Belge Hizmetleri Müdürlüğü’nden 3 adet duyuru Hk. - Ankara Sanayi Odası

Belge Hizmetleri Müdürlüğü’nden 3 adet duyuru Hk.

TÜRK GIDA KODEKSİ RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2010/2)HK.
 
Tarihi     :01.02.2010
İşareti    :4/5000-364
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler Ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/2)” 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 10/04/2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Tebliği’nin EK-1’inde yer alan E 334 L (+) – Tartarik Asit’e ait saflık tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “Saflık: Susuz bazda içerik %99,5’den az olmamalıdır.”
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Köyişleri Bakanı yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
 
KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ HK.
 
Tarihi     :01.02.2010
İşareti    :4/5000-364
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz;  
 
“Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
Başvuru konusu madde ve başvuru esasları
 
MADDE 1 – (1) 31/12/2009 tarihli ve 27449 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/15719 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (GTİP) “Diğerleri”  [rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan] isimli madde için açılan 400.000 adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde kullanan sanayicilere yapılır.
 
          (2) Sanayicilerin, bu Tebliğ’in yayımı tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde, ekte yer alan müracaat formu ve aranacak diğer belgelerle birlikte Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.
 
Dağıtım
 
MADDE 2 – (1) Sanayiciler tarafından talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit ya da bu miktardan daha düşük olması durumunda, talepler tam olarak karşılanır. Ancak, talep edilen toplam miktarın, tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda dağıtım, 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinde belirtilen Kota ve Tarife Kontenjanı Dağıtım Yöntemleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
 
İthal lisansına ilişkin esaslar
 
MADDE 3 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının,  gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte, ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.
 
          (2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2010 (31/12/2010 dahil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik tarihi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Müsteşarlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, miktarın artırılmasına ve lisans süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.
 
          (3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, 10 (on) iş günü içerisinde, firmalara verilen nüshanın aslı Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.
 
Diğer hususlar
 
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 
Yürürlük
 
MADDE 5 – (1)  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
Yürütme
 
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
İHRACAT 2008/6 SAYILI İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/1) HK.
 
Tarihi     :01.02.2010
İşareti    :4/5000-364
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“İhracat 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/1)” 30.01.2010 tarih ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
 
MADDE 1 – 05/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin “Belge süresi ve ek süreler” başlıklı 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “Vergi resim harç istisnası belgelerinin süreleri azami 24 (yirmidört) aydır. Ancak, yurt dışı ve yurt içi müteahhitlik hizmetleri, savunma sanayii projeleri (Bu Tebliğin 6 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasının (b) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentleri dahil) ile yurt dışında mağaza açılması ve işletilmesine ilişkin belgelerin süresi proje süresi kadar, Türk Eximbank tarafından proje bazında kullandırılan orta ve uzun vadeli kredilere ilişkin belgelerde ise belge süresi vade süresine paralel olarak tespit edilebilir. Ayrıca, yap-işlet modeli çerçevesinde düzenlenen belgelerin süresi yatırım projesi süresi kadardır.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin “Vergi, resim ve harç istisnasının süresi ve ek süreler” başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “Belgesiz ihracat kredilerinin, vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi 24 (yirmidört) aydır. Ayrıca, ilgili firma tarafından taahhüt edilen ihracatın %50’sinin gerçekleştirildiğinin tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 (altı) ay uzatılır. Gemi inşa ve ihracının finansmanı amacıyla kullanılan kredilerde (hazır gemi hariç) ise gemi inşa faaliyetinin %50’sinin tamamlandığının Deniz Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporuyla tevsiki kaydıyla, krediye ilişkin taahhüt süresi ilgili banka tarafından 6 (altı) ay uzatılır.”
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki Geçici 1 inci madde eklenmiştir.
 
          “GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 31/12/1999 tarihli ve 23923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar’a göre düzenlenen ve 29/12/2009 tarihi itibariyle süreleri dolmamış olan Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri için Dış Ticaret Müsteşarlığına müracaat edilmesi halinde belge süresi 24 (yirmidört) aya kadar revize edilebilir.
 
          (2) 31/12/1999 tarihli ve 23923 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/12/1999 tarihli ve 99/13812 sayılı İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar’a göre düzenlenen ve 29/12/2009 tarihi itibariyle süreleri dolmamış belgesiz ihracat kredilerinin vergi, resim ve harç istisnasından yararlanma süresi ilgili kuruluşlarca resen 24 (yirmidört) ay olarak revize edilebilir.”
 
MADDE 4 – Bu Tebliğ 29/12/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.    
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası