(C) veya (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip İş Güvenliği Uzmanlarının Bütün - Ankara Sanayi Odası

(C) veya (B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine Sahip İş Güvenliği Uzmanlarının Bütün

Tarihi : 18.06.2013
İşareti : 08/5000
  
 
Sayın Üyemiz,
 
Bilindiği üzere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm iş yerlerinin çalışan sayısına ve iş yeri türüne bakılmaksızın her iş yerinde iş güvenliği uzmanı bulundurması zorunluluğu getirilmiştir.
 
Temelde A,B,C olmak üzere üç sınıfa ayrılan bu uzmanlar sırasıyla çok tehlikeli, tehlikeli, az tehlikeli işlere bakabilecek yetkilere sahiptirler ve bu yetkiler 29.12.2012 tarih ve 28512 Resmi Gazetede yayınlanan “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.
 
Anılan yönetmelikte 31.01.2013 tarih ve 28545 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılmış ve ilgili yönetmeliğe Geçici 2. Madde eklenmiştir.
 
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-31/1/2013-28545)(1)
(1) Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz.
 
(2) Bu madde ile yapılan düzenleme kapsamında, işyerinde yapılan asıl iş esas alınmak üzere iş güvenliği uzmanlarının meslek dalı ile işyeri tehlike sınıfının ilgisi NACE Rev. 2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir.
 
(3) Bu madde kapsamında görev yapmak isteyenler, üç yıl içinde müracaat etme hakkına sahiptirler. Bu kişiler, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ve en az üç yıl süreyle ikinci fıkrada belirlenen işyerlerinde çalıştıklarına dair en az 750 günlük prim ödeme kayıtlarını gösteren hizmet dökümüyle birlikte yapacakları sözleşmeleri Genel Müdürlüğe bildirirler. Bu kapsamda görevlendirilenler bu maddenin yürürlüğü süresince haklarını kullanabilirler.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası