Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Yönetmelik Çalışması - Ankara Sanayi Odası

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Yönetmelik Çalışması

Tarihi   : 11/05/2016
İşareti   : 08/5000-1091

İrtibat  : ik@aso.org.tr

Sayın Üyemiz,

Odamıza, (TOBB) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen yazıda, 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesine “Bu Kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen izinlerin bitiminden sonra mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar bu maddeye göre ebeveynlerden biri kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir. Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni sayılmaz.

Bu fıkra kapsamında kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirir. Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferiden evlat edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren bu haktan faydalanır.” fıkrası eklenerek hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile uygulamaya ilişkin usul ve esasların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceğinin hüküm altına alındığı bildirilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) bu düzenlemeye ilişkin çıkarılacak Yönetmelik çalışmalarında dikkate alınmak üzere, kısmi çalışma yapılabilecek sektör veya işler ile uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Odamız görüş ve değerlendirmeleri istenmektedir. Bu kapsamda, katkı sağlamak isteyen firma temsilcilerimizin görüş ve önerilerini gerekçeleri ile birlikte en geç 06/06/2016 tarihine kadar Odamız (ik@aso.org.tr) e.posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası