BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 5 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 5 ADET DUYURU HK.

KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ KURULUŞU HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

Tarihi     :26.08.2009
İşareti    : 4/5000 – 3134
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

“Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 –21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

          “b) Ödenmiş sermayelerinin 500 bin TL’den az olmaması,”

          “f) Tüzel kişi veya gerçek kişi kuruculardan en az ikisinin en az üç yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması ve bu kişilerin toplam hisse oranının en az yüzde elli veya üzerinde olması,”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir.

          “3) Kıymetli maden üretimi veya ticareti ile iştigal eden anonim şirketlerin Borsa üyesi olarak faaliyet gösterebilmeleri için ödenmiş sermayelerinin en az 500 bin TL olması ve en az üç yıldan beri kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda faaliyet gösteriyor olması şarttır.”

          “6) Yetkili müesseselerin Borsa üyesi olarak faaliyet gösterebilmeleri için ödenmiş sermayelerinin en az 500 bin TL olması şarttır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

          “Ödenmiş sermayeye ilişkin intibak süresi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kıymetli madenler aracı kuruluşlarının 26/8/2009 tarihinden itibaren bir yıl içinde ödenmiş sermayelerini 500 bin TL’ye yükseltmemeleri halinde faaliyet izinleri iptal edilir. Mücbir sebeplerin bulunması ve Müsteşarlıkça uygun görülmesi halinde bu süre bir yıl daha uzatılabilir.

          (2) 26/8/2009 tarihi itibariyle Müsteşarlığa faaliyet veya kuruluş izni için yapılan başvurular hakkında bu maddenin birinci fıkrası dışında başvuru tarihinde yürürlükte bulunan Yönetmelik hükümleri uygulanır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Bilgilerinize sunarız.        
 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/3) HK.

Tarihi     :26.08.2009
İşareti    : 4/5000 – 3134
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

8508.11.00.00.11 ve 8508.19.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan eşyanın (Elektrikli Süpürge) ithalatında 26/07/2009 tarihli ve 27300 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15270 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içeren;“İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3)”26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/3) için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.       

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/4) HK.

Tarihi     :26.08.2009
İşareti    : 4/5000 – 3134
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

Bazı ayakkabı ithalatında 23/07/2009 tarihli ve 27297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15241 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde açılan tarife kontenjanının başvuru ve dağıtım ile kullanım usul ve esaslarını içeren; “İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/4)”26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:İthalatta Kota Ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/4) için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.       

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2009/23) HK.

Tarihi     :26.08.2009
İşareti    : 4/5000 – 3134
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

“Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2009/23)” 26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 –Bu Tebliğ 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – 14/7/2009 tarihli ve 27288 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ÖSG-2009/11 sayılı Tebliğ ile mecburi uygulamaya konulan TS 13601 “Bakır ve Bakır Alaşımları- Bakır Çubuk Tellik Çubuk ve Tel- Genel Elektriksel Amaçlar İçin” Standardı Türk Standardları Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiş olup, bu tadil metni 14/1/2010 tarihinde imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacak,  Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca 12/6/1995 tarihli ve 22311 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan TS 16 “Bakır-Yarı Mamul Elektrolitik – İletken Malzeme Yapımında Kullanılan”  Standardı da 14/1/2010 tarihinde mecburi uygulamadan kaldırılacaktır.

MADDE 3 –Ekli Standard kapsamına giren malları üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek:Tebliğ No: ÖSG-2009/23 Eki için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.        

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası 

 

 

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: ÖSG-2009/24) HK.

Tarihi     :26.08.2009
İşareti    : 4/5000 – 3134
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

“Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG-2009/24)” 26.08.2009 tarih ve 27331 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – Bu Tebliğ 08/01/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/06/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır.

MADDE 2 – 14/07/2009 tarihli ve 27288 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ÖSG-2009/9 sayılı Tebliğ ile mecburi uygulamaya konulan TS 13602 “Bakır ve Bakır Alaşımları- Çekilmiş Yuvarlak Kesitli Bakır Tel – Elektriksel İletkenlerin İmalatı İçin” Standardı Türk Standardları Enstitüsü tarafından ekte yer aldığı şekilde tadil edilmiş olup, bu tadil metni 14/01/2010 tarihinde imalat ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 –Ekli Standard kapsamına giren malları üreten ve satanların bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 –Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

Ek:Tebliğ No: ÖSG-2009/24 Eki için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.        

 

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası