BİLGE SİSTEMİ HK. - Ankara Sanayi Odası

BİLGE SİSTEMİ HK.

Tarihi     : 05.01.2009
İşareti    : 6/5000 –
23
Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Odamız Başkanlık Divanı kararı gereği, konunun önemine binaen; 18.10.2008 tarih ve 27028 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan“Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/14)” aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Dış Ticaret Müsteşarlığından: 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ

İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

(İHRACAT: 2008/14) 

          MADDE 1– 1/4/2007 tarihli ve 26480 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2007/2 sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğin 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(1) Bu Tebliğin 5 inci maddesi uyarınca web sayfası vasıtasıyla elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat eden elektronik imza sertifikası sahibi kullanıcıların, ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine göndermeleri gerekir. İlgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliği, yapılacak değerlendirme neticesinde ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeleri firma tanımlamasının yapılmasını teminen bilgi sistemine aktarır ve bu bilgi ve belgeleri saklar.”

          MADDE 2 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin (8) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(8) İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, belge taahhüt kapatma işlemleri; özel fatura, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ancak elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmamış ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri ilgili gümrük müdürlüklerinden alınmak suretiyle; BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ve elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmış ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri aranmaksızın tekemmül ettirilir. İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince gönderilen taahhüt kapatma yazılarına istinaden ilgili gümrük idareleri, T.C. Şeker Kurumu’nca belirlenen şeker fabrikaları ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından belge kapsamında alınan vergiler ve teminatlar, belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin yeniden teyidi alınmadan firmalara iade edilir.”

          MADDE 3 – Aynı Tebliğe Geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

          “GEÇİCİ MADDE 3 – İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, 1/4/2007 tarihinden önce elektronik ortamda düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine ilişkin belge taahhüt kapatma işlemleri; özel fatura, BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ancak elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmamış ihracata ilişkin gümrük beyannameleri ile BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri ilgili gümrük müdürlüklerinden alınmak suretiyle; BİLGE Sistemine dahil olan gümrük idarelerinde işlem gören ve elektronik ortamda belge ihracat taahhüdünden otomatik düşümü yapılmış ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin teyitleri aranmaksızın tekemmül ettirilir. İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince gönderilen taahhüt kapatma yazılarına istinaden ilgili gümrük idareleri, T.C. Şeker Kurumu’nca belirlenen şeker fabrikaları ve Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından belge kapsamında alınan vergiler ve teminatlar, belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat işlemlerinin yeniden teyidi alınmadan firmalara iade edilir.”  

          MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ayrıca T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda,Gümrük idarelerince verilen dahilde işleme izinleri kapsamında yapılan ithalatlara ilişkin teminat iadelerinde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak, Dahilde işleme, Veri Programı hazırlanmış ve bu program 15 Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü’nde (Ankara,İstanbul,İzmir,İzmit,Mersin,İskenderun,Bursa,Edirne,Gaziantep,Hopa,Trabzon,Habur,Antalya,Samsun, ve Sinop Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü) uygulamaya konulduğu; bu proje kapsamında

a)BİLGE Ekranında araştırma yapılmış olmasına rağmen sonuç alınamayan beyannameler,

b)Başmüdürlük bağlantısı gümrük idarelerinden tescil edilmemiş olması nedeniyle BİLGE Ekranında araştırma yapılamayan beyannameler,

c)Gümrük işlemlerini manuel olarak yapan bir gümrük idaresinde tescil edilmiş beyannameler,haricinde çıkış gümrük idaresinden yazılı teyit alınmaksızın teminat mektuplarının iadesinin daha hızlı yapılmasının sağlandığı bildirilmiştir.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası