BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 2 ADET DUYURU HK.

    7 Ocak 2010

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (2010/1) HK.
 
Tarihi     :07.01.2010
İşareti    :4/5000-88

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2010/1)”07.01.2010 tarih ve 27455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
          2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
 
          20/02/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 nci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
 
          Maliye Bakanlığı tarafından 14/11/2009 tarihli ve 27406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 392 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2009 yılı yeniden değerleme oranı % 2,2 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
 
          Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 01/01/2010 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
 
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE UYGULANACAK OLAN ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2010/1)HK.
 
Tarihi     :07.01.2010
İşareti    :4/5000-88

Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (Bik/Tpe: 2010/1)” 07.01.2010 tarih ve 27455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
          MADDE 1 – (1) Türk Patent Enstitüsü’nün vereceği hizmetler karşılığı alacağı ücretlerin türü ve tutarı ekli (1), (2), (3) ve (4) sayılı cetvellerde gösterilmiştir. Bu ücretlere, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 8 sayılı tarifesinin I/2, I/3, I/4, I/5 ve I/6 nolu sütunlarında gösterilen Harçlar ve Katma Değer Vergisi dahil değildir. Ödenecek ücretlere, harç ve KDV ilave edilecektir. 15/1/2004 tarih ve 5070 sayılı e-imza Kanunu  hükümleri gereğince elektronik ortamda yapılan, patent ve faydalı model başvurularında 5 TL, endüstriyel tasarım başvurularında 10 TL ve marka başvurularında 15 TL toplam başvuru ücretinden indirilir.
 
          (2) Bu cetvellerdeki ücret tutarları, Yönetim Kurulunun teklifi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın uygun görüşü ile değiştirilebilir.
 
          MADDE 2 – (1) 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de ve 5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında  Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içerisinde, bir işlemle ilgili ücret ödenmemesi halinde başvuru geri çekilmiş sayılır.
 
          (2)  551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve  5/11/1995 tarihli ve 22454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte belirlenmiş olan süre içinde, bir işlemle ilgili ücret ödenmemişse, işlem hüküm ve sonuç doğurmamış sayılır.
 
          (3) 5147 Sayılı Entegre Devre Topoğrafya Hakkındaki Kanunun uygulama şeklini gösterir Yönetmelikte  belirtilen  ücretin  ödenmemesi halinde, talep yapılmamış sayılır.
 
          MADDE 3 – (1) Patent, Faydalı Model ve Entegre Devre Topoğrafyaları başvurularıyla ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü Başkanlığına yapılacak ödeme tutarları, ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.
 
          (2) Patent ve Faydalı Model başvuruları için, yurtdışındaki araştırma ve inceleme kuruluşlarının hizmetlerinden yararlanılması durumunda söz konusu kuruluşlara ödenecek ücret ve ödeme şekli, Türk Patent Enstitüsü ve uluslararası kuruluşlar arasındaki çalışma protokolleri hükümleri çerçevesinde yürütülür. Ödeme; anılan kuruluşlarca düzenlenen fatura tarihi itibarıyla, Katma Değer Vergisi de eklenerek, ilgili döviz cinsinden yapılır. Araştırma ve inceleme raporlarının Enstitü bünyesinde hazırlanması durumunda, araştırma-inceleme raporu hazırlık işlemleri ücreti ödenmeyecektir.
 
          (3) 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik, Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile ilgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik ve Patent İşbirliği Anlaşmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre patent ve faydalı model hizmet türlerine ilişkin olarak ve 5147 sayılı Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun ve anılan Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik hükümlerine göre entegre devre topoğrafyaları hizmet türlerine ilişkin olarak:
 
 
Bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası