ATR DOLAŞIM BELGELERİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA - Ankara Sanayi Odası

ATR DOLAŞIM BELGELERİ UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

Tarihi      : 11.08.2009
İşareti     :  6/5000 –2019
Yanıt       : ticaret@aso.org.tr

Sayın Üyemiz; 
Bilindiği üzere; A.TR Dolaşım Belgelerinin basımı, dağıtımı, düzenlenmesi ve onaylanmasına ilişkin Gümrük Müsteşarlığınca yetki verilecek kişi, kurum, kuruluşların belirlenmesine ve bunlar tarafından yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasların tespit edilmesine dair Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 70), 03.05.2009 tarihli ve 27217 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 
 70 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği’nde A.TR Dolaşım Belgelerinin basım ve dağıtım yetkisi ile A.TR Dolaşım Belgelerinin satışı ve takibi hususlarında değişikliklerin yapıldığı 72 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ise, 11.06.2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
 Bu doğrultuda, 02.02.2009 tarihi itibariyle yürürlüğe konmuş ve 23.03.2009 tarihi itibariyle revize edilmiş olan “A.TR Dolaşım Belgesi Satış ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslar”da ilgili Tebliğler esas alınarak TOBB tarafından gerekli düzenlemeler yapılmış olup ekte bilgilerinize sunulmuştur. 
 
 Bu çerçevede; TOBB’a bağlı bütün Odalarda olduğu gibi, Odamızca  da 14 Ağustos 2009 tarihi itibariyle ATR Belgelerinin satış ve onayına ilişkin olarak ekte sunulan uygulama esasları çerçevesinde işlem yapılacaktır. 
 
Odamıza ATR işlemleri ile ilgili olarak başvuracak ihracatçı firmaların ekte sunulan sözkonusu uygulama esasları hakkında bilgi edinmesi hususunu önemle rica ederiz. 
 
 
Bilgilerinize Sunarız.     

Saygılarımızla,

Ankara Sanayi Odası