BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 6 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 6 ADET DUYURU HK.

YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/2009-10) HK.
 
Tarihi     :12.11.2009
İşareti    :4/5000-3918
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
28/01/2007 tarihli ve 26417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ”in EK-1’i ekteki şekilde değiştiren, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-10)” 12.11.2009 tarih ve 27404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası  
 
 
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (89/106/EEC) KAPSAMINDA TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜNÜN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/2009-09) HK.
 
Tarihi     :12.11.2009
İşareti    :4/5000-3918
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Avrupa Birliği Komisyonu internet sitesinde kimlik kayıt numarası alarak görevlendirme bildirimi gerçekleşen ERA Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri Ltd. Şti., Yapı Malzemeleri İçin Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ (Tebliğ No: TAU/2003–001)’in 9 uncu maddesinde belirtilen görevlendirme süreci kapsamında yapılması gereken işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan, “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-09)” 12.11.2009 tarih ve 27404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (YATIRIM TEŞVİK) (SERİ NO: 9) HK.
 
Tarihi     :12.11.2009
İşareti    :4/5000-3918
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalinde gümrük idarelerinde uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirleyen, “Gümrük Genel Tebliği (Yatırım Teşvik) (Seri No: 9)”12.11.2009 tarih ve 27404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası
 
 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/36) HK.
 
Tarihi     :12.11.2009
İşareti    :4/5000-3918
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
4412 sayılı Kanun ile değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9613.20.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (GTİP) yer alan “doldurulabilen gazlı cep çakmakları (diğer ateşleme sistemli olanlar)” için halen uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açıp açmayacağı hususunda yapılan inceleme ile ilgili olarak,  “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/36)” 12.11.2009 tarih ve 27404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/35) HK.
 
Tarihi     :12.11.2009
İşareti    :4/5000-3918
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
(1) 02/08/2008 tarihli ve 26955 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/28 sayılı Tebliğ (2008/28 sayılı Tebliğ) ile değişik 2/3/2004 tarihli ve 25322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2004/4 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlemesine İlişkin Tebliğ (2004/4 sayılı Tebliğ) kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 9608.10.10.10.00 ve 9608.50.00.10.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) altında kayıtlı “plastik maddelerden olan sıvı mürekkepli bilyalı kalemlere” (tükenmez kalemler) yönelik dampinge karşı kesin önlem mevcuttur.
 
(2) Öte yandan 2008/28 sayılı Tebliğ ile değişik 2004/4 sayılı Tebliğ kapsamında konulan 9608.40.00.10.00 ve 9608.50.00.10.00 GTİP altında ithal edilen ÇHC menşeli “plastik maddelerden olan dolma kurşun kalemler”e yönelik önlem ise 2/3/2009 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.
 
(3) ÇHC menşeli bahse konu kalemlere yönelik meri önlemin yürürlük süresinin bitiminden önce, 14/6/2008 tarihli ve 26906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2008/19 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/19 sayılı Tebliğ) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülke kapsamında bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.
 
(4) Dampinge karşı önlemin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla 9608.10.10.10.00 GTİP’i altında yer alan tükenmez kalemlere yönelik olarak yerli üretici Pensan Kalem ve Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan ve İstanbul Kalem ve Kırtasiye Ticaret San. Ltd. Şti., Step Otomotiv ve Kalıp San. Tic. Ltd. Şti. ve Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından desteklenen başvuru çerçevesinde, 25/2/2009 tarihli ve 27152 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/5 sayılı Tebliğ (2009/5 sayılı Tebliğ) ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, Dış Ticaret Müsteşarlığı (Müsteşarlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır ve  “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/35)” 12.11.2009 tarih ve 27404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
  
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/1)HK.
 
Tarihi     :12.11.2009
İşareti    :4/5000-3918
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2009/1)” 12.11.2009 tarih ve 27404 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
 
          “(2) İthal edilen külçe halindeki işlenmemiş kıymetli madenler bu Tebliğ çerçevesinde yetkilendirilmiş Türkiye’de kurulu rafineriler tarafından, ithalden sonra üç iş günü içinde ilgili bilgi ve belgelerle Borsaya teslimi, has kıymetli maden miktarının gümrük giriş beyannamesinde belirtilen ağırlıktan az olmaması ve Borsaca gerekli kontrolün yapılması koşuluyla daha küçük külçelere dönüştürülebilir.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.
 
          “(2) Londra Külçe Piyasası Birliği, Londra Platin ve Paladyum Piyasasının yayımladığı listelerde yer almayan rafineriler, Dubai Multi Commodity Centre, Indian Bullion Market Association ve benzeri kuruluşların yayımladığı listeler gözönüne alınarak Borsaca kabul edilebilir.”
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci ve üçüncü fıkra eklenmiştir.
 
          “(2) Türkiye’de kurulu rafineriler her yıl, yeminli mali müşavirlik tam tasdik raporu veya bağımsız denetim raporunu Borsaya sunarlar.
 
          (3) Türkiye’de kurulu rafinerilerin; Borsa rafineri listesine alınma tarihinden itibaren her üç yılda bir, bu Tebliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre oluşturulacak komisyon tarafından gerekli teknik şartlara haiz olup olmadığı, yerinde yapılacak inceleme neticesinde tesbit olunur ve buna ilişkin rapor Borsaya sunulur.”
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası