BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 4 ADET DUYURU HK.

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HK.

Tarihi     :04.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3268
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

“Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 04.09.2009 tarih ve  27339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

MADDE 1 – 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(3) Mağaza olarak açılmak istenilen yerde mağaza işletmeciliği tek bir işletici tarafından yapılır.”

MADDE 2 –Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

          “(3) Diplomatik muafiyetlerden yararlananlar ile yabancı basın yayın organlarının yabancı uyruklu mensuplarına satış yapan mağaza, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’ndan transit geçen gemilere kumanya olarak satış yapan mağaza ve uçakta satış mağazası olarak açılması talep edilen yerlerde 6 ncı maddenin üçüncü fıkrasına göre mağaza işletmeciliği tek bir işletici tarafından yapılır.”

MADDE 3 –Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

 

BAKANLAR KURULU KARARI HK.

Tarihi     :04.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3268
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

Ekli harita ve tabloda sınırları ve koordinatları gösterilen, alanın, Samsun Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesi; Değerlendirme Kurulunun uygun görüşüne dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17/07/2009 tarihli ve 4127 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/07/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.“Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2009/15327” 04.09.2009 tarih ve  27339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Koordinatlar için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

 

BAKANLAR KURULU KARARI HK.

Tarihi     :04.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3268
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz; 

Ekli harita ve tabloda sınırları ve koordinatları gösterilen alanın, Malatya Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak tespit edilmesi; Değerlendirme Kurulunun uygun görüşüne dayanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 30/07/2009 tarihli ve 4335 sayılı yazısı üzerine, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/08/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır. “Bakanlar Kurulu KararıKarar Sayısı : 2009/15363”04.09.2009 tarih ve  27339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ek:Koordinatlar için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası

 

BAKANLAR KURULU KARARI HK.

Tarihi     :04.09.2009
İşareti    : 4/5000 – 3268
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 

Sayın Üyemiz;                

 “Bakanlar Kurulu Kararı Karar Sayısı : 2009/15330” 04.09.2009 tarih ve  27339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

          İhraççıların, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınan, satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının ihraç değerleri üzerinden Kurul’a yatıracakları ücrete ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 17/07/2009 tarihli ve 2850 sayılı yazısı üzerine, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28/07/2009 Tarihli Ve 2009/15330 Sayılı Kararnamenin Eki :

MADDE 1 –(1) İhraçcıların, Sermaye Piyasası Kurulunca kayda alınan, satışı yapılacak sermaye piyasası araçlarının ihraç değerleri üzerinden Kurul’a yatıracakları ücretin hesaplanmasına esas teşkil eden oranlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

a) İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören ve görecek olan hisse senetleri için onbinde iki,

b) Borsada ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görüp görmediğine bakılmaksızın diğer hisse senetleri için binde iki,

c) Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ihraç edilecek borçlanma araçları ve ortaklık varantlarından;

1) Vadesi 180 güne kadar olanlar için onbinde beş,

2) Vadesi 181 gün ile 1 yıl arasında (1 yıl dahil) olanlar için onbinde yedi,

3) Vadesi 1 yıl ile 2 yıl arasında (2 yıl dahil) olanlar için binde bir,

4) Vadesi 2 yıldan daha uzun olanlar için binde iki,

ç) Yukarıda sayılmayan sermaye piyasası araçları için binde iki.

(2) İpotek teminatlı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, konut finansmanı fonu, varlık finansmanı fonu ve yatırım fonlarından alınacak kayda alma ücretinin hesaplanmasında, 2/4/2007 tarihli ve 2007/11943 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri uygulanır.

(3) Emeklilik yatırım fonlarından alınacak kayda alma ücretinin hesaplanmasında 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

MADDE 2 –(1) 30/9/1996 tarihli ve 96/8571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 –(1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 –(1) Bu Karar hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür.

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla

Ankara Sanayi Odası