BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 4 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 4 ADET DUYURU HK.

    1 Nisan 2010

YAPI, TESİS VE ONARIM İŞLERİ İHALELERİNDE KULLANILAN MÜTEAHHİTLİK KARNELERİ VE İŞ BİTİRME BELGELERİNİN 2010 YILINA AİT DEĞERLENDİRME KATSAYILARI HAKKINDA TEBLİĞ HK.
 
Tarihi     :01.04.2010
İşareti    :4/5000-1063

Yanıt     :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
28/03/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği” uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin, ellerinde bulunan ve geçerliliği sona ermemiş müteahhitlik karneleri, ilgili kuruluşlarca, ekte belirtildiği şekilde ve grubu aynı kalmak şartıyla aktarılarak kabul edileceğini belirten, “Yapı, Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri Ve İş Bitirme Belgelerinin 2010 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ” 01.04.2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
          01/01/2010 tarihinden itibaren, Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgeleri için geçerli katsayılar ekte belirtilmiştir.
 
            A) Tespit olunan bu katsayılar 01/01/2011 tarihine kadar uygulanacaktır.
 
B) 01/03/1981-28/02/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) ve geçerliliğini muhafaza eden müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 21.882,423 ile
    çarpılacaktır.
          C) 01/03/1982-31/12/1982 arasındaki tarihleri taşıyan (bu tarihler dahil) müteahhitlik karneleri miktarı, grubu aynı kalmak şartıyla; 18.194,829 ile çarpılacaktır.
 
          D) Kuruluşlarca iş bitirme belgelerinin ve müteahhitlik karnelerinin değerlendirilebilmesi için 01/01/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıda tespit olunan katsayılar uygulanacaktır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ HK.
 
Tarihi     :01.04.2010
İşareti    :4/5000-1063

Yanıt     :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;   
 
16/07/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2010 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek ekte gösterilmiştir. “Mimarlık Ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” 01.04.2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
 
PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.
 
Tarihi     :01.04.2010
İşareti    :4/5000-1063

Yanıt     :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.04.2010 tarih ve 27539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
“cc) Teslim numunesi: Analiz raporuna esas ölçümlerde kullanılmak veya alıcıya verilmek üzere alınanlar ile itiraz halinde incelenmek üzere saklanan akaryakıt numunelerini,”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 10 – Analiz raporu, denizcilik amaçlı ihrakiye sayılanlar dahil, tüm akaryakıt türlerinin;
 
a) Gümrük girişlerinde,
 
b) Lisanslı depoların giriş ve çıkışlarında,
 
c) Piyasa faaliyetleri kapsamında yapılan satış işlemlerinde,
 
teknik düzenlemede belirlenen deney yöntemlerine göre laboratuvarca yapılacak numune analizi sonuçlarını kapsayacak şekilde tanzim edilir.
 
Analiz raporu tanzim edilecek akaryakıtlara ilişkin numuneler, raporu ibraz etmekle yükümlü kişi adına, numune alma yönteminde akredite olan laboratuvarca veya uluslararası gözetim şirketince alınır. Uluslararası gözetim şirketince alınan numuneler, laboratuvara anılan şirketçe teslim veya sevk edilir.
 
Kullanıcılara;
 
a) Akaryakıt istasyonlarında pompadan, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompalarından yapılan satışlarda,
 
b) Karıştırma düzeneklerinden elde edilen denizcilik yakıtlarının; doğrudan araç depolarına veya bu depolara ikmal amacıyla kullanılan deniz araçlarına teslimine yönelik lisanslı depo çıkışlarında veya satışlarda, yakıtın özelliklerinden en az; kükürt, yoğunluk, viskozite değerlerinin bulunduğu ve karıştırmada kullanılan akaryakıtların analiz raporlarının tarih ve sayısının da kayıtlı olduğu,  uluslararası tanınırlığı olan bir teslim belgesi tanzim ve ibraz edilmek kaydıyla,
 
analiz raporu tanzim ve ibraz edilmez.
 
Akaryakıt türlerinin;
 
a) Dağıtıcı, ihrakiye teslimi, rafinerici lisansı sahiplerinden satın alınan veya lisanslı depolardan çıkanlarının, alıcılar tarafından doğrudan üçüncü kişilere satışı,
 
b) Gümrük girişinde; doğrudan üçüncü kişilere satışı veya lisanslı depoya girişi,
 
c) Rafineriden, boru hatlarıyla doğrudan lisanslı depoya girişi,
 
halinde, temin edilen analiz raporunun fotokopisi, ayrı bir rapor tanzim edilmeksizin, üzerine yükümlülerce imzalanan “Alınan akaryakıtın niteliği veya niceliği değiştirilmemiştir.” şerhi işlenmek kaydıyla kullanılabilir.
 
Ek 1-A ve Ek 1-B’de yer alan tablolarda, ilgili akaryakıt türü için;
 
a) I. kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz raporunu ibraza;
 
1) Gümrük girişinde, ithalatı yapan lisans sahipleri,
 
2) Piyasa faaliyetleri kapsamında, rafineri veya işleme (biodizel) tesislerinden yapılan satışlarda, rafinerici ve işleme lisansı sahibi satıcılar,
 
3) Üçüncü fıkrada yer alan muafiyetler haricinde karıştırma sonucu elde edilen denizcilik yakıtlarının satışında, satıcılar,
 
b) II. kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin yer aldığı, analiz raporunu ibraza;
 
1) Lisanslı depolama tesislerine giriş ve çıkışlarda, depolama lisansı sahipleri,
 
2) Üçüncü fıkrada yer alan muafiyetler haricinde, piyasa faaliyetleri kapsamında yapılan diğer satışlarda, satıcılar yükümlüdür.
 
          Harmanlama yapılması halinde, analiz raporuna; harmanlanan ürünün adı ve harmanlama oranı ile “Akaryakıt harmanlama sonrasında teknik düzenlemelere uygundur.” şerhi eklenerek, beyan ilgili lisans sahiplerince imzalanır.
 
          Depolama lisansı sahipleri, depolama hizmeti almak isteyen kişilerden, petrolün edinimine ilişkin analiz raporu, üretim sertifikası veya benzer belgelerin ibrazını isteyebilir. İbraz edilen belge ile lisanslı depocu tarafından teslim öncesi tanzim edilen analiz raporunda yer alan özellik değerleri arasında fark oluşması halinde, lisanslı depocu ilgiliden, akaryakıt türü için I. kademede yer alan özelliklere ilişkin değerlerin tümünü belirleyecek, doğrulama raporu tanzim ettirmesini isteyebilir. Analiz raporunun veya doğrulama raporu sonuçlarının, teknik düzenlemelere aykırı olması halinde, depolama talebi reddedilir.
 
          Depolama lisansı sahipleri, emanet tankı kullanmaları halinde, analiz raporlarını esas tanklarına aktarma esnasında tanzim edebilir. Akaryakıt, emanet tanklarında 3 günden fazla tutulamaz.
 
          Numunenin alındığı depo ve mühür bilgilerinin de kaydedildiği analiz raporu; laboratuvar yetkilileri ve raporu ibrazla yükümlü kişilerce imzalanır. Analiz raporları veya üçüncü fıkrada yer alan belgeler; gümrük girişinde, gümrük beyannamesine, diğer hallerde 04/01/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre tanzimi gereken ilk belgeye eklenir. Ulusal marker enjeksiyonlarında, uluslararası gözetim şirketince, analiz raporları esas alınarak resmi isim ve laboratuvarın sonuç tespitinin kontrolü sonrası, gözetim firması raporuna, analiz raporunun tarih ve sayısı kaydedilir.
 
          Muayene raporu, denetimler kapsamında ya da ihbar ve şikayetler üzerine, ilgili petroller için Kurumca bizzat veya adına hareket edenlerce gönderilen laboratuvar tarafından yapılan numune analizi sonucu laboratuvarın yetkililerince tanzim edilir.
 
Muayene raporlarında;
 
a) Teknik düzenlemesi olan petroller için Ek 1-A ve Ek 1-B’de yer alan tablolardaki özelliklerin tamamı veya laboratuvara sevkini yapan yetkili tarafından belirlenenleri,
 
b) Diğer petrollerde seçilen özellikleri yer alır.
 
          Analiz, muayene ve doğrulama raporunda numunenin alındığı tarih ve alınma yöntemi ile numuneyi alan ve/veya laboratuvara teslim eden kişinin adı soyadı, görevli olduğu şirket ve unvanı belirtilir.
 
Petrol Piyasası Dairesi Başkalığınca hazırlanan;
 
a) Rapor formlarının ihdas, iptal ve değişiklikleri,
 
b) Teknik düzenlemelerde yer alan deney yöntemleri,
 
Kurum internet sayfasında ilan edilir.”
 
MADDE 3 – Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesi ve 2 nci maddesi ile değiştirilen aynı Yönetmeliğin onuncu maddesinin ikinci ve dokuzuncu fıkraları 1/5/2010, diğer hükümleri 1/4/2010 tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.
 
Tarihi     :01.04.2010
İşareti    :4/5000-1063

Yanıt     :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 31.03.2010 tarih ve 27538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “a) Eşyayı gönderenin adı, soyadı,
 
           b) Türkiye’deki alıcısının adı, soyadı,
 
          ç) Eşyanın cinsi, nev’i, daralı ve net ağırlıkları veya diğer ölçüleri (litre, metreküp vb.),”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 96 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “Eşyanın başka bir geçici depolama yeri veya antrepoya nakli ve geçici depolama yerindeki eşyanın başkasına devri
 
          MADDE 96 – (1) Başka bir gümrük idaresi denetimindeki geçici depolama yerine veya antrepoya nakli istenen eşya, transit rejimi hükümlerine göre taşınır.
 
          (2) 333 üncü madde hükmü aynı zamanda geçici depolama işlemlerinde de uygulanır.”
 
          MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 154 üncü maddesine, aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
          “(7) 142, 143, 144 ve 146 ncı madde hükümleri duruma göre uyarlanarak uygulanır.”
 
          MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 163 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 
          “(2) 142, 143, 144 ve 146 ncı madde hükümleri duruma göre uyarlanarak uygulanır.”
 
          MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 171 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(2) Geçici ithalatta sözlü beyana tabi eşya, ek-22’de yer alan Sözlü Beyan Formu kullanılarak beyan edilir. Söz konusu formun tescili, geçici ithalat rejimi kullanım izni hükmündedir.”
 
          MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 181 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(7) Dördüncü fıkra kapsamında ilgili kurumlarca yapılan kontroller sırasında yükümlüden talep edilebilecek diğer belgeler ile ithale konu eşyayı temsil etmeyen belgeler gümrük idarelerince ayrıca aranmaz.”
 
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “MADDE 196 – (1) Eşyanın,
 
          a) Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 27 (27.01 ila 27.05 ve 27.16 hariç), 28, 29 uncu fasılları ve 32.08, 34.03 ve 38.11 tarife pozisyonu ile 39.01 ile başlayarak 39.15 dâhil olmak üzere bu tarife pozisyonlarında yer alan eşyanın dökme olarak gelmesi,
 
          b) (a) bendinde belirtilen eşya dışında, ek-23’te yer alan listede bulunması,
 
          c) Gümrük vergilerinin tahakkuk ettirilmesi, muafiyet hükümlerinin uygulanması ya da uygulanacak ticaret politikası önlemlerinin belirlenmesi için eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonunun muayene ile görevli memurca tespitinin mümkün olmaması,
 
          ç) İşlenmiş tarım ürünlerinin bileşim tablosundaki yerinin belirlenmesinin gerekmesi,
 
          hallerinden herhangi birinin varlığı durumunda laboratuvar tahlili yapılır.
 
          (2) a) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyanın muayene ile görevli memura belge kontrolü için gelmesi halinde beyanname içeriği eşya laboratuvar tahliline gönderilmez. Ayrıca ek-23’te yer alan listede bulunan eşyanın niteliği itibarıyla gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespitinin mümkün olması halinde muayene ile görevli memurun eşyayı laboratuar tahliline göndermesine gerek yoktur.
 
          b) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen eşya hariç, ithalinde süreklilik bulunan, göndericisi, alıcısı ve menşei aynı eşyanın, özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık bulunmaması ve beyanname tescil tarihi itibarıyla en fazla bir yıl öncesine dayanan tahlil raporunun tarih ve sayısının beyannamenin 44 no.lu kutusunda beyan edilmesi halinde, daha önce yapılan tahlile itibar edilerek yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez. Ancak bilgisayar sistemi tarafından beyanın kontrolü türünün kırmızı hat tam muayene olarak belirlenmesi halinde, yükümlünün bu kolaylıktan yararlanmasına izin verilmez.
 
          c) 39.01 ila 39.15 tarife pozisyonlarında yer alıp dökme gelen ve (b) bendinde belirtilen özellikleri taşıyan eşyanın A veya B Sınıfı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi olanlar tarafından ithalinde, aynı bentte belirtilen özellikleri taşıyan ve beyanname tescil tarihi itibariyle en fazla altı ay öncesine dayanan bir tahlil raporu ibraz edilmesi halinde buna itibar edilir.
 
          ç) Birinci fıkrada belirtilen eşya, laboratuvar tahliline tabi tutulduktan sonra gümrük gözetiminden çıkmamış ve başka eşya ile karıştırılmamış veya birleştirilmemiş ise yeniden laboratuvar tahliline gönderilmez.
 
          (3) Birinci fıkranın (a) ve (ç) bentlerinde belirtilen eşyanın muayene ile görevli memura belge kontrolü için gelmesi halinde ise, beyanname muhteviyatı eşyanın gümrük laboratuvarına gönderilmesi gerekliliği belge kontrolü ile görevli memur tarafından bilgisayar sistemi üzerinde bir müzekkere ile idare amirine bildirilir ve 183 üncü maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde memur değişikliği yapılır. İdare amiri oluru ile numune alınması sağlanarak eşya tahlile gönderilir  ve kontrol işlemleri sonuçlandırılır.
 
          (4) İkinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kolaylığın suistimal edilmesinin önlenmesini teminen gerekli görülen durumlarda eşya tahlile gönderilebilir.
 
          (5) Tahlile ilişkin işlemler, Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”
 
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 247 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.
 
“Beyana konu eşyanın gümrük vergilerinin tahsili için hareket gümrük idaresine bildirimde bulunulur.”
 
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 332 nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış ve maddenin mükerrer ikinci fıkrası üçüncü fıkra olarak değiştirilmiştir.
 
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 389 uncu maddesinin birinci fıkrasında geçen “veya antrepo” ifadesi yürürlükten kaldırılmış ve “geçici depolama yeri” ifadesi “geçici depolama yerine” olarak değiştirilmiştir.         
 
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 487 nci maddesine aşağıdaki şekilde dördüncü fıkra eklenmiştir.
 
          “(4) Gümrük idarelerinin izninden kaynaklanmayan hallerde, eşyanın telef olması veya kaybı mahkeme kararı ile kanıtlanır. Ancak;
 
          a) Suçüstü şeklindeki hırsızlıklar, hazırlık tahkikatı üzerine Cumhuriyet Savcılığınca verilen belge ile,
 
          b) Hasar, telef veya kayıp herkesçe bilinen ve duyulan başka olaylar yüzünden olmuşsa o yerin en büyük mülki idare amiri tarafından verilecek belge ile,
 
          kanıtlanır.”
 
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 497 nci maddesinin birinci fıkrasına ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki şekilde üçüncü cümle eklenmiştir.
 
“Dâhilde işleme rejimi kapsamında indirimli teminat uygulamasından yararlanmak için ibraz edilmiş teminat mektupları ise, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenecek indirimli teminat tutarını karşılamaları ve ek-77/B’de yer alan örneğe uygun görülmeleri durumunda kabul edilir.” 
 
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 527 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.
 
          “(ç) 5000 m2 ile 100.000 m3’ü aşan kısımlar için ayrıca teminat aranmaz.”
 
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin Dokuzuncu Kitap İkinci Kısım başlığı ve 560 ıncı maddesi madde başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“Gümrük Müdürlükleri ve Çalışma Zamanı”
 
          “Gümrük müdürlükleri ve çalışma saatleri
 
          MADDE 560 – (1) Müsteşarlık kurumsal internet sayfasında yer alan gümrük müdürlükleri yetkilerine göre A ve B sınıfı gümrük müdürlükleri olarak iki sınıfa ayrılır. A sınıfı gümrükler, her türlü gümrük işlemlerini; B sınıfı gümrükler, yalnızca yolcu ve yolcu beraberinde gelen eşya ile Müsteşarlıkça belirlenen gümrük işlemlerini yapmaya yetkilidir.
 
          (2) Her gümrükte günlük kanuni çalışma saatlerinin başlangıç ve sonu, iklim, mevsim ve o yerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Müsteşarlıkça belirlenir. Ancak, Müsteşarlıkça belirlenmeyen durumlarda ilgili Valilikçe yapılan düzenleme uygulanır.”
 
          MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 561 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ilk paragrafı ile (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(4) Gümrük idarelerinde doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapılabilmesi konusunda aşağıdaki hükümler uygulanır.
 
          a) Gümrük idarelerinde özel hukuk tüzel kişilerinin doğrudan temsil yoluyla iş takibi yapacak kanuni temsilcileri hariç diğer kişilerde, Kanunun 227 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (h) dışındaki bentlerinde sayılan şartlar aranır. Beyanname imzalanabilmesi, tahakkukun tebellüğü ve itiraz gibi hukuki sonuç doğuran tasarruf ve işlemler dahil, tüm gümrük işlemlerinin takibinde; çalıştığı şirket tarafından sigorta ettirildiğine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu aylık sigorta primleri bordrosu, şirketi temsil etmeye yetkili olduğunu gösterir temsil belgesini haiz olması ve temsil belgesinin Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanması ve konuya ilişkin Ticaret Sicil Tüzüğünün 104 üncü maddesi uyarınca düzenlenen Ticaret Sicil Tasdiknamesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı zorunludur. Özet beyan ve taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini yapacak kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcilerinde söz konusu şartlar aranmaz.
 
          b) Doğrudan temsil yolu ile iş takibi yapacak kişilerin gümrük işlemleri için gerekli BİLGE Kullanıcı Kodu taleplerinde (a) bendinde belirtilen belgeler ilgili gümrük idaresi tarafından aranır. Belgelerin ibraz edilmemesi veya eksik ibraz edilmesi halinde ilgililere kullanıcı kodu verilmez veya bloke konulur.”
 
          MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 563 üncü maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “Gümrük müşavirlerince kurulan tüzel kişiliklere müşavir yardımcıları da ortak olabilir.”
 
          MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin;
 
          1) 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Kanunun 239 ve 240 ıncı maddeleri” ifadesi “Kanunun 239 uncu maddesi”,
 
          2) 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “temsilcisi örneği ek-7’de” ifadesi “temsilcisi örneği ek-7.3’te”,
 
          3) 97 nci maddenin ikinci fıkrasında yer alan “intikal ettirilir” ifadesi “intikal ettirilmesi sağlanır.”,
 
          4) 127 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “477” ifadesi “417”, 
 
          5) 130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “175 inci” ifadesi “182 nci”,
 
          6) 147 nci maddesinin başlığı “Özelliği olan eşyanın tesliminde basitleştirilmiş usul”,
 
          7) 161 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “156 ncı” ifadesi “165 inci” ve “sertifikasına” ifadesi “sertifikası”,
 
          8) 165 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “22” ifadesi “4”,
 
          9) 169 uncu maddesinin başlığı “Serbest dolaşıma girişte sözlü beyana tabi eşya”,
 
          10) 170 inci maddesinin başlığı “İhracatta sözlü beyana tabi eşya”,
 
          11) 178 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “183 ila 185 inci” ifadesi “175 ila 177 nci”,
 
          12) 181 inci maddesinin altıncı fıkrasında geçen “Üçüncü ve dördüncü fıkralara” ifadesi “Dördüncü fıkraya”,
 
          13) 205 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “veya fatura beyanı” ifadesi “, fatura beyanı, EUR.MED Dolaşım Sertifikası veya EUR.MED Fatura Beyanı”,
 
          14) 223 üncü maddesinin birinci fıkrasının 3 üncü cümlesinde yer alan “olup olmadığının tespit edilmesi esastır.” ifadesi “olup olmadığı tespit edilir.” ve üçüncü fıkrasındaki “vagonlar” ifadesi “vagonlar,”
 
          15) 226 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki “diğerlerinin yüklenmemesi nedeni” ifadesi “kalan eşyanın yüklenmeme nedeni”,
 
          16) 228 inci maddesinin ikinci fıkrasında geçen “sınırlı geçerli” ifadesi ““sınırlı geçerli””,
 
          17) 229 uncu maddesinin altıncı fıkrasının birinci cümlesinde geçen “transit beyannamesi veya tamamlayıcı belgelerdeki” ifadesi “transit beyannamesinin veya transit refakat belgesinin”; yine aynı cümledeki “kutudaki” ifadesi “kutusundaki”,
 
          18) 243 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “gerekli belgeler” ifadesi “transit refakat belgesi”,
 
          19) 245 inci maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “transit refakat belgesinin bir örneği” ifadesi “transit refakat belgesinin onaylı bir örneği”,
 
          20) 247 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde yer alan “sonlandırılmaz.” ifadesi “kapatılmaz.”;  aynı bendin 4 üncü cümlesinde yer alan “edilerek beyanname kapatılır veya” ifadesi “edilerek beyanname kapatılır ve”,
 
          21) 266 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan “46 no.lu ekin” ifadesi “ek-46’nın”,
 
          22) 292 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “251” ifadesi “231”,
 
          23) 328 inci maddesinin başlığı “Gümrük antrepo rejimi için tanımlar”,
 
          24) 339 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde geçen “165 inci” ifadesi “166 ncı”,
 
          25) 393 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “476” ifadesi “376”,
 
          26) 399 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “454 üncü” ifadesi “408 inci”,
 
          27) 445 inci maddesinde yer alan “188 ila 208 inci” ifadesi “180 ila 195 inci”,
 
          28) 499 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “altıncı fıkrası” ifadesi “beşinci fıkrası”,
 
          29) 563 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında geçen “gümrük başmüdürlüğüne” ifadesi “gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne”,
 
          30) 580 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, “meydana çıkarılan farklar” ifadesi “ortaya çıkarılan farklar”,
 
          31) Geçici 1 inci maddesinde yer alan “fıkrası, üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde” ifadesi “ve üçüncü fıkralarında”, Geçici 2 nci maddesinde yer alan “yapılmasını teminen 1/4/2010” ifadesi “aşamalı olarak tamamlanacağı 1/1/2011”,
 
          32) 14 no.lu Ek’inde yer alan “II. Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünün “A. İHRACAT” ve “B. İTHALAT” başlıkları altında yer alan “47 – Vergilerin hesaplanması:” kutusuna ilişkin açıklamalarda yer alan “(Ek 15 birinci bölüm)” ve “(Ek 15 ikinci bölüm)” ifadeleri “(Müsteşarlığın kurumsal internet sayfasından duyurulur.)”,
 
          33) 16 no.lu Ek’inde yer alan formun 15 no.lu satırında yer alan “15. Royalti ve lisans ücretleri (Bkz. (a))” ifadesi “15. Royalti ve lisans ücretleri (Bkz. 9(a))”,
 
          34) 17 no.lu Ek’inde yer alan “4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” ifadesi ile 75 no.lu Ek’inde yer alan “1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun” ifadesi, “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”,
 
          35) 37 no.lu Ek’inin başlığı “TRANSİT REFAKAT BELGESİ ÖRNEĞİ VE TRANSİTTE KULLANILAN TRANSİT BEYANNAMESİ HARİÇ DİĞER BELGELER”, Yükleme Listeleri alt başlığı 1 inci maddesinde yer alan “59 no’lu” ifadesi “53 no’lu” ve “60 no’lu” ifadesi “54 no’lu”, Alındı  alt başlığı 1 inci maddesinde yer alan “40 no’lu” ifadesi “35 no’lu”, Bireysel Teminat alt başlığı 1 inci maddesinde yer alan “44 no’lu” ifadesi “36 no’lu”, Kapsamlı teminat veya teminattan vazgeçme sertifikaları alt başlığı 1 inci maddede yer alan “47 ve 48 no’lu” ifadesi “41 ve 42 no’lu” ve aynı maddede yer alan “53 no’lu” ifadesi “47 no’lu”,
 
          36) 40 no.lu Ek’inde yer alan “referans tutarın %1’i olan” ifadesi “referans tutarın %100 / % 50 / %30 / %1’i olan”,
 
          37) 55 no.lu Ek’inde yer alan Hariçte İşleme Rejimi İzni İçin Başvuru Devam Formu ile 56 no.lu Ek’inde yer alan Hariçte İşleme Rejimi İzin Devam Formunda bulunan  “20. Article 147(2) of the Code” başlığı “20. Kanunun 137 nci maddesi”, “21. Article 586(2)” başlığı ise “21. 398 inci madde”,
 
          38) 82 no.lu Ek’inin 15 inci maddesinde yer alan “zorunlu haller” ifadesi “beklenmeyen haller”,
 
          şeklinde değiştirilmiştir.
 
          MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin;
 
          1) 38 inci maddesinin birinci fıkrasının başına “205 inci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla”,
 
          2) 131 inci maddesinin birinci fıkrasına “Déclaration en Douane” ifadesinden sonra gelmek üzere “CPD Karnesi ve Sözlü Beyan Formu”,
 
          3) 153 üncü maddesinin birinci fıkrasına “belgesi” ifadesinden sonra gelmek üzere “veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası”,
 
          ifadesi eklenmiştir.
 
          MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 21 no.lu Eki ile 14 no.lu Ekinin 15 ve 16 no.lu ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 
          MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğe Ek 77/A dan sonra gelmek üzere Ek-14’teki şekilde Ek 77/B eklenmiştir.
 
          MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu Ek’inin 6, 11, 15, 23, 29 ve 31 no.lu satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 24 no.lu satırı yürürlükten kaldırılmış ve Ek’e aşağıdaki satırlar eklenmiştir.
 
          “Navlun faturası ve/veya sigorta poliçesinin mevcudiyetine rağmen ibraz edilmemesi”
 
          “Tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında yürütülen işlemler hariç olmak üzere, beyanın kontrolü sonucunda vergi farkı yaratmayan veya %5’i aşmayan vergi farkı yaratan durumların tespiti.”
 
          “Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında transit beyannamesinde gümrük idaresi değişikliği.”,
 
          “Geçici ithalata konu eşyanın Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formunda belirtilen gümrük idaresinden farklı bir gümrük idaresinden yeniden ihraç edilmesi ya da başka bir gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulması”,
 
          “Serbest bölgeye eşya girişinde ve çıkışında bilgilerin envanter defterlerine süresi içerisinde işlenmemesi.” 
 
          “Stajyerlerin ve gümrük müşavir yardımcılarının işe başlayış ve ayrılış bildirimlerinin öngörülen sürede yapılmaması.”
 

36
TIR araçlarının denetim ve kontrollerinin sağlanması amacıyla TIR güzergâhı üzerinde belirlenen TIR denetleme ve konaklama noktalarına uğramamaları