BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 9 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 9 ADET DUYURU HK.

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/10) HK.

Tarihi     : 30.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3525
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/10)” 18.09.2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 –20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine aşağıdaki Geçici 17 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 17 – (1) Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, 01/01/2007-30/06/2009 tarihleri arasında düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerine, sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanmasını teminen;

a) Belge süresi sona ermiş belgeler için, bu maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi kaydıyla,

b) Belge süresi sona ermemiş belgeler için ise, en geç belge süresi sonundan itibaren 1 (bir) ay içerisinde elektronik ortamda Müsteşarlığa müracaat edilmesi kaydıyla,

bu ek süre müracaatının uygun görüldüğü tarihten itibaren, belge orijinal süresini aşmamak üzere azami 6 (altı) aya kadar haklı sebebe ilişkin ek süre verilir.”

MADDE 2 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bilgilerinize sunarız.       

   

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

İHRACI YASAK VE ÖN İZNE BAĞLI MALLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE (İHRACAT 96/31) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: İHRACAT 2009/11) HK.

Tarihi     : 30.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3525
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“İhracı Yasak Ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde (İhracat 96/31) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2009/11)”18.09.2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – 19/09/1996 tarihli  ve 22762 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 96/31 sayılı İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan (EK:1) İhracı Yasak Mallar Listesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek: İhracı Yasak Mallar Listesi için tıklayınız.

 

Bilgilerinize sunarız.     

     

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR HK.

Tarihi     : 30.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3525
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” 18.09.2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki İthalat Rejimi Kararına ekli (I) sayılı listede bulunan ve bu Kararın ekinde yer alan Ek:1 ve Ek:2’de gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) Aynı Karara ekli (II) sayılı listede bulunan ve bu Kararın ekinde yer alan Ek:3’te G.T.İ.P. ve isimleri belirtilen maddelerin gümrük vergileri karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4-(1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Ek:Ekleri için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.        

  

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

60 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) VE 1 SERİ NO.LU GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE (YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HK.

Tarihi     : 30.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3525
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“60 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 18.09.2009 Tarihli Ve 27353 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:60 Seri No.Lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) ve 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.          

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

DIŞ TİCARET SERMAYE ŞİRKETİ STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2004/12)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/12) HK.

Tarihi     : 30.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3525
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/12)” 18.09.2009 Tarihli Ve 27353 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 –08/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ödenmiş sermayeleri en az 2 milyon TL olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi bazında; en az (FOB) 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren (transit ve bedelsiz ihracat hariç) anonim şirketlere, her yılın Ocak ayının son gününe kadar başvurulması kaydıyla “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilebilir veya halihazırda Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsünü haiz firmalar için söz konusu statü yenilenebilir.”

MADDE 2 –Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Dış Ticaret Müsteşarlığınca (İhracat Genel Müdürlüğü) yapılan inceleme sonucunda gerekli şartları haiz olduğu belirlenen şirketlere “Dış Ticaret Sermaye Şirketi” statüsü verilir. Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsü verilen şirketlerin ticaret unvanları Resmî Gazete’de yayımlanır.”

MADDE 3 –Aynı Tebliğin ekinde yer alan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Başvuru Formu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Ek:Dış Ticaret Sermaye Şirketi Başvuru Formu için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.          

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

KOSGEB TARAFINDAN VERİLECEK HİZMETLER VE DESTEKLERDEN YARARLANACAK KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERE İLİŞKİN SEKTÖREL VE BÖLGESEL ÖNCELİKLERİN  BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR HK.

Tarihi     : 30.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3525
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler Ve Desteklerden Yararlanacak Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelere İlişkin Sektörel Ve Bölgesel Önceliklerin  Belirlenmesi Hakkında Karar”18.09.2009 Tarihli Ve 27353 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Amaç

MADDE 1 –(1) Bu Kararın amacı; KOSGEB tarafından verilecek hizmetler ve desteklerden yararlanacak küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel önceliklerin belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2– (1) Bu Karar, 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3– (1) Bu Kararın uygulanmasında;

a)KOBİ: Küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri,

b)KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,

c) Liste: Bu Karara ekli (1) sayılı listeyi,

ç) NACE Rev. 1.1: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması, Revize 1.1’i,

d) NACE Rev. 2: Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması,  Revize 2’yi, ifade eder.

Sektörel öncelikler

MADDE 4 –(1) KOSGEB tarafından verilecek hizmet ve desteklerden yararlandırılacak KOBİ sektörleri, NACE Rev. 2 esas alınarak oluşturulan Listede belirtilmiş olup NACE Rev. 2’ye göre sınıflandırmaya geçiş sağlanıncaya kadar destek işlemlerinin kesintiye uğramaması amacıyla; Listede belirtilen NACE Rev. 2 sektörlerine karşılık gelen sektörler kullanılmak kaydıyla, NACE Rev. 1.1 sınıflandırması da kullanılabilir. İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, KOSGEB tarafından öncelikli olarak desteklenir.

(2) KOSGEB tarafından uygulanacak bilgilendirme, bilinçlendirme ve yönlendirme hizmetlerinden Listede yer almayan sektörlerdeki KOBİ’ler ve girişimciler de yararlandırılabilir.

Bölgesel öncelikler

MADDE 5 –(1) KOSGEB tarafından yürütülecek program, proje, hizmet ve desteklerin özelliği dikkate alınarak; coğrafi uygulama alanlarına göre değişen destek oranı, destek limiti, kota ve kontenjan uygulamaları KOSGEB tarafından gerçekleştirilebilir. Bu madde kapsamındaki uygulamalarda, 14/7/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile belirlenen bölgesel kademelendirmeye ve anılan Kararda yapılabilecek değişikliklere göre sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan bölgelerde kalkınmayı sağlama ve istihdamı artırma amacı, öncelikli olarak gözetilir. 

2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklik

MADDE 6 – (1) 22/3/2004 tarihli ve 2004/7131 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararın;

a) Başlığında ve  1 inci ve 2 nci maddelerinde yer alan “Sanayi İşletmelerinin” ibareleri “İşletmelerin”,

b) 3 üncü maddesinde yer alan  “ ek 1 inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelikte tanımlanan sanayi işletmelerini” ibaresi “ek 1 inci maddesine göre belirlenen küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri”,

c) 5 inci maddesinde yer alan “sanayi işletmelerine” ibaresi “işletmelere”, “sanayi işletmelerini” ibaresi “işletmeleri”,şeklinde değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 7 –(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

Bilgilerinize sunarız.          

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

29/09/2009TARIHLI VE 2009/15456 SAYILI KARARNAMENIN EKI KARAR HK.

Tarihi     : 30.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3525
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“29/09/2009 Tarihli Ve 2009/15456 Sayılı Kararnamenin Eki Karar” 30.09.2009 tarih ve 27362 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – (1) 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen bildirim ve beyan süreleri, 31/12/2009 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

MADDE 2 –(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –(1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bilgilerinize sunarız.      

   

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER AMBALAJ VE ETİKETLEME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

Tarihi     : 30.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3525
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj Ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.09.2009 tarih ve 27362 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – 12/08/2005 tarihli ve 25904 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinin geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – Karekod, ilaç ambalajlarında hem izleme hem de geri ödeme amacıyla kullanılacaktır.  Karekod ifadesi bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe atfen hazırlanan diğer mevzuatta yer alan ‘kupür’ ya da ‘kupür ve barkod’ ifadelerini de karşılar.

          01/01/2010 tarihinden itibaren üretilen tüm ürünler üzerine, ruhsat/izin sahipleri tarafından karekod konulur. Bu tarihten önce üretilmiş ürünler 01/01/2011 tarihine kadar piyasada satılabilecektir.

          Kupürlü bir ambalaj üzerine karekod uygulanmak istenirse kupür, tekrar kullanılmasını engelleyecek şekilde (çizilerek, baskı ile veya benzeri bir yöntemle) iptal edilir ve İlaç Takip Sistemi’ne bildirimi yapılarak ilaç piyasaya verilir. Karekodun kupür üzerine sökülemeyecek bir etiketle konulması da kupürün iptali olarak kabul edilir. Karekod etiket şeklinde kupür üzerine yapıştırılacaksa, mevcut kupür önceden iptal edilir.

          Piyasada bulunan kupürlü ürünler üzerine, ruhsat/izin sahipleri tarafından etiket veya benzeri bir yöntemle, karekod konulabilir. Bu işlem, firmanın kontrolü altında olmak üzere, ecza depoları ya da eczanelerde de yapılabilir.

          Serumlar (periton diyaliz solüsyonları, tıbbi mamalar ve enteral beslenme ürünleri hariç olmak üzere), radyofarmasötikler, sıfır santigrat dereceden daha soğuk ortamlarda bekletilmesi zorunlu olan soğuk zincir ürünleri ile alerji aşıları gibi kişiye özel üretilmiş ilaçlar 01/01/2011 tarihine kadar karekod uygulamasının kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Bilgilerinize sunarız.          

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 
 

ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

Tarihi     : 30.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3525
Yanıt     : ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;

“Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.09.2009 tarih ve 27362 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 –04/08/2002 tarihli ve 24836 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin üçüncü ve on birinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “İnceleme ve değerlendirme sonucu lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye;

          a) Şirket ana sözleşmesinde gerekli değişiklikleri yapması,

          b) Lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgeyi ibraz etmesi,

          c) Üretim faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları açısından; kaynak türü ve kurulu güç bazında Kurul kararı ile belirlenen oranlara karşılık gelen tutardan 7 nci madde uyarınca Kuruma sunulan banka teminat mektubunun tutarının düşülmesi ile bulunan tutarda, Kuruma muhatap düzenlenmiş ve Kurul kararı ile belirlenen örneğe uygun banka teminat mektubu sunması,

          d) Sisteme bağlantı hakkı TEİAŞ’ın yapacağı yarışma sonucunda elde edilen rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak için yapılmış lisans başvuruları için TEİAŞ ile imzalanmış RES Katkı Payı anlaşmasını ibraz etmesi,

          e) Lisans başvurusuna konu üretim tesisi projesinin, 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında olması halinde, söz konusu Yönetmelik kapsamında alınan kararı ibraz etmesi,

          durumunda lisans alabileceği ve bu yükümlülüklerin yapılan tebliğden itibaren doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının verileceği yazılı olarak bildirilir. Bu fıkradaki diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi kaydıyla, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararının Kuruma sunulması için bu süre üçyüz gün olarak uygulanır. Lisans başvurusunda bulunan tüzel kişiler uygun bulma kararının kendilerine yapılan yazılı bildirimi izleyen otuz gün içerisinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği çerçevesinde ilgili kuruma başvurmak zorundadır.”

          “Mücbir sebepler ya da gerekçeleri Kurul tarafından uygun bulunan haller ile tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi olumsuz kararının alınması hali dışında, üçüncü fıkrada belirlenen süreler içerisinde bu madde kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve 7 nci madde çerçevesinde Kuruma sunulan banka teminat mektubu irat kaydedilir. Bu aşamada üçüncü fıkra çerçevesinde Kuruma banka teminat mektubu sunulmuş ise başvuru sahibine iade edilir.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

          “Lisansa derç edilmiş bulunan kurulu gücün artırılması suretiyle lisansının tadil edilmesi talebi Kurul kararıyla uygun bulunan başvuru sahibi tüzel kişiye; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken kararları, 10 uncu maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenen süreler dahilinde Kuruma ibraz edilmesi halinde tadil işleminin gerçekleştirileceği bildirilir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde, lisans tadili talebi reddedilmiş sayılır.”

MADDE 3 –Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 36– Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma başvurmamış tüzel kişilerin, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için ilgili kuruma başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişiler hakkında Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanır.

          Üretim faaliyetinde bulunmak üzere bu maddenin yürürlük tarihinden önce lisans alması uygun bulunan ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması gereken karar için, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen altmış gün içerisinde ilgili kuruma başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde ilgili kuruma başvuruda bulunduğunu Kuruma ibraz edemeyen tüzel kişilerin lisans başvuruları Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektupları irat kaydedilir.

          Birinci ve ikinci fıkra kapsamına giren tüzel kişilerden;

          a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeleri bulunanlar, bu projelerine ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir kararını, bu maddenin yürürlük tarihini izleyen doksan gün,

          b) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri bulunanlar ise, bu projelerine ilişkin olarak alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi olumlu kararını bu maddenin yürürlük tarihini izleyen üçyüz gün içerisinde Kuruma ibraz etmekle yükümlüdür. Bu süre zarfında, söz konusu kararın, tüzel kişinin kendisinden kaynaklanmayan nedenlerle ibraz edilememesi halinde, söz konusu tüzel kişinin lisansı Kurul kararıyla sona erdirilir veya lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir ve Kuruma sunulmuş bulunan banka teminat mektubu iade edilir.

          Üçüncü fıkrada öngörülen süreler, ilgili tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerin tevsiki halinde, Kurul kararıyla uzatılabilir.”

MADDE 4 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

Bilgilerinize sunarız.         

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası