Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar Hk. - Ankara Sanayi Odası

Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar Hk.

Tarihi     :08.02.2010
İşareti    :4/5000- 453
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Belgesiz İhracat Kredileri İle Vergi Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Karar” 06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
MADDE 1 – (1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik kriz nedeniyle, 01/01/2007-31/12/2008 tarihleri arasında gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla alınan ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış olan Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri 31/12/2011 tarihine kadar yapılacak ihracatla kapatılabilir.
          (2) Krediyi kullandıran kuruluşun muvafakatıyla kredi vadesi de ihracat taahhüt süresine paralel olarak uzatılabilir.
          (3) Bu süreler zarfında, kredi ile ilgili yapılan işlemlere vergi, resim ve harç istisnası uygulanır.
MADDE 2 – (1) Bu Karar’ın 1 inci maddesi çerçevesinde kapatılmak istenen Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin ihracat taahhütleri, krediyi kullanan firma ve/veya bu firmanın grup firmaları tarafından gerçekleştirilen ihracatla kapatılabilir.
MADDE 3 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
MADDE 4 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası