Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Projelendirme İşleri Hk - Ankara Sanayi Odası

Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Projelendirme İşleri Hk

    11 Haziran 2012

Tarihi  : 11.06.2012
İşareti : 4/5000-1969
İrtibat  : ticaret@aso.org.tr
 
Sayın Üyemiz,
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan bir yazıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısına atfen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülkemizdeki su kaynaklarının korunması ve ülke menfaatleri doğrultusunda sürdürülebilir kullanımının sağlanması için, istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, uygun yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma/derin deniz deşarjı teknolojilerinin seçilmesi amacıyla 2005/5 sayılı “Atıksu Arıtma Tesisleri Proje Onayı Genelgesi” 2008/13 sayılı “Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Prosedürü Genelgesi” ve 2011/2 sayılı “2006/21 sayılı Derin Deniz Deşarjı Proje Onay Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge”nin yayınlandığı, sözkonusu Genelgelerde zamanla gelişen ve değişen teknoloji ve ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan boşlukların ve uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla değişiklik yapılması gerekliliğinin görüldüğü ifade edilmiştir.
 
Yazıda devamla, gerekli değişiklikler yapılarak sözkonusu Genelgelerin yürürlükten kaldırıldığı,  15.03.2012 tarih ve 2012/9 sayılı “Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarjı Tesisi Proje Onayı” adıyla tek bir Genelgenin yürürlüğe girdiği ve www.cygm.gov.tr adresinde yayınlandığı, bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce atıksu arıtma/derin deniz deşarjı tesisi projelendirme işini kapsayacak şekilde ihalesini yapan ve/veya noter onaylı sözleşme yapan kurum veya kuruluşların, ihaleyi alan ya da sözleşmeye taraf proje firmalarının yeterlilik şartlarını sağlayamamaları sebebiyle sorunlar yaşayabilecekleri ve mağdur olabileceklerinin öngörüldüğü belirtilmiştir.
 
Yazıda, bu bağlamda, Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce atıksu arıtma/derin deniz deşarjı tesisi projelendirme işini kapsayacak şekilde ihalesini yaparak resmi belge ile bu durumu ispatlayanların ve/veya noter onaylı sözleşmelerini ilgili onay merciine sunanların, atıksu arıtma tesisi proje onayına ilişkin iş ve işlemlerinin, 2005/5 sayılı, 2008/13 sayılı ve 2011/2 sayılı Genelgeler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
 
Bilgilerinize sunarız.
 
Saygılarımızla,
Ankara Sanayi Odası