BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 ADET DUYURU HK. - Ankara Sanayi Odası

BELGE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 ADET DUYURU HK.

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI DAĞITIM ŞİRKETLERİNİN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK HK.
 
Tarihi     :11.11.2009
İşareti    :4/5000-3900
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve sermayesi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait Elektrik Dağıtım Anonim Şirketlerinin, 22/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve sermayesi Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait Elektrik Dağıtım Anonim Şirketlerinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ile istisnaya tabi mal ve hizmet alımlarını kapsayan “Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Dağıtım Şirketlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal Ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelik” 11.11.2009 tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TARİFE) (SERİ NO: 12) HK.
 
Tarihi     :11.11.2009
İşareti    :4/5000-3900
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tarife) (Seri No: 12)” 11.11.2009 tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 13/03/2008 tarihli ve 26815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No: 10) 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(2) BTB konusu eşyanın tarife pozisyonunun tespit edilebilmesi için fiziksel veya kimyasal tahlile ihtiyaç duyulduğu takdirde, söz konusu tahlil, teknik imkanların elvermesi halinde gümrük laboratuarlarında, aksi halde, eşyanın cinsine göre Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesine uygun olarak gümrük idaresinin belirleyeceği bir üniversite veya diğer resmî kuruluş laboratuarlarında yapılır.”
 
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “(2) Gümrük Yönetmeliğinin (Ek-23)’de yer alan Laboratuar Tahliline Tabi Tutulacak Eşya Listesi’nde kayıtlı eşya için BTB başvurusu yapılamaz. Bu listede kayıtlı bir eşya için olduğunun sonradan anlaşılması halinde başvuru reddedilir.”
 
          “(5) BTB başvurusuna konu olabilecek eşya için BTB başvurusu yapılması esastır. Ancak, başvuru konusu eşyanın BTB kapsamına girmediğinin sonradan anlaşılması halinde, mevcut BTB başvurusu 07/11/2008 tarihli ve 27047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No: 11) hükümlerine göre değerlendirilir.”
 
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
          “ğ) Kutu 9. SADECE RESMÎ KULLANIM İÇİNDİR
 
          aa) Bu kutu boş bırakılacaktır,
 
          bb) Başvuru formunun birinci sayfasında yer alan “SADECE RESMÎ KULLANIM İÇİNDİR” başlıklı kutu başvuruyu kabul eden Gümrük İdaresince doldurulacaktır,”
 
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir.
 
          “(4) Bağlayıcı Tarife Bilgisinin, başvuru alındıktan sonra 3 ay içinde başvuru sahibine bildirilmesi mümkün olmadığı takdirde, gümrük idaresi bu sürenin bitiminden önce, gecikmenin nedenini açıklayarak bilginin verilmesi için gerekli gördüğü ek süreyi belirtir.”
 
MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası
 
 
TÜRK SAHİPLİ OLUP, YABANCI BAYRAKTA BULUNAN VE ÖZEL KULLANIMA MAHSUS GEMİ DENİZ VE İÇ SU ARAÇLARININ İTHAL EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/5) HK.
 
Tarihi     :11.11.2009
İşareti    :4/5000-3900
Yanıt      :ticaret@aso.org.tr 
 
Sayın Üyemiz; 
 
“Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan Ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz Ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)” 11.11.2009 tarih ve 27403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
MADDE 1 – 22/08/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan (Tebliğ No: 2009/3) Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğin 5 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
 
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
 
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
 
Bilgilerinize sunarız.     
 
Saygılarımızla
Ankara Sanayi Odası