ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
 • A-İhraç konusu ürün firmanın kendi üretimi ise;
 • 1-Normal şartlar altında ihraç konusu ürün kapasite raporunda yer alması gerekir. Bu durumda;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • 2-Şayet, ihraç konusu ürün, yanlışlıkla veya kapasite raporunun düzenlenmesinden sonra üretilmeye başlandığından kapasite raporunda yer almıyorsa;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte kendileri tarafından üretildiğine dair Taahhütname veya ihraç konusu ürünün başka satışlarına ilişkin fatura fotokopisi veya ihraç konusu ürünün üretim mahalinde çekilmiş fotoğrafı alınır.
 • İhraç Konusu Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Üretildiğine Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • B-İhraç konusu mal firmanın kendi üretimi değilse ve dışarıdan alınıp satılan bir mal ise;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu ürünün alış faturası fotokopisi alınır. (İhraç konusu malın üretiminde kullanılan hammaddelerin faturası istenmemektedir. )
 • FORM A BELGESİ ONAYLANMASI ESNASINDA İSTENECEK BELGELER
 • A-İhraç konusu ürün firmanın kendi üretimi ise;
 • 1-Normal şartlar altında ihraç konusu ürün kapasite raporunda yer alması gerekir. Bu durumda;
 • -İhracat Faturası fotokopis
 • 2-Şayet, ihraç konusu ürün, yanlışlıkla veya kapasite raporunun düzenlenmesinden sonra üretilmeye başlandığından kapasite raporunda yer almıyorsa;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • -İhraç konusu eşya firma kapasite raporunda yer almamakla birlikte kendileri tarafından üretildiğine dair Taahhütname veya ihraç konusu ürünün başka satışlarına ilişkin fatura fotokopisi veya ihraç konusu ürünün üretim mahalinde çekilmiş fotoğrafı alınır.
 • İhraç Konusu Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Üretildiğine Dair Taahhütname için tıklayınız.
 • B-İhraç konusu mal firmanın kendi üretimi değilse ve dışarıdan alınıp satılan bir mal ise;
 • -İhracat Faturası fotokopisi
 • İhraç konusu ürünün alış faturası fotokopisi alınır. (İhraç konusu malın üretiminde kullanılan hammaddelerin faturası istenmemektedir. )
 • Ülkelere Göre Düzenlenecek İhracat Belgeleri
FORM A: Düzenlendiği Ülkeler
GSP (Genel Preferanslar Sistemi)çerçevesinde preferans tanıyan ülkelerin Türkiye’ye sağladığı tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen belge ABD
Japonya
Yeni Zelanda
Kanada
Avusturalya
Rusya Federasyonu
Ukrayna
Kazakistan
Beyaz Rusya

 

EUR.1 Düzenlendiği Ülkeler:
Türkiye menşeli veya Türkiye menşeli sayılan malların EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması)STA (Serbest Ticaret Anlaşması) ve tarım ürünlerinde Avrupa Topluluğu ülkelerine ihracatında tavizli gümrük oranlarından yararlanmak amacıyla düzenlenen belge. EFTA: STA :
İsviçre İsrail
Norveç Makedonya
İzlanda Bosna Hersek
Lihtenştayn Hırvatistan
  Filistin
  Tunus
  Fas
  Mısır
  Gürcistan
  Arnavutluk
  Şili
  Ürdün
  Filistin Yönetimi
  Karadağ
  Sırbistan
  Morityus

 

MENŞE ŞAHADETNAMESİ: Düzenlendiği Ülkeler:
İhracatçısı tarafından düzenlenen ve malın üretildiği ülkeyi gösteren ve en az %51’i Türk Menşeli olan ürünler veya ithal edildiği fasıladan, yapılan yurt içi katkı ve imalat nedeniyle farklı bir fasıl hüviyeti kazanan mallar için düzenlenen belge. Bu oranın altındaki ürünler için belge üzerinde menşe ülkesi belirtiliyor. GSP, STA, EFTA ve AB ülkeleri dışındaki ülkelere yapılan ihracatta kullanılır.

 

ATR: Düzenlendiği Ülkeler:  
AB (Avrupa Birliği) üyesi ülkelere serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belge Almanya Finlandiya
Portekiz Avusturya
İtalya Litvanya
Yunanistan Macaristan
İngiltere Çek Cumhuriyeti
İspanya Polonya
Fransa Slovak Cumhuriyeti
İrlanda Estonya
Lüksemburg Romanya
Slovenya Bulgaristan
Letonya Hırvatistan
Malta  
Danimarka  
Hollanda  
Belçika  
İsveç  
 • İHRACAT BELGELERİ ONAYLARINDA ÖZEL DURUMLAR
 • ATR , EUR1, MENŞE ŞAHADETNAMESİ VE FORM
 • A BELGESİ TASDİKLERİNDE, BELGE VE EKLERİNİ İMZALAYANLARIN TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ OLDUKLARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VE/VEYA VEKALETNAME VE İMZA BEYANI İBRAZI GEREKMEKTEDİR.
 • -İHRACATÇI FİRMANIN, İLGİLİ İHRACAT BELGESİNİ, İHRACAT GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA DÜZENLEYEREK ODAMIZA ONAYA GETİRMESİ DURUMUNDA, FİRMADAN BELGENİN SONRADAN DÜZENLENME GEREKÇESİNİ DE İÇEREN BİR DİLEKÇE ALINMAKTA, ONAY İŞLEMİ İSE İHRACAT BELGELERİNE “SONRADAN VERİLMİŞTİR” KAŞESİ BASILMAK SURETİYLE YAPILMAKTADIR.
 • -HERHANGİ BİR SEBEPLE DAHA ÖNCE ONAYLANMIŞ BİR İHRACAT BELGESİNİN İPTALİ GEREKTİĞİNDE, İHRACATÇI FİRMA ODAMIZA ESKİ ONAYLI İHRACAT BELGELERİNİN TÜM ORJİNAL NÜSHALARINI TESLİM ETMELİDİR. ŞAYET İHRACATÇI FİRMA TARAFINDAN, YENİ BELGENİN ONAYI ESNASINDA, ESKİ BELGE İBRAZ EDİLMEMİŞSE, ODAMIZA ESKİ BELGENİN ONAY TARİHİ VE SERİ NO.SU BİLGİLERİNİ İÇEREN BİR İPTAL DİLEKÇESİ VERİLEREK, DİLEKÇEDE ESKİ BELGE ORJİNAL NÜSHALARININ ODAMIZA TESLİM EDİLECEĞİ TAAHHÜT EDİLMELİDİR.
 • -DAHA ÖNCE ODAMIZCA ONAYI GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ BİR İHRACAT BELGESİNİN İHRACATÇI FİRMA TARAFINDAN KAYBEDİLMESİ VE YENİSİNİN ONAYININ TALEP EDİLMESİ DURUMUNDA, İHRACATÇI FİRMA TARAFINDAN ODAMIZA VARSA ESKİ BELGENİN ODAMIZA ONAY TARİHİ VE SERİ NO.SUNU DA İÇEREN BİR DİLEKÇE İBRAZI GEREKMEKTEDİR. YENİ İHRACAT BELGELERİNİN ONAYI DUPLICATE KAŞESİ BASILMAK SURETİYLE YAPILIR.
 • -YABANCI ÜLKELER MENŞELİ MALLAR İÇİN DÜZENLENEN MENŞE ŞAHADETNAMELERİNİN EKİNDE İHRAÇ KONUSU MALLARIN GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMELERİ *** VEYA MALLARIN MENŞEİNİN ŞAHADETNAMEDE GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE OLDUĞUNA DAİR TAAHHÜTNAME ALINMALIDIR.
 • -ÖZELLİKLE ORTADOĞU ÜLKELERİNİN ÜLKEMİZ İHRACATÇILARINDAN TALEP ETTİĞİ “İSRAİL İLE İLİŞİĞİ YOKTUR” KAŞESİ SADECE ODAMIZ KAYITLARINDA İSRAİLE İHRACATI BULUNMAYAN FİRMALARA AİT MENŞE ŞAHADETNAMELERİNE BASILMAKTADIR.
 • -BÜTÜN İHRACAT BELGELERİ MALIN VARIŞ YERİ ESASINA GÖRE DÜZENLENMEKTEDİR. ANCAK, İHRACATÇI FİRMANIN TALEBİ ÜZERİNE, İHRACAT BELGELERİNİN ÜZERİNE, İTHALATÇI BÖLÜMÜNE, ON BEHALF OF, IN THE NAME OF VB (TÜRKÇESİ: ADINA) İBARELER İLE BİRLİKTE OLMAK KAYDIYLA, MALIN GÖNDERİLECEĞİ YER BİLGİLERİNİN YANISIRA KENDİSİNE FATURANIN KESİLDİĞİ FİRMA İSİM, ADRES VE ÜLKE BİLGİLERİ DE YAZILABİLİR.
 • -ODAMIZCA, EKİNDE İHRACAT BELGESİ BULUNMAYAN MÜNFERİT İHRACAT FATURALARININ ONAYI GERÇEKLEŞTİRİLMEMEKTEDİR. ÖTE YANDAN, EKİNDE İHRACAT BELGESİ OLSA DAHİ, FUAR AMACIYLA ÇIKIŞLAR HARİÇ OLMAK ÜZERE, HİÇBİR ŞEKİLDE PROFORMA FATURA ONAYI GERÇEKLEŞTİRİLMEMEKTEDİR.
 • AYNI ŞEKİLDE, TÜRKİYE’DEKİ İHRACATÇI FİRMANIN YÜKLENİCİ FİRMA OLMASI DURUMUNDA, İHRACAT BELGELERİ ÜZERİNDE, İHRACATÇI BÖLÜMÜNDE, YERLİ İHRACATÇI FİRMA VE AYRICA İLGİLİ BÖLÜMDE MALIN GİDECEĞİ YER BİLGİLERİNİN DE YER ALMASI KAYDIYLA, YERLİ İHRACATÇI FİRMANIN, ADINA İŞ YAPTIĞI FİRMAYA İLİŞKİN İSİM, ADRES VE ÜLKE BİLGİLER DE ON BEHALF OF, IN THE NAME OF VB İFADELER İLE BİRLİKTE YAZILABİLİR. -TRANSİT TİCARETE İLİŞKİN OLARAK İHRACAT BELGESİ DÜZENLENMEMEKTE VE ONAYLANMAMAKTADIR.
 • -İHRACAT BELGELERİNDEN SADECE ATR VE MENŞE ŞAHADETNAMESİ BİRARADA DÜZENLENEBİLMEKTE, BAŞKA HERHANGİ İKİ İHRACAT BELGESİ AYNI İHRACAT İŞLEMİNE İLİŞKİN OLARAK BİRLİKTE DÜZENLENEMEMEKTEDİR.
 • ONAYLANMIŞ ATR SATIŞI
 • Gümrük Müsteşarlığı tarafından Onaylanmış ATR belgesi kullanma yetkisi verilen Odamız üyesi firmalardan bu belgelerin satışı esnasında istenen belgeler
 • İhracat formu satın alma yetki belgesi,İhracat formu satın alma yetki belgesi için tıklayınız.
 • Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
 • Firma imza sirküleri
 • -Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Verilebilmesi İçin Gerekli Koşullar ve Onaylanmış İhracatçılara ait ATR Belgelerinin Düzenlenmesi İşlemleri


İhracat evraklarını doldurmak için tıklayınız.(Düzgün çıktı alabilmek için lütfen Internet Explorer kullanınız)

Sektörün US 97 KODU

YATIRIM KONULARI

15

Gıda ürünleri ve içecek imalatı

17

Tekstil ürünleri imalatı (Yün ipliği hariç olmak üzere, tekstil elyafının hazırlanması ve eğirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatırımları ve halı, tafting, dokunmamış ve örülmemiş kumaş ile çuval hariç olmak üzere tekstil dokumacılığı konusunda sadece modernizasyon yatırımları)

18

Giyim eşyası imalatı

19

Derinin tabaklanması ve işlenmesi

20

Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) ; hasır ve buna benzer,

örülerek yapılan maddelerin imalatı

21

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı

23

Rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı (Madencilik yatırımları hariç)

24

Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı

25

Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı

26

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

27

Ana metal sanayi (2710 demir çelik ana sanayi hariç)

28

Metal eşya sanayi

29

B.y.s. makine ve teçhizat imalatı

30

Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı

31

B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı

32

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

33

Tıbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalatı

34

Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı

35

Diğer ulaşım araçlarının imalatı (Gemi ve yat inşa yatırımları hariç)

36

Mobilya imalatı; b.y.s. diğer imalat

37

Ürün paketleme hizmeti yatırımları

38

Belediye ve il özel idarelerinin hizmet ve altyapı yatırımları

Teşvik Belgesi Müracaatında Aranacak Belgeler :

Teşvik belgesi düzenlenebilmesi için yapılacak müracaatlarda aşağıda belirtilen belgeler aranır.

a) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı müracaat dilekçesi.

b) Yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküleri, kamu kurumları ve şahıs şirketleri ile gerçek kişiler için imza beyannamesi.

c) Her sayfası yatırımcıyı temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerce imzalı ve kaşeli yatırım bilgi formu ve taahhütname ile makine ve teçhizat listeleri.

ç) Bakanlığa yapılacak müracaatlarda, dörtyüz Türk Lirası tutarındaki meblağın Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba      yatırıldığına dair belge, müracaatın yerel birimlere yapılması durumunda, yukarıda belirtilen meblağın yüz Türk Lirası tutarındaki kısmının ilgili yerel birim hesabına yatırıldığına, bakiye kısmının ise Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair belge.

d) Firmanın son ortaklık yapısını gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi örneği.

e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak müracaatlar hariç olmak üzere, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve/veya taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı.

f) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine göre “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı” veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı” şartı aranması gereken yatırım konuları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan Karar ve/veya Karara ilişkin yazı.

g) Teşvik belgesi talebinde bulunulmadan önce yatırımın karakteristiğine bağlı olarak ilgili mevzuatı gereği diğer kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gereken ve EK-2’de belirtilen bilgi ve belgeler.

ğ) Stratejik yatırımlar için ayrıca, yatırım konusu ile ilgili olarak sektörel, mali ve teknik analizlerin yanında 10 uncu maddede belirtilen kriterlerin her birinin yerine getirildiğini tevsik eden bilgi, belge, hesap ve tabloları içeren fizibilite raporu.

h) Yatırımın sektörüne, büyüklüğüne veya teşvik uygulamalarına bağlı olarak Genel Müdürlükçe talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler.

ı) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden doldurulacak olan ithal makine teçhizat listesi ve bu listeye ait başvuru numarası.

 

 • Önemli Not: Müracaat Formu Doldurma Kılavuzu İçin Tıklayınız.
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRE UZATIMI
 • Odamızca düzenlenen, Ekonomyatirimbilgiformu BeyanveTaahhut ithalmakinevetechizatlistesi YerliMaliTechizati MuracaatFormuDoldurmaKilavuzui Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafınca onaylanan ve yatırım süresince tamamlanamayan yatırımlara ilişkin Yatırım Teşvik Belgelerine yatırım harcaması yapılmış olması kaydıyla 1 defaya mahsus olmak üzere belgede kayıtlı sürenin yarısı kadar ek süre verilebilmektedir.
 • Süre Uzatımı Başvurusunda İstenen Belgeler
 • Dilekçe (yatırımın bitirilememe nedeni belirtilecek)
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • Yatırım Takip Formu, Yatırım Takip Formu için tıklayınız.
 • YATIRIM TAMAMLAMA EKSPERTİZİ VE VİZESİ
 • Odamızca verilen Yatırım Teşvik Belgeleri ile ilgili olarak Belgenin süresinin bitiminden itibaren en geç 6 ay içerisinde aşağıdaki bilgi ve belgelerle Odamıza veya doğrudan Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir.

Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenen Belgeler

 • Yatırım teşvik belgesi aslı,
 • İthal makine ve teçhizat listesi aslı,
 • Yerli makine ve teçhizat listesi aslı,
 • Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren Ek-7’deki formata uygun olarak hazırlanmış yatırım takip formu,
 • Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri,
 • Tasdikli kapasite raporu,
 • Noter tasdikli imza sirküleri veya imza beyannamesi,
 • Belge kapsamında bina-inşaat harcaması yapılmış olması halinde bina ruhsatı ve/veya yapı kullanma izni,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde Sosyal Güvenlik Kurumuna muaccel olmuş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair yazı aslı veya Kurumun elektronik bilgi iletişim ortamından alınacak barkodlu çıktı (Kamu kurum ve kuruluşlarında bu belge aranmaz),
 • Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler.
 • Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.
 • Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri (aşağıda gösterilen formatta kaşeli, yetkililerce imzalı)
 • Yatırım Tamamlama Ekspertizi için firma tarafından hazırlanacak belge formatları için tıklayınız.
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenenen Belgeler:
 • Dilekçe
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • Döviz ve Kredi Kullanım Formu aslı
 • Makine teçhizat listeleri asılları
 • Ünvan değişikliğine ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı ya da noter tasdikli sureti
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ MAKİNE TEÇHİZAT LİSTESİ (GLOBAL LİSTE) DEĞİŞİKLİĞİ
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenen Belgeler:
 • Dilekçe
 • Eski Makine Teçhizat Listesi Aslı ve fotokopisi
 • 3 nüsha Yeni Düzenlenmiş İthal ve/veya Yerli Makine Teçhizat Listesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı ve fotokopisi
 • Listelerde yapılan değişiklikler için Teknik Gerekçe (Bu değişikliği neden gerek duyulduğuna ve eklenen makine varsa makinelerin ne amaçla kullanılacağına dair)
 • Türkiye genelinde yapılan sorgulama sonucunda 5510 sayılı Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na muaccel olmuş prim ve idari para cezası borcunun bulunmadığı veya tecil ve taksitlendirildiği ya da yapılandırma yapılan borçlar ile ilgili olarak yapılandırmanın bozulmadığı hususlarını içeren SGK Müdürlükleri’nden Hazine’ye ibraz edilmek üzere temin edilecek yazı aslı
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ MAKİNE TEÇHİZAT DEVRİ
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenecek Belgeler:
 • Dilekçe
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • Makine Teçhizat Listeleri asılları
 • Devir alınacak makine teçhizatla ilgili Yatırım Teşvik Belgesi fotokopisi ile makine teçhizat listesi fotokopisi
 • Taahhütname, Taahhütname örneği için tıklayınız.
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ YATIRIMIN NAKLİ
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenen Belgeler:
 • Dilekçe
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • Taahhütname, Taahhütname örneği için tıklayınız.
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İHRACAT TAAHHÜDÜNÜN KAPATILMASI
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenen Belgeler:
 • Dilekçe
 • İhracatın yapıldığını gösterir Gümrük Çıkış Beyannamesi aslı
 • Döviz Alım Belgesi
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA YATIRIM YERİ DEĞİŞİKLİĞİ
 • Başvuru Sırasında Firmadan İstenen Belgeler:
 • Dilekçe
 • Yatırım Teşvik Belgesi aslı
 • YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN İPTALİ
 • Başvuru Sırasında İstenen belgeler:
 • Dilekçe
 • Yatırım Teşvik Belgesinin Aslı
 • Yerli ve İthal Makine ve Teçhizat Listeleri Asılları
 • Taahhütname,Taahhütname örneği için tıklayınız.

Odamız üyesi firmaların yurt dışından ithal edilen ve kullanıma alındıktan sonra arızalanan malzemelerin, tamir amacıyla tekrar yurt dışına çıkışına ve geri gelmesini teminen malzemelerin arızalı olduklarına dair hazırlanan ekspertiz raporudur.

 • Hariçte İşleme Ekspertiz Raporu için istenen belgeler
 • Dilekçe (Dilekçede arızalı makinanın hangi ülkeden, hangi firmadan alındığı, hangi ülkeye ve hangi firmaya gönderileceği ve malzemelerin seri no.ları yazılmalıdır.)
 • Makinanın Gümrük Giriş Beyannamesinin ön sayfa fotokopisi (Tarih ve No.su okunaklı olmalıdır.)
 • Makinanın Fatura fotokopisi
 • Arıza Raporu (Kalite Kontrol Müdürü /Mühendisince imzalanmalıdır.)
 • Makina garanti süresi içinde arızalandı ise Garanti Belgesi fotokopisi
 • Arızalı Makina Fotoğrafları (Seri Numarası görülecek şekilde)
 • İmza sirküleri fotokopisi
 • Taahütname,
 • Taahhütname örneği için tıklayınız.

Odamız üyesi firmaların yurt dışı temsilcilik ve acentelik sözleşmelerinin onay işlemleri yapılmaktadır.

 • Başvuruda İstenen Belgeler:
 • Tasdiklenecek belge
 • Tasdiklenecek belgenin bir kopyası,
 • İmza sirküleri fotokopisi

Özellikle ihraç ürünlerimizin potansiyel pazarlara tanıtımında gerek sergi ve fuar gibi organizasyonlarda sergilenecek malların, gerekse bir organizasyon olmaksızın potansiyel alıcılara numune olarak götürülecek malların geçici olarak yabancı ülkeye kabulünde veya bir mesleğin icrası için gerekli malzemenin geçici olarak yurt dışına götürülmesinde mahalli gümrük formalitelerinden kurutulma ve gümrüksüz girişini sağlamak gibi işlevleri olan Ata Karnelerinin satış ve onay işlemleri Odamızca yapılmaktadır.

 • Sisteme dahil ülkeler arasında her bir ülke gümrüğüne ayrı ayrı teminat verilmesine gerek kalmadan geçici ithalat yapılmasını sağlayan uluslararası bir belgedir. 1 yıllık geçerlilik süresi boyunca Ata Karnesi ile 4 kez Türkiye’den geçici ihracat işleminde kullanılabilir. Ata Karnesi gümrük işlemlerini basitleştirir ve kolaylaştırır, para ve zamandan tasarruf sağlar.
 • Bu kapsamda, kapsam dahilindeki ülkeler için,
 • Mesleki teçhizat (ölçü-muayene, test alet ve cihazları, arazi ölçme, jeofizik ve maden arama işlerinde kullanılan sondaj, haberleşme ölçü ve aletleri-binaların inşaat, tamiri ve bakımı işlerinde veya toprak hafriyatında veya benzeri işlerde kullanılan teçhizat hariç), kostümler, uydular, yarış atları, bilardo masaları, kuyumculuk eşyaları.
 • Sergi ve fuarlarda (ticari, teknik, dini, öğretici, bilimsel, kültürel nitelikleri sergi, fuar, toplantı veya benzeri etkinliklerde) kullanılan eşyalar
 • Ticari numuneler (imal edilmiş eşyaların örnekleri veya imali düşünülen eşyaların örnekleri) için Ata Karnesi düzenlenebilir. Hediyeler, tüketilebilen mallar tütün ve alkol ile tütün ve alkolden mamül mallar, bir kez kullnılıp atılabilen mallar ve postalar için Ata Karnesi düzenlenmez.
 • Bir yıllık bir süre için geçerli olan ATA Karnesi alınabilmesi için aşağıdaki belgelerle Odaya müracaat edilmelidir.
 • Dilekçe,
 • Proforma Fatura,
 • Türkçe Eşya listesi,
 • ATA karnesi talep sahibinin gerçek kişi olması halinde kimlik fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi alınır.
 • Teminat
 • İmza sirküleri
 • Taahhütname,
 • Taahhütname örneği için tıklayınız.
 • ATA Karnesi ile ilgili olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Gümrüklere karşı kefaletinden doğabilecek sorumluluklarını garanti altına almak amacıyla her bir ATA karnesi için aşağıdaki teminatlardan biri alınır. Teminat karne kapsamı eşyanın toplam değerinin % 50’si oranında alınır. ABD, Avustralya, İsviçre-, Japonya, Kanada, Güney Kore ve AB ülkelerine götürülecek 71.13, 71.08, 71.06 GTİP’li eşya için döviz cinsinden verilidği takdirde karne kapsamı eşyanın toplam değerinin % 40’ı oranında teminat alınır.
 • 1 – Nakit (Türk lirası veya döviz) Teminat için Döviz Hesabı: İş Bankası Başkent Şubesi 207 58 63 Teminat için YTL hesabı: İş Bankası Başkent Şubesi 37 53
 • 2- Banka Teminat Mektubu (Türk lirası veya döviz) Teminat mektubunun konusuna “ATA Karnesi Kapsamı Eşya” ibaresinin konulması zorunludur. Ayrıca, teminat mektubu TOBB adına kati ve süresiz alınmalıdır.
 • ATA Sistemine Dahil Olan Ülkeler
ALMANYA KARADAĞ
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ KIBRIS RUM YÖNETİMİ
ANDORA KORE CUMHURİYETİ
AVUSTRALYA LETONYA
AVUSTURYA LİTVANYA
BELÇİKA LÜBNAN
BEYAZ RUSYA LÜKSEMBURG
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ MACARİSTAN
BOSNA HERSEK MAKAO
BULGARİSTAN MAKEDONYA
CEBELİTARIK MALEZYA
CEZAYİR MALTA
ÇEK CUMHURİYETİ MAURİTİUS
ÇİN MEKSİKA
DANİMARKA MOĞOLİSTAN
ESTONYA MOLDOVA
FAS NORVEÇ
FRANSA PAKİSTAN
FİNLANDİYA POLONYA
FİLDİŞİ SAHİLİ PORTEKİZ
GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ ROMANYA
HIRVATİSTAN RUSYA FEDERASYONU
HİNDİSTAN SENEGAL
HOLLANDA SIRBİSTAN
HONG KONG SİNGAPUR
İNGİLTERE SLOVAK CUMHURİYETİ
İSPANYA SLOVENYA
İSRAİL SRİ LANKA
İSVEÇ ŞİLİ
İSVİÇRE TAYLAND
İRAN TUNUS
İRLANDA TÜRKİYE
İTALYA UKRAYNA
İZLANDA YENİ ZELANDA
JAPONYA YUNANİSTAN
KANADA MADAGASKAR ADASI
MAURİTİUS ADASI BAHREYN KRALLIĞI
BREZİLYA
Odamız üyesi firmaların, yurt dışı işlemleri ile ilgili olarak muhtelif belgelerinin onay işlemleri yapılmaktadır.
 • Belge onayı talep edildiği takdirde;
 • Tasdiklenecek belge
 • Tasdiklenecek belgenin bir kopyası,
 • İmza sirküleri
 • Belgenin Odamızca Hazırlanması Talep Edildiği Takdirde;
 • Dilekçe (Dilekçede belgenin hangi kuruma verileceği ve hangi amaçla kullanılacağı belirtilmelidir.)
 • Talebin türüne göre Odamızca istenecek diğer belge ve bilgiler

Sayısal Takograf Sistemi; Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan taşıtlarda çalışan personelin çalışmalarına ilişkin Avrupa Anlaşması (AETR) ve muhtelif konsey tüzükleri uyarınca 01/05/2006 tarihinden itibaren Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde karayolu taşımacılığında kullanılan yeni araçlarda, mekanik veya elektromekanik takograf cihazları yerine kullanılması zorunlu hale gelen takograf sistemidir.

Sayısal takograf kartları, takograf cihazı ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanan akıllı kartlardır. Takograf kartları, kart hamilinin takograf cihazı tarafından tanınmasını, veri aktarımı ve hafızaya alınmasını sağlamaktadır.

 • Takograf Cihazı: Karayolu araçlarının hareketinin ve sürücülerinin belli çalışma sürelerinin detaylarını otomatik veya yarı otomatik olarak göstermek ve kaydetmek için karayoluyla taşımacılık yapan araçlara monte edilmesi tasarlanan kayıt cihazıdır.
 • Takograf cihazı;
 • -Araç kullanım sürelerini denetler.
 • -Araç hızını denetler.
 • -Kanunun belirttiği sınırlar içinde aracın kullanımını denetler.
 • -Denetlediği kayıtları hafızasında tutar.
 • -Hafızasındaki kayıtları grafik veya yazılı rapor olarak verir.
 • Sürücü Kartı
 • Belirli bir sürücüye verilen takograf kartıdır. Sürücü kartı sürücüyü tanıtır ve sürücü faaliyeti verisinin hafızaya alınmasına yarar.
 • Şirket Kartı
 • Takograf cihazı takılı araç sahiplerine veya hamillerine verilen bir takograf kartıdır.
 • Şirketi tanıtır ve şirket tarafından kilitlenen veya herhangi bir şirket tarafından kilitlenmeyen takograf cihazında hafızaya alınan verinin görüntülenmesini, yüklenmesini ve yazdırılmasını sağlar.
 • Servis Kartı
 • Bir takograf cihazı imalatçısına, bir araç imalatçısına veya servis ve montajcıya ülkenin yetkili kuruluşları tarafından verilen bir takograf kartıdır. Servis kartı kart hamilini tanıtır ve takograf cihazının testini, kalibrasyonunu ve/veya indirilmesini sağlar.
 • Başvurular sürücü kartı için şahsen, servis kartı ve şirket kartı için şirket yetkilisi tarafından yapılır. Kart teslimi için ise, eğer başvuru esnasında, “3. kişiye teslim alanına” 3. bir kişinin adı ve soyadı yazılmışsa, bu 3. kişi de kartı teslim alabilir.
 • Sürücü kartı başvurusu için gerekli belgeler:
 • Banka dekontu
 • Sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi
 • Nüfus cüzdanınızın aslı ve fotokopisi
 • Biyometrik fotoğraf
 • Şirket ve Servis kartı başvurusu için gerekli belgeler:
 • İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
 • Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
 • Oda Kayıt Belgesi aslı
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Yetki Belgesi fotokopisi
 • Dekont
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Servis Kaşesi
 • Şirket kartı başvurusu için gerekli belgeler:
 • İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
 • Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
 • Oda Kayıt Belgesi aslı
 • Vergi Levhası fotokopisi
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi
 • Dekont
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Şirket Kaşesi
 • Firmanın, önce, internet üzerinden (https://staum.tobb.org.tr adresinden) ön başvurusunu yapması, ön başvuru esnasında kaydet butonuna bastığında sistem tarafından kendisine verilen ödeme numarası ile Vakıfbank’a takograf kartı ödemesini yapması ve kart türüne göre yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Odamıza başvurması gerekmektedir.

1085/2006 Sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracına (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğüne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin tercihsiz menşei kurallarına göre Türk menşeili olduğunu veya Türk Menşei kazandığını belgelemektedir.

 • “Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarafından Bastırılan Türk Malı Belgesi’nin Tanzim ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar” için tıklayınız.
 • 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı’na (IPA) İlişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü’ne göre, IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk menşei kazanmış addolunduğunu belgeler.
 • TÜRK MALI BELGESİ SATIŞI İÇİN İSTENEN BELGELER:
 • Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi
 • Türk Malı Belgesi Satın Alma Yetki Belgesi için tıklayınız.
 • Satın almaya gelen kişinin kimlik fotokopisi
 • Firma imza sirküleri
 • TÜRK MALI BELGESİ ONAYI İÇİN İSTENEN BELGELER:
 • Belge’de kayıtlı eşyanın Türkiye menşeli olduğunu belirlemek üzere, Yüklenici Firma ve Üretici Firma tarafından temin edilerek ilgili Odaya ibraz edilecek belgeler:
 • Dilekçe,
 • IPA programı sözleşmesinin bir sureti(sözleşmenin sureti olmadığı takdirde işlem yapılmamaktadır),
 • Tümüyle Türkiye Gümrük Bölgesinde elde edilmiş veya üretilmiş eşya için; söz konusu eşyanın teminine ilişkin müstahsil makbuzu, borsa tescil beyannamesi, maden ruhsatı, alış faturaları vb.
 • Oda üyesi olmayan üretici ve yüklenici firmaların son 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Oda tarafından onaylanmış Faaliyet Belgesi
 • Türk Menşeli olmayan girdilerin kullanılması suretiyle üretimi gerçekleştirilen eşya için; ithalat beyannamesi, alış faturası, GTIP numaraları vb.
 • Üretici ve yüklenici firmalara ait imza sirküsü fotokopisi
 • Üretici firmalara ait, düzenleme tarihi itibariyle üç yılı geçmeyen kapasite raporları(Oda üyesi olmayan firmalar için son 1 ay içerisinde onaylanmış ‘aslı gibidir’ onaylı sureti)
 • Yüklenici ve üretici firma Gümrük yönetmeliğinin 33üncü ve 42 inci maddelerindeki hükümler çerçevesinde Türk menşeli olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi be belgeleri temin etmekle yükümlüdür.
 • Taahhütname
 • 250 TL belge ücreti
 • Taahhütname için tıklayınız.
Hizmetin Kapsamı İşin Minimum Tamamlanma Süresi İşin Maksimum Tamamlanma Süresi
Kapasite Raporu  5 iş günü  10 iş günü
Makina Parkı Tesbiti Ekspertizi 2 iş günü  4 iş günü
Cari Değer Tesbiti 5 iş günü  10 iş günü
Gümrük Ekspertizi 3 iş günü  15 iş günü
Mücbir Sebeb Belgesi 1 iş günü  3 iş günü
Fire Tesbiti Ekspertizi 30 iş günü  60 iş günü
Fatura Tasdiki 6 iş günü  21 iş günü
İştigal Belgesi  2 saat  1 iş günü
Su İhtiyaç Belgesi 1 iş günü  3 iş günü
Kamu Kurumu Fiyat Bildirimi 10 iş günü  21 iş günü
İmalat Yeterlilik Belgesi  4 saat  1 iş günü
Dahilde İşleme Ekspertizi 1 iş günü 3 iş günü
Yerel Muhteva Oranları Eksp. 3 iş günü 5 iş günü
İş Makinası Tescil Belgesi  1 iş günü 2 iş günü
Fiili Sarfiyat Ekspertizi 3 iş günü 5 iş günü
Yerli Malı Belgesi 3 iş günü 5 iş günü
Kapasite Suret Tasdiki 15 dakika 30 dakika
Patent Kullanım Belgesi 1 iş günü 3 iş günü
Yerli İmalat Durum Belgesi 3 iş günü 5 iş günü
İmalatçı Belgesi 4 saat 1 iş günü
Kapasiteye Göre Düzenlenen İştigal Belgesi 2 saat 1 iş günü
İhracat Evrakları Onayı İşlemi 2 dakika 5 dakika
Yurt Dışı Acentalık ve Temsilcilik Belgesi  Onay İşlemi 2 dakika 5 dakika
Sair Belge Onayı İşlemi 2 dakika 5 dakika
İsrail ile Ticari İlişkisi Olmadığına Dair Belge, Serbest Satış Sertifikası ile Diğer Sair Belgelerin Düzenlenmesi İşlemi 2 dakika 5 dakika
Ata Karnesi Onay İşlemi 15 dakika 30 dakika
Ata Karnesi Teminat Çözümü İşlemi 5 saat 1 iş günü
Mahrece İade ve Hariçte İşleme Ekspertiz Raporu Düzenlenmesi İşlemi 1 iş günü 3 iş günü
Matbu Evrak Satış İşlemi 2 dakika 5 dakika
Bilgi Edinme Başvurularının Sonuçlandırılması İşlemi 5 iş günü 10 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmesi İşlemi 10 iş günü 20 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Global Liste Değişikliği İşlemi 1 iş günü 2 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi İptali İşlemi 2 iş günü 15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Süre Uzatımı İşlemi 2 iş günü 15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Makine Devri İşlemi 2 iş günü 15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Yatırım Yeri Değişikliği İşlemi 2 iş günü 15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Ünvan Değişikliği İşlemi 2 iş günü 15 iş günü
Yatırım Teşvik Belgesi Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi İşlemi 2 iş günü 30 iş günü
Türk Malı Belgesi 1 iş günü 2 iş günü