BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRI - Ankara Sanayi Odası

BANKALARCA KREDİLERİN VE DİĞER ALACAKLARIN NİTELİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE BUNLAR İÇİN AYRI

Tarihi     : 06.02.2009
İşareti    : 6/5000 –638

Yanıt      : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz;

Odamızın katkılarıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hazırlanan ve Odamızca 23.01.2009 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz, kriz ortamında reel sektörü rahatlatmak, özellikle kredi borçlusu olan firmaların ödeme güçlerini koruyarak bankacılık sektörünün kredi kullandırma olanaklarını arttırabilmek amacıyla, “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik” 01.10.2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Sözkonusu Yönetmelik ile getirilen kolaylıklar özetle aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

·        Yönetmelikten önce bir gün dahi geciken krediler ikinci grupta yer alırken, yeni Yönetmelikle geciken bu kredilere 30 günlük süre tanınmaktadır. Geciken krediler 30 gün için birinci grupta sınıflandırılacaktır. Bu değişiklik, kredi kullanıcılara büyük kolaylık sağlamaktadır. Çünkü kredisi ikinci gruba giren firmalar bankaların yakından izlemeye aldıkları gri listesinde yer almaktadırlar.

·        Aynı risk grubunda bulunan kişilere kullandırılan kredilerin Yönetmelik uygulanmasında ayrı ayrı değerlendirilmesi yöntemi getirilmiştir. Yönetmelikten önce bir şirketin kredi geri ödemelerindeki bir günlük bir gecikme, aynı çatı altında yer alan diğer şirletlerinde düzenli geri ödeme yapmalarına rağmen kredilerine yansımakta ve aynı çatı altındaki tüm şirketlerin kredileri ikinci gruba alınmakta ve karşılık ayrılmaktaydı. Şimdiki uygulama ise sadece geri ödemesi geciken şirkete yapılmaktadır.

·        Karşılık oranları, veriliş tarihinden itibaren 5 yıllık süre geçmiş olan çek defterlerinni her bir çek yaprağına ilişkin, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi  ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuattan kaynaklanan ödeme yükümlülükleri için genel karşılık ve özel karşılık oranları  dörtte bir oranında uygulanacaktır.

·        Ortaklık payları Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde değer düşüklüğü testine tabi tututlarak karşılık uygulamasına tabi tutulabilecektir.

01.03.2010 tarihine kadar geçerli olacak geçici düzenlemeler:

·        Eski Yönetmelikte, birden çok kredisi mevcut bulunan kredi müşterisinin bir kredisi sorunlu ise geri ödemelerinde herhangi bir gecikme olmamasına rağmen diğer krediler de sorunlu kredi işlemi görüyordu ve borçlunun tüm kredilerine karşılık ayrılıyordu. Yeni yönetmelikte ise, müşterinin tüm kredileri yine sorunlu kredi gibiişlem görmekte ancak sorunsuz kredilere özel karşılık ayrılması bankaların ihtiyarına bırakılmakta ve ödemesi geciken tutarın ödenmesi halinde bunlar canlı kredi olarak sınıflandırılabilmektedir.

·        Yeni Yönetmelikte yer alan diğer bir avantaj ise, firmaların sorunlu kredilerinin gecikmiş kısımlarının tahsili halinde 6 ay süre ile ikinci grupta izlenmek kaydıyla daha sonra birinci gruba alınabilmeleridir.

·        İkinci grupta sınıflandırılan kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmaları öncesinde, iki defa yeni sözleşme koşuluna bağlanması ve donuk alacak olarak sınıflandırılmış olan kredilerin yeniden yapılandırılması imkanının daha esnek koşullarla ikiden üçe çıkarılması imkanları getirilmektedir. Yeni Yönetmelikte ikinci gruptaki bir krediden dolayı toplam alacağın %10’u tahsil edildiyse birinci gruba alınmaktadır. Bu kredi geri ödeme sorununedeniyle tekrar ikinci gruba alındığında bu kez %15 tahsil edilerek birinci gruba alınmaktadır. Eğer ikinci kez ikinci gruba alınan kredi ilave kredi açılmak suretiyle kullandırıldıysa, bu kredinin %5’i tahsil edilene kadar üçüncü grupta sınıflandırılmaktadır.

Bu çerçevede değerlendirildiğinde, son 6 aydır Dünya ekonomik krizinin etkilerinin ülkemizde de hissedildiği bu kriz ortamında aldıkları kredileri geri ödemede zorlanan şirketler için kredi borçlarının yeniden yapılandırılmasına olanak sağlayan bu değişiklik, istihdam ve katma değer yaratan üyelerimiz ile ülkemiz varlıklarının ayakta kalmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.

Yukarıda izaha çalıştığımız hususlara ek olarak TCMB, %11 olan yabancı para zorunlu karşılık oranını 2 puan azaltarak %9 düzeyine indirmiştir. Bu indirim bankacılık sistemimize yaklaşık 2,5 milyar ABD doları ek döviz likiditesi sağlanmıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası